reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/490/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 29 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2012,po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 16 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 23 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 03 lutego 2012 roku, Zarządzeniem Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 07 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/239/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 lutego 2012 roku, Zarządzeniem Nr 17/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 27 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/272/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 37/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 43/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 12 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 46/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 23 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 53/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XX/301/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 07 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 57/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 08 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 58/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 09 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 74/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 22 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 28 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/330/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 05 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 94/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XXIII/358/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 103/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/384/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 116/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 19 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 07 sierpnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 07 sierpnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 10 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXV/390/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 30 sierpnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 127/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 04 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 145/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 września 2012 roku, Uchwałą Nr XXVI/415/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 150/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 28 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 08 października 2012 roku, Uchwałą Nr XXVII/470/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr 168/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr 174/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 09 listopada 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 33.810 do kwoty 93.748.891 zł z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.810 do kwoty 87.256.546

b) określa się dochody majątkowe na kwotę 6.492.345 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. W § 1 .

2) Ustala się:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.351.582 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. W § 2

1) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.521.779 do kwoty 112.824.077 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 651.121 do kwoty 84.232.403 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.172.900 na kwotę 28.591.674 zł W § 2

2) Ustala się:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.351.582 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 12 258.876 zł.

3. W § 3 .Deficyt budżetu w kwocie 19.075.186 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym,

2) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. W § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24.451.270 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. W § 5 . Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.376.084 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. W § 6 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 27 044 063 zł w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł ;

7. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 354 414 zł ;

2) celową w wysokości 221 000 zł , z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 205 000 zł,

b) dla organizacji pozarządowych na dotacje w procedurze pozakonkursowej w zakresie wypoczynku letniego 6 000

c) dla organizacji pozarządowych na dotacje w procedurze pozakonkursowej w zakresie organizacji festiwali, dofinansowania wydawnictw poświęconych tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego i organizacji sesji popularno-naukowych 10 000 zł.

8. W § 8 . Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

9. W § 11 Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

- o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 23.544.063 zł ,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Mieloch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/490/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/490/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/490/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/490/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania zlecone - dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/490/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania zlecone - wydatki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/490/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/490/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/490/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII / 490 /2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska
na rok 2012

I, DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 33 810 złotych z kwoty 93 715 081 złotych do kwoty

93 748 891 złotych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększa się dochody o kwotę 33 810 złotych z kwoty 9 310 752 złote do kwoty 9 344 562 złote.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się dochody o kwotę 33 810 złotych z kwoty 3 371 515 złotych do kwoty 3 405 325 złotych w § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększa się dochody o kwotę 33.810,00 tj. z tytułu dzierżawy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Prądzyńskiego, kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza i kanalizacji sanitarnej w ul. Kórnickiej.

II. WYDATKI

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 521 779 złotych z kwoty 114 345 856 złotych do kwoty

112 824 077 złotych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dokonuje się przesunięć między zadaniami w kwocie 19 000 zł. Środki z zadania pn.,, Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń oczyszczalni '' przenosi się do zadania pn.,, Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków'' - budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz ( posesja oddalona 800 mb od budowanej sieci, konieczność przejścia przez Maskawę.

Dział 600 - Transport i łączność - zmniejsza się wydatki o kwotę 76 850 złotych z kwoty 14 403 829 złotych do kwoty 14 326 979 złotych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach przesunięć do rozdziału 90003 -Oczyszczanie miast i wsi i rozdziału 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejsza się wydatki o kwotę 76 850 złotych z kwoty 11 478 998 złotych do kwoty 11 402 148 złotych.

W zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa dróg gminnych - zmniejszenie środków do kwoty 190.000 zł w następujących podzadaniach inwestycyjnych :

* Przebudowa ciągu pieszego ul. Poselska et. I - zmniejszenie środków do kwoty 21.000 zł

W budżecie na powyższe zadanie zaplanowano środki w kwocie 36.000 zł.

Z budżetu na sporządzenie mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową wydano kwotę 20.350,50 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się środki w kwocie 15.000 zł dostosowując plando rzeczywistych wydatków.

* Przebudowa dróg gminnych gruntowych w technologii kamiennej - zmniejszenie środków do kwoty 152.900 zł.

W budżecie na powyższe zadanie zaplanowano środki w kwocie 159.000 zł. Inwestycja została zrealizowana za kwotę 152.774,90 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się środki w kwocie 6.100 zł dostosowując plando rzeczywistych wydatków.

Dział 750 - Administracja publiczna - zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 złotych z kwoty

8 209 762 złote do kwoty 8 189 762 złote.

Rozdział 75022 - Rady gmin - zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 złotych z kwoty 281 800 złotych do kwoty 261 800 złotych. Zaplanowana kwota na wypłatę diet radnych nie zostanie w pełni wykorzystana i dostosowuje się plando rzeczywistych wydatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - zwiększa się wydatki o kwotę 300 000 złotych z kwoty

1 660 000 złotych do kwoty 1 960 000 złotych.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki o kwotę 300 000 złotych z kwoty 1 660 000 złotych do kwoty

1 960 000 złotych z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się wydatki o kwotę 345 000 złotych z kwoty

230 414 złotych do kwoty 575 414 złotych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się wydatki o kwotę 345 000 złotych z kwoty

230 414 złotych do kwoty 575 414 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 37 600 złotych z kwoty

33 734 611 złotych do kwoty 33 772 211 złotych .

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejsza się wydatki o kwotę 3 900 złotych z kwoty

15 249 419 złotych do kwoty 15 245 519. Zmniejsza się wydatki o kwotę 34 000 złotych i zwiększa o kwotę 30 100 złotych . Zwiększenia wynikają m.in z : korekty rocznego naliczenia odpisu na zfśs,

wzrostu składki na ubezpieczenia rentowe, opłacenia biletów wstępu na basen dla uczniów III klas

SP 3,SP2, opłaty za zużycie energii elektrycznej w SP 2.zmian kadrowych w SP Słupi - awans zawodowy nauczyciela, zatrudnienia nauczyciela wychowania fizycznego SP Starkówiec Piątkowski, podróży służbowych, szkoleń bhp.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego

z ,, Zakup tablicy interaktywnej ''

na ,, Zakup zestawu multimedialnego'' składającego się z tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, laptopa.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejsza się wydatki o kwotę 300 złotych z kwoty 1 038 785 złotych do kwoty 1 038 485 złotych. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 800 złotych i zwiększa o kwotę 2 500 złotych .

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się wydatki o kwotę 27 000 złotych z kwoty 6 386 242 złote do kwoty 6 413 242 złote. Zmniejsza się wydatki o kwotę 26 000 złotych i zwiększa o kwotę 26 000 złotych .

Zwiększenia wynikają m.in z :

- wypłaty nadgodzin , odprawy dla pracownika - likwidacja stanowiska pracy, wzrostu składki na ubezpieczenia rentowe, korekty rocznego naliczenia odpisu na zfśs, wykonanie i montaż drzwi i okna przeciwpożarowego E130 , zgodnie z zaleceniem Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej i ekspertyzy przeciwpożarowej budynku Przedszkola Nr 3.

Zwiększa się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 25 000 zł oraz na dotacje dla innych gmin za dzieci z terenu Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 2 000 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - zmniejsza się wydatki o kwotę 200 złotych z kwoty 6 257 895 złotych do kwoty 6 257 695 złotych. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000 złotych i zwiększa o kwotę 6 800 złotych . Zwiększenia dla Gimnazjum Nr 1 przeznacza się na konfigurację , instalację i konserwację sali komputerowej oraz na basen.

Zmniejsza się wydatki na dotacje dla niepublicznego gimnazjum o kwotę 6 000 zł.

Jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 16 900 złotych z przeznaczeniem na zakup 3 szt. tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla Gimnazjum Nr 1.Dokonuje się zmniejszenia środków w zadaniu pn.,, Modernizacja sal lekcyjnych,toalet uczniowskich o kwotę 16 900 zł i przenosi się na powyższe zakupy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 złotych z kwoty 654 988 złotych do kwoty 669 988 złotych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 26 508 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób niepełnosprawnych, zakupy, internet, opłaty i składki, odpis na zfśs.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 589 złotych w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenia rentowew ramach realizacji projektu pn

,, Dobry start dla każdego''

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się wydatki o kwotę 200 złotych z kwoty 1 286 282 złote do kwoty 1 286 082 złote .

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zmniejsza się wydatki o kwotę 3 700 złotych z kwoty 660 901 złote do kwoty 657 201 złotych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejsza się wydatki o kwotę 4 500 złotych z kwoty 29 000 złotych do kwoty 24 500 złotych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wydatki o kwotę 8 000 złotych z kwoty 593 381 złotych do kwoty 601 381 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r - ,, Wyprawka szkolna'', tytułem 20% udziału środków własnych Gminy zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o kwotę 15 850 złotych z kwoty 19 941 276 złotych do kwoty 19 957 126 złotych.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się wydatki o kwotę 44 900 złotych z kwoty 8 512 756 złotych do kwoty 8 467 856 złotych.

* W zadaniu inwestycyjnym pn. " Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej " - zmniejszenie środków do kwoty 13.100 zł.

W budżecie na powyższe zadanie zaplanowano środki w kwocie 55.000 zł.

Wydatki związane z opracowaniem projektu oraz wykonaniem przyłącza energetycznego opiewają na kwotę ok. 13.000 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się środki w kwocie 41.900 zł dostosowując plando rzeczywistych wydatków.

* W zadaniu inwestycyjnym pn. " Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na wylotach kanalizacji deszczowej w Środzie Wielkopolskiej - projekty " - zmniejszenie środków do kwoty 60.000 zł.

W budżecie na powyższe zadanie zaplanowano środki w kwocie 63.000 zł. Środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z podpisaną umową opracowanie projektu opiewa na kwotę 60.000 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się środki w kwocie 3.000 zł dostosowując plando rzeczywistych wydatków.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w ramach przesunięć z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 25 000 złotych z kwoty 615 000 złotych do kwoty 640 000 złotych z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w gminie na drogach gminnych (oczyszczanie ręczne i mechaniczne, opróżnianie nieczystości stałych z koszy

ulicznych ).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w ramach przesunięć z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne i rozdziału 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 40 600 złotych z kwoty 979 700 złotych do kwoty 1 020 300 złotych z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście i gminie a w szczególności na jesienne usuwanie i wygrabianie liści w parkach oraz na skwerach ulic ).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejsza się wydatki o kwotę 8 000 złotych z kwoty 3 293 680 złotych do kwoty 3 285 680 złotych.

W zadaniu inwestycyjnym pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie " - zmniejszenie środków do kwoty 345.000 zł w następującym podzadaniu inwestycyjnym :

* Budowa oświetlenia ulicznego ul.Dzikowskiego, ul.Palczewskiego, ul.Rządkowskiego w Środzie Wielkopolskiej - zmniejszenie środków do kwoty 71.000 zł

W budżecie na powyższe zadanie zaplanowano środki w kwocie 79 . 000 zł. Inwestycja została zrealizowana za kwotę 70.576,14 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się środki w kwocie 8.000 zł dostosowując plando rzeczywistych wydatków.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 3 150 złotych z kwoty

5 643 935 złotych do kwoty 5 647 085 złotych. Dokonuje się przesunięcia kwoty 9 850 zł do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 13.000 zł zadania inwestycyjnego pn.

- " Przebudowa terenów parkowych i sportowych w mieście i gminie " podzadania Boiska sportowe.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie piłkochwytów podwójnych na boisku sportowym w miejscowości Zielnikach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się wydatki o kwotę

2 114 179 złotych z kwoty 8 640 294 złote do kwoty 6 526 115 złotych.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejsza się wydatki o kwotę 10 500 złotych z kwoty 865 683 złote do kwoty 855 183 złote, dostosowując plando rzeczywistych wydatków.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 złotych z kwoty 2 024 762 złote do kwoty 2 029 762 złote.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000 zł zadania inwestycyjnego pn. " Budowa budynku świetlicy w Brodowie z częścią OSP''- etap I OSP .

Środki zostaną przeznaczone na opłatę przyłaczeniową oraz prace związane z rozdziałem energii elektrycznej w istniejącym obiekcie szkoły podstawowej w Brodowie dla celów zasilania nowopowstałego budynku świetlicy w Brodowie z częścią OSP.

Rozdział 92118 - Muzea - zwiększa się wydatki o kwotę 6 321 złotych z kwoty 455 109 złotych do kwoty 461 430 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych, polegających na częściowej wymianie okien w zabytkowym dworze.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejsza się wydatki o kwotę

15 000 złotych z kwoty 736 880 złotych do kwoty 721 880 złotych dostosowując plando rzeczywistych wydatków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 2 100 000 złotych z kwoty

3 622 860 złotych do kwoty 1 522 860 złotych. W powodu braku gwarancji pozyskania środków pieniężnych do dnia 09 listopada 2012 r na zapłatę podatku VAT od transakcji zakupu nieruchomości

przez planowanego pożyczkobiorcę Usługi KOmunalne sp.z o. - udzielenie pożyczki na zakup tej nieruchomości ze środków pieniężnych przewidzianych uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej nr XXVII/488/2012 z dnia 25-10-2012 jest niemożliwe, stąd odstępuje się od podwyższenia kapitału spółki Środa XXI.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000 złotych z kwoty 4 151 334 złote do kwoty 4 142 334 złote.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000 złotych z kwoty 811 000 złotych do kwoty 802 000 złotych, z tego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 11 000 złotych dostosowując plando rzeczywistych wydatków oraz zwiększa się o kwotę 2 000 złotych z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia sportowe .

W postanowieniach do Uchwały w § 2.2 pkt 3 wykazano kwotę 12 258 876 zł, mimo że suma paragrafów z czwartą cyfrą "7" i "9" wynosi 12 162 998 zł. Różnicę stanowi kwota 95 878 zł, którą Gmina angażuje z własnych środków z czwartą cyfrą "0" na wydatki bieżące w rozdziale 85395
§§ 4010,4110,4120,4300 ,4410 na projekt realizowany przy udziale środków unijnych, tj. na usługę edukacyjną realizowaną przez Szkołę Podstawową Nr 3 w ramach programu POKL.09.01.02-30-058/11,,Każdy ma szansę na sukces'' oraz na obsługę dokumentacji związanej z wymienionym projektem oraz na obsługę dokumentacji projektu ,, Dobry start dla każdego' ' i realizację , nadzór nad projektem ,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska''.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WNCL

Butikowa firma doradcza wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama