| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-95(6)/2012/2013/272/VI/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 stycznia 2013r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dokonaną przez Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059)

po rozpatrzeniu wniosku
z 3 stycznia 2013 r. uzupełnionego pismem z 9 stycznia 2013 r.
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
z siedzibą w Lesznie
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 697-001-16-74
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła , zatwierdzonej moją decyzją
z 20 października 2010 r. nr OPO-4210-45(11)/2010/272/VI/JP, w zakresie ustalonych w niej w części IV pkt 2.: „Wysokość stawek opłat dla grup odbiorców A i B”, stawek opłat dla odbiorców grupy A w wysokości podanej poniżej:

lp.

rodzaje stawek opłat

Jednostka miary

grupa odbiorców

A

1.

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

netto

5744,50

2.

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

netto

54,08

Do przedstawionych w tabeli stawek opłat netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Uzasadnienie

Decyzją z 20 października 2010 r. nr OPO-4210-45(11)/2010/272/VI/JP Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził, na okres do 30 listopada 2013 r., ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 16 listopada 2010 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 231. Taryfę zaczęto stosować od 1 grudnia 2010 r.

Następnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził, ustalone przez Przedsiębiorstwo, zmiany tej taryfy decyzją z 26 stycznia 2011 r. nr OPO-4210-116(7)/2010/2011/272/VI/AgS, decyzją z 26 września 2011 r. nr OPO-4210-51(6)/2011/272/VI/ASz oraz decyzją z 16 listopada 2011 r. nr OPO-4210-62(6)/2011/272/VI/ED.

Przedsiębiorstwo 20 grudnia 2012 r. zostało wezwane do złożenia korekty taryfy, będącej skutkiem zatwierdzonej przez Prezesa URE, decyzją z 17 grudnia 2012 r. znak DTA-4212-48(9)/2012/652/V/AG, zmiany w części „A” taryfy Polskiego Górnictwa Naftowegoi Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, opublikowanej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe ”                                     Nr 89/2012(555) z 17 grudnia 2012 r., która to zmiana skutkuje zmniejszeniem kosztów zakupu paliwa gazowego.

Pismem z 3 stycznia 2013 r., które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 3 stycznia 2013 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła, polegającą na zatwierdzeniu nowych niższych stawek opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla odbiorców grupy A.

Uzasadnieniem wnioskowanej zmiany taryfy jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), tj. istotna, nieprzewidziana zmiana warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej wpływająca na koszty zakupu paliwa gazowego od dostawcy – PGNiG S.A. w związku z zatwierdzeniem zmiany taryfy tego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna,
na mocy której, strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za uwzględnieniem wniosku Przedsiębiorstwa przemawia interes społeczny jak i interes strony, a zmianie decyzji nr OPO-4210-45(11)/2010/272/VI/JP nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.

Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty

skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie

skarbowej w związku z treścią załącznika

do tej ustawy (część I pkt 53).

Ewa Demuth,  główny specjalista

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno

2. Wojewoda Wielkopolski.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »