| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. outrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Kwilcz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Kwilcz, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa wust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Kwilczu.

§ 3. 1. Określa się, iż pierwszą deklarację owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa wart. 6m ust. 1ustawy zdnia 13 września 1996 roku outrzymaniu czystości iporządku w gminach, składa się wterminie do 31 marca 2013 roku.

2. Deklaracje za lat następne składa się:

1) do 15 stycznia danego roku, bądź

2) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych ,

3) w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/187/2012
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/ 187/ 2012

Rady Gminy Kwilcz

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Rada Gminy Kwilcz w celu zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa wzór deklaracji. Przedmiotowa deklaracja jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego. Brak złożenia deklaracji będzie podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu wyegzekwowania opłaty od właściciela nieruchomości.

We wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są wszystkie konieczne wyjaśnienia, terminy, miejsca składania oraz pouczenia potrzebne do jej wypełnienia.

Załączona do niniejszej uchwały deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami. Pozwoli ona na stworzenie bazy właścicieli nieruchomości zobowiązanych do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami i dokładne wyliczenia kosztów funkcjonowania systemu.

Wójt Gminy


Stanisław Mannek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »