Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Gminy w Połajewie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy w Połajewie uchwala co następuje:

§ 1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/102/2012 Rady Gminy w Połajewie z dnia 6 listopada 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Połajewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klewenhagen


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/117/2012
Rady Gminy w Połajewie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

do uchwały nr XVI/117/2012 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Biorąc pod uwagę wskazania zawarte w uchwale nr 21/1498/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2012 r. opracowano nowy wzór deklaracji, celem wyeliminowania powstałych nieprawidłowości.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klewenhagen

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe