| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/262/12 Rady Gminy Kościan

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Kościan uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 41.935.463 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.935.463 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 1.000.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.635.897 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 513.958 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 45.043.164 zł .,z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.313.964 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 9.729.200 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Szczegółowe zestawienie inwestycji gminnych przedstawia załącznik nr 5.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.635.897 zł .- zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) wydatki związane z realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.235 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 726.227 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.107.701 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.273.341 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3.165.640 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.273.341 zł., w tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.107.701 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.165.640 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 6.273.341 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i wydatki majątkowe,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kościan do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 179.000 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 50.000 zł. przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 400.000 zł.,

2) celową w wysokości 208.930 zł.,

- 88.930 zł. - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 120.000 zł. - na wypłatę dodatku dla nauczycieli.

§ 11. Ustala się kwotę 2.500.000 zł., do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kościan


Jan Szczepaniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/262/12
Rady Gminy Kościan
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »