reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 40 ust, 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 7 ust.1 pkt3 i 4 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm. ) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Chrzypsko Wielkie .

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) dysponować odpowiednim środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt, właściwie oznakowanym i dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt,

3) dysponować specjalistycznymi, atestowanymi środkami i urządzeniami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia;

4) udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

5) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

6) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności.

7) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o gatunkach i pochodzeniu wyłapanych zwierząt wraz z miejscem ich przekazania;

8) dysponować odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem;

9) przedłożyć oświadczenie o niekaralności;

10) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;

11) posiadać klatki lub kontenery przeznaczone do czasowego przetrzymywania oraz przewozu zwierząt zapewniające humanitarne traktowanie przewożonych zwierząt, posiadające zabezpieczenia chroniące ludzi zajmujących się przewozem przed zwierzętami i uniemożliwiające ucieczkę zwierząt podczas przewozu;

12) przestrzegać zasad określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien:

1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie schronisko dla zwierząt, wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy;

3) zapewnić, by lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, znajdujące się w nim pomieszczenia oraz wyposażenie były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);

4) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku przez lekarza weterynarii;

5) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

6) udokumentować posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.);

7) zapewnić na terenie schroniska ujęcie wody lub przyłączenie do sieci wodociągowej;

8) zapewnić na terenie schroniska zbiornik bezodpływowy lub przyłączenie do sieci kanalizacyjnej;

9) dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt;

10) dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia,

11) dysponować odpowiednim środkiem transportu, właściwie oznakowanym, dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt;

12) dysponować bazą danych umożliwiającą ewidencję świadczonych usług, z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657).

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, obejmujący prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części,

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części, wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy;

3) posiadać ostateczną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności w zakresie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342 z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

4) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;

b) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed ich zagrzebaniem;

c) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do użytku decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii ;

5) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o gatunkach i pochodzeniu padłych zwierząt oraz ich części, które zostały zagrzebane,

6) teren przeznaczony na grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części powinien być zlokalizowany, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, wynikających z przepisów szczegółowych, w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie.

7) teren przeznaczony na grzebowisko powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

8) dysponować odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, obejmujący prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych,

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzona będzie spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części, wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy;

3) posiadać ostateczną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności, w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, stwierdzającą spełnienie wymagań określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

4) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;

b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych;

c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania;

d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do użytku decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

5) udokumentować gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

6) teren przeznaczony na spalarnie powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

7) teren przeznaczony na spalarnie zwłok zwierzęcych i ich części powinien być zlokalizowany, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, wynikających z przepisów szczegółowych, w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie.

8) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o świadczonych usługach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/206/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama