reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

4) szkło,

5) odpady biodegradowalne.

2. W ramach uiszczonej opłaty w punkcie selektywnego zbierania odpadów będą przyjmowane od mieszkańców, następujące frakcje odpadów:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej,

5) zużyte opony,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) tekstylia i odzież,

8) odpady zielone (trawa, gałęzie, liście),

9) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane będą w każdej zebranej ilości.

§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości w terminie podanym przez przedsiębiorcę, z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc.

2. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w zamykanych pojemnikach odbierane będą z nieruchomości, zgodnie z podanym przez przedsiębiorcę harmonogramem:

1) w okresie od 1 kwietnia do 30 września - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc,

2) w okresie od 1 października do 31 marca - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalami oraz opakowaniami wielomateriałowymi, gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane będą z nieruchomości zgodnie z podanym przez przedsiębiorcę harmonogramem, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

4. Harmonogram odbioru zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów będzie dostarczony mieszkańcom w formie ulotki przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany będzie na stronie internetowej Gminy Skoki oraz dostępny w Urzędzie i w siedzibie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 3. 1. Transport odpadów wymienionych w §1 ust. 2 do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki przedsiębiorca i Gmina poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z obowiązującymi zasadami, będą traktowane jako odpady zmieszane, a gospodarstwo domowe zaliczone do nieruchomości nieprowadzącej segregacji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama