reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Witkowie

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/110/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22.12.2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 stycznia 2012r.

2. Zarządzeniem Nr 13/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 stycznia 2012r.

3. Uchwałą Nr XIII/121/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 lutego 2012r.

4. Zarządzeniem Nr 16a/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 lutego 2012r.

5. Uchwałą Nr XIV/134/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2012r.

6. Zarządzeniem Nr 26/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 marca 2012r.

7. Uchwałą Nr XV/140/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2012r.

8. Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 14 maja 2012r.

9. Zarządzeniem Nr 35/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 maja 2012r.

10. Zarządzeniem Nr 39/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 czerwca 2012r.

11. Uchwałą Nr XVI/152/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2012r.

12. Zarządzeniem Nr 51/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 czerwca 2012r.

13. Zarządzeniem Nr 52/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 lipca 2012r.

14. Zarządzeniem Nr 54/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 lipca 2012r.

15. Zarządzeniem Nr 62/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 lipca 2012r.

16. Uchwałą Nr XVII/157/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 8 sierpnia 2012r.

17. Zarządzeniem Nr 67/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 sierpnia 2012r.

18. Zarządzeniem Nr 74/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 10 września 2012r.

19. Uchwałą Nr XVIII/170/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 września 2012r.

20. Zarządzeniem Nr 77/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 września 2012r.

21. Zarządzeniem Nr 78a/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 września 2012r.

22. Zarządzeniem Nr 80/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 października 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 39 607 127,66 zł zwiększa się o kwotę 9 191,18 zł tj. do kwoty 39 616 318.84 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35 750 373,30 zł

zwiększa się o kwotę 10 691,18 zł tj. do kwoty 35 761 064,48 zł

- dochody majątkowe w kwocie 3 856 754,36 zł

zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł tj. do kwoty 3 855 254,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt. 2 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 3 397 007,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na rok 2012 rok w wysokości 38 342 494,39 zł zwiększa się o kwotę 329 191,18 zł tj. do kwoty 38 671 685,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 378 176,18 zł

zwiększa się o kwotę 338 096,00 zł tj. do kwoty 32 716 272,18 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5 964 318,21 zł

zmniejsza się o kwotę 8 904,82 zł tj. do kwoty 5 955 413,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt. 2 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje udzielone z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 180 000,00 zł zwiększa się o kwotę 46 791,00 zł tj. do kwoty 226 791,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt. 3 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo w wysokości 2 781 572,58 zł zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł tj. do kwoty 2 801 572,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a. Załącznik Nr 6a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5a do niniejszej uchwały.

6. W § 3 nadwyżkę budżetu w kwocie 1 264 633,27 zł zmniejsza się o kwotę 320 000,00 zł tj. do kwoty 944 633,27 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. W § 4 łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 083 400,00 zł zmniejsza się o kwotę 320 000,00 zł tj. do kwoty 3 763 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę 1 872 797,00 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 544 991,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 327 806,00 zł"

Zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 13 uchwały budżetowej w brzmieniu "Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą." zgodnie z załącznikiem Nr 10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/186/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 25.10.2012r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/186/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 25.10.2012r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/186/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe GiM Witkowo - stan na dzień 25.10.2012r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/186/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje udzielone z budżetu GiM Witkowo dla innych jednostek samorządu terytorialnego -

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/186/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/186/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XX/186/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik5a.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/186/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/186/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wływy na 2012 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust.4-6 ustawy Prawo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie


Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok uzasadnione jest w związku z decyzją Nr WFOS-II-DMU-KW/400/650/2008 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20.09.2012r. w sprawie umorzenia zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa" na kwotę 320.000,00 zł O kwotę umorzonej pożyczki w wysokości 320.000,00 zł obniża się nadwyżkę budżetową do kwoty 944.633.27 zł oraz kwotę rozchodów budżetu do kwoty 3.763.400,00 zł

DOCHODY

Wprowadza się zmiany w dochodach w związku z:

1) decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 9 października 2012r. zwiększającą plan dotacji celowych na 2012r w dz.8 52, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 15.635,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) dostosowaniem planu dochodów własnych do poziomu wykonanych dochodów.

WYDATKI

1) Zwiększa się wydatki majątkowe na:

a) zadanie pn. "budowa kanalizacji sanitarnej z przekanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina " o kwotę 20.000,00 zł,

b) zadanie pn. Kotłownia Przedszkole Miejskie ul. Jasna" o kwotę 12.000,00 zł,

c) zadanie pn. "place zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie" o kwotę 30.000,00 zł,

d) zadanie pn. "ogrodzenie betonowe w Gimnazjum w Witkowie" kwota 3.590,00 zł,

e) zadanie pn. "kanalizacja ul. Osiedlowa w Witkowie" o kwotę 50.000,00 zł.

2) Zmniejsza się wydatki majątkowe na:

a) zadanie pn. "Stary Rynek" o kwotę 69.500,00 zł,

b) zadanie pn. "Z nauką w przyszłość: o kwotę 5.000,00 zł,

c) zadanie "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych" o kwotę 6.794,82 zł,

d) zadanie "Centrum kultury" o kwotę 43.200,00 zł.

3) Zwiększa się wydatki bieżące m.in. na

a) zadanie pn. "Z nauką w przyszłość: o kwotę 5.000,00 zł,

b) obsługę długu o kwotę 30.000,00 zł,

c) wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 28.500,00 zł,

c) wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 28.500,00 zł,

d) oczyszczanie miasta o kwotę 79.500,00 zł,

e) utrzymanie zieleni o kwotę 58.000,00 zł,

f) oświetlenie uliczne o kwotę 30.000,00 zł,

g) dotacje za dzieci z terenu Gminy Witkowo uczęszczające do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno kwota 47.791,00 zł,

h) utrzymanie targowiska o kwotę 21.000,00 zł,

i) diety dla radnych o kwotę 9.000,00 zł,

j) wynagrodzenie dla sołtysów o kwotę 8.000,00 zł,

k) ekwiwalent dla strażaków o kwotę 9.000,00 zł,

l) zakup energii o kwotę 20.000,00 zł.

4) Zmniejsza się wydatki bieżące m.in. na

a) organizację imprez kulturalnych - m.in. Dożynki o kwotę 73.905,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie


Bogusław Mołodecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama