reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/331/2012 Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r.poz. 391) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji zebrane w sposób selektywny;

3) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, zebrane w sposób selektywny.

2. Określa się ilość odbieranych odpadów komunalnych od jednego mieszkańca w ciągu miesiąca, w wysokości 29kg tj. ok. 115 litrów.

§ 3. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) . zmieszane odpady komunalne:

a) . w zabudowie jednorodzinnej -nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

b) . w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż co tydzień;

2) . selektywnie zebrane odpady z tworzywa sztucznego, metal oraz opakowania wielomateriałowe gromadzone w workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów:

a) . w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż co miesiąc,

b) . w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż co dwa tygodnie;

2. Selektywnie zebrane odpady: papier, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, szkło, tworzywa sztuczne gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych w "gniazdach" odbierane są nie rzadziej niż co miesiąc.

3. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1-2 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Miasto Gniezno z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Miasto Gniezno zawarło umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

4. Harmonogram, o którym mowa w ust.4 będzie udostępniony właścicielom nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne.

§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałej, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA GNIEZNA traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 5. 1. Odpady wymienione w §2, ust. 1 pkt.3 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Przeterminowane leki mieszkańcy mają możliwość przekazywać do aptek, z którymi Miasto Gniezno zawarło umowę i wyposażyło w pojemnik na leki. Adresy aptek na bieżąco podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gniezno.eu .

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady wymienione w §2, ust. 1 pkt.2 w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

4. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek ich rozładunku oraz umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę.

6. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Miasto Gniezno podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gniezno.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

§ 6. 1. Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbierając w szczególności: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Harmonogram świadczenia usług, co najmniej 2 razy w roku przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej www.gniezno.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznaczonych pojemnikach i workach.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w pojemnikach i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników podmiotu odpierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna


Maria Kocoń


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391) od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązywać będą nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycje art. 6r ust.3 ustawy - Rada Miasta, w drodze uchwały zobligowana jest określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała określa w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ustalając powyższe wzięto pod uwagę ilość wytwarzanych na terenie miasta odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama