reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/330/2012 Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gniezna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, Rada Miasta Gniezna uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna w formie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna", stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIX/529/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 maja 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna


Maria Kocoń


Załącznik do uchwały nr XXVIII/ 330/2012

Rady Miasta Gniezna
z dnia 27 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE MIASTA GNIEZNA

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391);

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

4) "gniazdach" należy przez to rozumieć wyznaczone na terenie miasta miejsca wyposażone w specjalistyczne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

5) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

6) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów;

7) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

8) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, i in. ;

9) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, opakowania typu PET, opakowania ze szkła;

10) odpadach opakowaniowych ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów np. papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury;

11) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

12) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;

13) przedsiębiorcach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez Prezydenta Miasta ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

lub podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

14) Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone miejsca, w których mieszkańcy mogą przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy wyselekcjonowane odpady, w tym również odpady niebezpieczne;

15) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

16) strefie śródmiejskiej - należy przez to rozumieć obszar zamknięty ulicami: Kościuszki, Sobieskiego, Żwirki i Wigury, Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego, Łaskiego, Jeziorna, Cierpięgi, Dalkoska;

17) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

18) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela;

19) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych;

20) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

§ 3. Regulamin obowiązujewłaścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie miasta Gniezna.

ROZDZIAŁ 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 3 pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych;

2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

- papier,

- metal,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe,

- odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

ponadto odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

- przeterminowane leki,

- chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyte opony,

- odpady zielone

i przekazywanie ich przedsiębiorcy uprawnionemu do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem wywozu;

3) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie ich w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych, a także podjęcie działań mających na celu usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń;

4) usuwanie sopli, nawisów śnieżnych z okapów, rynien i innych części nieruchomości stwarzających zagrożenie dla przechodniów;

5) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku i środków chemicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone wyłącznie w przypadku niestosowania detergentóww miejscach:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

§ 6. Drobne naprawy pojazdów samochodowych związane z ich bieżącą eksploatacją mogą być prowadzone poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości na utwardzonym podłożu, za zgodą właściciela nieruchomości w przypadku gdy nie powodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ROZDZIAŁ 3

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

§ 7. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości ustala się następujące rodzaje pojemników:

1) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 770 l, 1.100 l;

2) kontenery o pojemności 5.000 l - 7.000 l;

3) worki do selektywnej zbiórki odpadów;

4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 120 l do 7.000 l.

§ 8. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych ustala się następujące rodzaje pojemników:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50l.

§ 9. 1. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012- 2017, w miastach powyżej 50.000 mieszkańców jedna osoba wytwarza 408 kg odpadów komunalnych w ciągu roku. Statystyczny mieszkaniec miasta Gniezna rocznie wytwarza średnio około 347 kg odpadów o objętości około 1,38 m3, (tzn. ok. 115 l odpadów miesięcznie).

2.Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej uwzględniając dwutygodniowy cykl wywozu:

1) jedno- lub dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) trzy- , cztero- , lub pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności 120 l każdy lub jeden o pojemności 240 l;

3) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych powyżej.

3. Właściciele nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę

normatywy zapisane powyżej.

  1. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi i in. zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych potrzeb uwzględniając indywidualny cykl wywozu odpadów, nie dłuższy niż co 2 tygodnie.
  2. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, udostępnione przez uprawnionego przedsiębiorcę, do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 10. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo - usługowe, przystanki komunikacji, parki itp. właściciele nieruchomości lub zarządzający terenami komunikacji publicznej są zobowiązani wyposażyć w zamocowane na stałe kosze uliczne zgodnie z §8 w ilości zapewniającej utrzymanie porządku.

§ 11. Organizator imprezy o charakterze publicznym, organizowanej na podstawie odrębnych przepisów zobowiązany jest do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne, nie dopuszczając do ich przepełnienia.

§ 12. Miasto Gniezno stwarza możliwości selektywnego zbierania frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpadów powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, a mieszkańcy powinni dążyć do selektywnej ich zbiórki.

§ 13. 1. Doselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki:

1) koloru niebieskiego o pojemności 1,5- 2,5 m3 na papier, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) koloru białego o pojemności 1,5- 2,5 m3 na szkło białe,

3) koloru zielonego o pojemności 1,5- 2,5 m3 na szkło kolorowe,

4) koloru żółtego o pojemności 0,7- 7 m3 na

- opakowania typu PET ,

- metal, tworzywa sztuczne,opakowania wielomateriałowe,

5) specjalistyczne pojemniki na przeterminowane leki,

6) specjalistyczne pojemniki na zużyte baterie

7) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.

2. Odpady powstające w gospodarstwach domowych: chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone należy oddawać w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów: opakowania typu PET oraz łącznie: metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe do odrębnych worków w kolorach oznaczonych jak wyżej, dostarczonych przez przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przekazywanie ich zgodnie z harmonogramem wywozu.

4. Mieszkańcy mogą umieszczać selektywnie zebrane odpady:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

w specjalistycznych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wyznaczonych miejscach na terenie miasta tzw. "gniazdach".

5. Mieszkańcy mogą zwracać selektywnie zebrane odpady:

1) przeterminowane leki do aptek,

2) zużyte baterie do sklepów

wyposażonych przez Miasto Gniezno w odpowiednie pojemniki oznakowane przez Urząd Miejski w Gnieźnie.

6. Wykaz aptek i sklepów oraz lokalizacji "gniazd" znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://www.gniezno.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

7.Zabrania się umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz innych odpadów niż rodzaj opisany na pojemniku.

8. Zabrania się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli.

§ 14. Warunki rozmieszczania i utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) Pojemniki na odpady komunalne należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, a w dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników podmiotu odpierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości.

2) Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymywania ich w czystości oraz dezynfekowania.

ROZDZIAŁ 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 15. 1. Obowiązki w zakresie podpisania umów:

1) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania i przekazywania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem wywozu, przedsiębiorcy uprawnionemu do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2) Dokumentem potwierdzającym opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie osadników przydomowej oczyszczalni są rachunki i faktury VAT wystawiane przez uprawnionego przedsiębiorcę zgodnie z oddzielną uchwałą.

3) Dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat.

2. Na terenie miasta, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi lub w urządzeniach, które nie uzyskały wymaganego zezwolenia na podstawie przepisów odrębnych, poza następującymi rodzajami odpadów: papier i tektura, drewno, opakowania z drewna, opakowania z papieru i tektury, odpady z kory i korka, trociny i ścinki drewna, które mogą być przekształcane termicznie w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania oraz kuchniach i piecach;

2) dopuszcza się spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli czynność ta nie narusza przepisów odrębnych i nie jest uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości;

3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

4) indywidualnego wywożenia i składowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe.

§ 16. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:

1) co siedem dni dla budynków wielorodzinnych

2) co czternaście dni dla budynków jednorodzinnych

3) co siedem dni dla placówek handlowych

4) co czternaście dni dla podmiotów gospodarczych.

§ 17. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) w strefie śródmiejskiej w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, w pozostałym okresie nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu;

2) w mieście poza strefą śródmiejską - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

3) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów;

4) właściciele wolnostojących punktów handlowych i usługowych są zobowiązani do usuwania odpadów codziennie;

5) organizatorzy imprez o charakterze publicznym zobowiązani są do usuwania odpadów i opróżniania przenośnych toalet w niezwłocznie po zakończeniu imprezy - nie dopuszczając do przepełnienia tych urządzeń.

§ 18. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu - przynajmniej raz na dwa miesiące.

§ 19. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 20. Częstotliwość usuwania odpadów z selektywnej zbiórki powinna być dostosowana do ilości nagromadzonych odpadów.

§21. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych przez uprawnionego przedsiębiorcę z wyznaczonych miejsc winno się odbywać w terminach przewidzianym harmonogramem, przynajmniej 2 razy w ciągu roku.

§ 22. Miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych, odbieranych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest Składowisko Odpadów Komunalnych w Lulkowie.

§ 23. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, odbieranych od właścicieli nieruchomości przez uprawnionego przedsiębiorcę jest Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Wodnej - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie.

ROZDZIAŁ 5

Inne wymagania wynikające z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

§ 24. Miasto Gniezno zobowiązane jest do:

1) Gospodarowania odpadami w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów;

2) Zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;

3) Selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów;

4) Zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;

5) Wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;

6) Zwiększenia świadomość ekologicznej społeczeństwa w zakresie kompleksowych i racjonalnych metod gospodarowania odpadami.

§ 25. Miasto Gniezno zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych najpóźniej do roku 2013 oraz zapewnia selektywną zbiórkę odpadów wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 roku.

ROZDZIAŁ 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 26. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

§ 27. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas, odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

§ 28. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1). prowadzenie psa na uwięzi, a dodatkowo psa rasy uznawanej za agresywną lub innego psa mogącego stworzyć zagrożenie dla ludzi - w kagańcu,

2). uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta Gniezna na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z przepisami odrębnymi;

3). stały i skuteczny dozór,

4). nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,

5). nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci i plaż,

6). natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

7). niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju.

2. Zwolnienie psa z uwięzi, z wyłączeniem psów ras uznanych za agresywne oraz psów mogących stworzyć zagrożenie dla ludzi, dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych (poza drogami) w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, a pies jest w kagańcu.

3. Zakazuje się prowadzenia psów rasy uznawanej za agresywną lub innych psów mogących stworzyć zagrożenie dla ludzi przez osoby nieletnie oraz osoby nietrzeźwe.

4. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

§ 29. Psy pozostające bez opieki lub zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców będą wyłapywane i dowożone do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiary w Gnieźnie. Właściciel może odebrać psa ze schroniska, pokrywając koszty związane z wyłapaniem, transportem i pobytem psa w schronisku.

§ 30. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Gniezna reguluje odrębna uchwała.

ROZDZIAŁ 7

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 31. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe oraz w strefie śródmiejskiej.

§ 32. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt, spełniających wymogi odrębnych przepisów,

2) wszelka uciążliwość dla środowiska w tym emisje, będące skutkiem utrzymywania zwierząt zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której są utrzymywane.

§ 33. 1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 32 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) wytwarzane odpady i nieczystości gromadzić i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak by nie powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta, dwa razy w ciągu roku wiosną i jesienią,

  1. Pszczoły winny być trzymane w pniach (ulach), ustawionych w miejscach zadrzewionych lub zakrzaczonych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
  2. Dopuszcza się lokalizację do 5 pni (uli) na nieruchomości.

ROZDZIAŁ 8

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 34. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej 2 razy w ciągu roku, deratyzacji na terenie nieruchomości w terminach:

- 15 marca

- 15 listopada.

2. Miejsca wyłożenia środków deratyzacji powinny być należycie oznakowane.

3. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeb.

§ 35. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Miasta, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz dodatkowy termin jej przeprowadzenia.

§ 36. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ 9

§ 37. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje

Prezydent Miasta.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta Gniezna, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, ma obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna w formie regulaminu, który jest aktem prawa miejscowego.

Obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna zachowuje moc, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i może być zmieniany w zakresie upoważnienia zawartego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna musi zostać dostoswany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama