reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/195/12 Rady Gminy Damasławek

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149 poz. 887 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Damasławek, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Damasławek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Bezpośrednio z nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne - w każdej ilości,

2) papier, tektura - w każdej ilości,

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, odzież i tekstylia - w każdej ilości,

4) szkło białe i kolorowe - w każdej ilości,

5) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - w każdej ilości.

2. W "małych" punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. gniazdach pojemników na odpady zebrane selektywnie, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier, tektura - w każdej ilości,

2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, odzież i tekstylia - w każdej ilości,

3) szkło białe i kolorowe - w każdej ilości,

3. W Gminnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są następujące frakcje odpadów:

1) odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,

3) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych tj. puszki po aerozolach, farby i rozpuszczalniki, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami - w każdej ilości,

4) żarówki i świetlówki - w każdej ilości,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - w ilości 240 l na 6 miesięcy - od jednego gospodarstwa domowego,

6) zużyte opony - w każdej ilości,

7) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe - w każdej ilości,

8) przeterminowane leki - w każdej ilości.

§ 3. 1. Ustala się, następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

2. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością raz na dwa tygodnie.

3. Odbieranie papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu, odzieży, tekstyliów, szkła białego i kolorowego, gromadzonych w pojemnikach lub workach prowadzone będzie z częstotliwością:

a) w przypadku budynków jednorodzinnych - jeden raz na 4 tygodnie,

b) w przypadku budynków wielorodzinnych - po wypełnieniu poszczególnych gniazd pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.

4. Odbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, gromadzonych workach foliowych, odbywać się będzie z częstotliwością:

a) od kwietnia do listopada - jeden raz na 2 tygodnie ( w szczególności odpady tj. trawa, liście, drobne gałęzie, zielone części owoców i warzyw )

b) od grudnia do marca - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( w szczególności odpady tj. drobne gałęzie, świerki, jodły, sosny po okresie świątecznym ).

5. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, innych odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon będzie prowadzone po zapełnieniu pojemników i kontenerów zlokalizowanych w Gminnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

6. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, który działa na mocy umowy zawartej z Gminą, ustali harmonogram odbioru odpadów o których mowa w § 2 ust. 1 oraz dostarczy go mieszkańcom Gminy w formie ulotki przed rozpoczęciem okresu który obejmuje ww. harmonogram.

7. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Damasławek oraz w sposób zwyczajowo przyjęty harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalony przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, który działa na mocy umowy zawartej z Gminą.

§ 4. 1. Gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych w pojemnikach i workach o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damasławek.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, przedsiębiorca na zlecenie Gminy, dostarczy urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) worek o pojemności 120 l w kolorze niebieskim - 1 szt./miesiąc - makulatura i tektura,

b) worek o pojemności 120 l w kolorze zielonym lub białym - 1 szt./miesiąc - szkło białe i kolorowe,

c) worek o pojemności 120 l w kolorze żółtym - 1 szt./miesiąc/4 osoby - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia ,

d) w okresie od kwietnia do listopada, worek o pojemności 120 l w kolorze brązowym - 1 szt./2 tygodnie - odpady biodegradowalne.

2) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności co najmniej 2,5 m3, na odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia, szkło białe i kolorowe, opisane i oznaczone, co do rodzaju zbieranych odpadów.

3. Dopuszcza się wyposażenie mieszkańców budynków wielolokalowych w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych.

§ 5. 1. Gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone będą przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

2. Ustala się lokalizacje Gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Niemczyn i miejscowości Turza.

3. W Gminnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ustawia się odpowiednio oznakowane pojemniki/kontenery/worki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych i korzysta z nich zgodnie z przeznaczeniem.

4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru odpadów.

5. Transport odpadów, do Gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Damasławek oraz w sposób zwyczajowo przyjęty lokalizację Gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów.

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Ollek


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/195/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ), Rada Gminy, w drodze uchwały określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Damasławek w ramach opłaty m. in. odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych, odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych z częstotliwością co 2 tygodnie oraz odpadów zebranych selektywnie z częstotliwością raz w miesiącu, utworzenie Gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zakres i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina zorganizuje system gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych składający się z 3 elementów:

1. Zbiórka odpadów "u źródła", głównie w zabudowie jednorodzinnej,

2. Małe punkty selektywnej zbiórki tzw. gniazda pojemników na odpady zebrane selektywnie,

3. Dwa punkty selektywnej zbiórki w miejscowości Niemczyn i Turza.

Zbiórka odpadów "u źródła", czyli w każdym gospodarstwie domowym, odpady komunalne gromadzone będą w odpowiednio oznakowanych workach, z podziałem na cztery frakcje:

1. Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, odzież i tekstylia,

2. Szkło białe i kolorowe,

3. Papier i tektura,

4. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone tj. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie.

Dodatkowo każda nieruchomość obowiązkowo wyposażona będzie w pojemnik na odpady zmieszane i odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia tj. popiół i zmiotki, pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, pozostałości po domowej "hodowli" zwierząt, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, szkło ozdobne (np. kryształy), talerze, kubki, dzbanki porcelanowe i inne.

Małe punkty selektywnej zbiórki tzw. gniazda pojemników na odpady zebrane selektywnie

Małe punkty selektywnej zbiórki odpadów - miejsca na terenie Gminy Damasławek, w których Gmina ustawi trzy pojemniki na odpady komunalne, w tym:

1) pojemnik oznaczony kolorem niebieskim - przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury

2) pojemnik oznaczony kolorem zielonym lub białym - przeznaczony do gromadzenia szkła białego i kolorowego,

3) pojemnik oznaczony kolorem żółtym - przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych.

Dodatkowo na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi ustawione zostaną pojemniki do selektywnej zbiorki odzieży i tekstyliów. Właściciele lub zarządcy tych nieruchomości zostaną wyposażeni w worki do zbiórki odpadów biodegradowalnych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych znajdujących się na nieruchomości tj. skoszona trwa, liście i drobne gałęzie.

Z mini punktów selektywnej zbiórki odpadów korzystać będą mogli przechodnie jak również mieszkańcy. Selektywnie zebrane odpady komunalne każdy właściciel nieruchomości będzie mógł dostarczyć do mini punktów selektywnej zbiórki odpadów we własnym zakresie.

Punkty selektywnej zbiórki

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą utworzone dwa Gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do których mieszkańcy Gminy Damasławek będą mogli oddać wszystkie problemowe odpady. Uchwała określa miejsca lokalizacji Gminnych punktów selektywnej zbiórki w miejscowości Niemczyn i Turza.

W punktach selektywnej zbiórki przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót,

4. zużyte opony,

5. przeterminowane chemikalia (farby, lakiery), zużyte opakowania po aerozolach (np. odświeżaczach powietrza, lakierach, piankach montażowych), stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami itp.,

6. Żarówki i świetlówki.

Ponadto Gmina umożliwi pozbywanie się:

- przeterminowanych leków w aptekach i placówkach służby zdrowia,

- baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe w budynku Urzędu Gminy oraz w szkołach i przedszkolu.

Zakres świadczonych usług przez Gminę Damasławek został tak zaplanowany, aby środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ollek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama