| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.37.2013.2 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 29 stycznia 2013r.

orzekające nieważność § 2 po zapisie „Ilekroć w Regulaminie jest mowa oh : w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, i 32 oraz § 5 ust. 2 pkt 2. lit b), lit d), pkt 3 lit. b), § 18 ust. 3 pkt. 1 lit. a), lit. b) i ust. 5 oraz § 20 ust. 2 uchwały Nr XIX/183/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dominowo

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

orzekam

nieważność § 2 po zapisie „Ilekroć w Regulaminie jest mowa oh : w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, i 32 oraz § 5 ust. 2 pkt 2. lit b), lit d), pkt 3 lit. b), § 18 ust. 3 pkt. 1 lit. a), lit. b) i ust. 5 oraz § 20 ust. 2 uchwały Nr XIX/183/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dominowo - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.37.2013.2
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 29 stycznia 2013 r.

W dniu 19 grudnia 2012 roku Rada Gminy Dominowo uchwaliła Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dominowo.

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały, stwierdził co następuje.

W § 2 po zapisie „Ilekroć w Regulaminie jest mowa oh : w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, i 32 rada gminy wprowadziła szereg definicji. W ocenie organu nadzoru niedopuszczalne jest, w akcie prawa miejscowego, powtarzanie zapisów ustawy, ani też dowolne rozszerzanie pojęć określonych przez ustawodawcę. Ponadto to samo pojęcie zdefiniowane w Regulaminie może być inaczej odczytane niż w kontekście normatywnym ustawy.

Zgodnie z § 137 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), który na podstawie § 143 ma zastosowanie, także do aktów prawa miejscowego w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń.

Organ nadzoru wskazuje, że w regulaminie zawarto regulacje, które stanowią powtórzenie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Przepis art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, jakie szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku powinien zawierać regulamin utrzymania czystości i porządku podejmowany przez rady gmin.

Katalog spraw, w zakresie których ustawodawca upoważnił radę gminy do określenia szczegółowych zasad postępowania jest zamknięty. Ustawodawca wyliczając komponenty uchwały ustanowił, że wyliczenie zamieszczone w przepisie art. 4 ma charakter wyczerpujący, zatem nie wolno zamieszczać postanowień, które wykraczałyby poza treść tego przepisu, oraz, że w uchwale tej muszą znaleźć się postanowienia odnoszące się do wszystkich punktów art. 4 cyt. wyżej ustawy.

Organ nadzoru stwierdził, że niektóre z postanowień zawartych w regulaminie wykraczają poza zakres upoważnienia ustawowego poprzez nałożenie obowiązków i uregulowanie kwestii nie objętych treścią art. 4 ust. 1 i 2 ustawy.

Regulamin w § 5 ust. 2 pkt 2 lit. b) nałożył na właścicieli nieruchomości dodatkowy obowiązek niezwłocznego usuwania z dachu sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

Zakaz stosowania środków chemicznych, szkodliwych dla środowiska przy usuwaniu śniegu i lodu z chodników i placów publicznych zawarty w w § 5 ust. 2 pkt. 2 lit. d) regulaminu jest zbędny, ponieważ kwestie te regulowane są rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).

Obowiązki zawarte w § 18 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz lit. b) dotyczące poddawaniu psa szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz uzyskania zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wynikają z innych przepisów tj. z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zmianami) oraz z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami).

Zapis zawarty w § 18 ust. 5 regulaminu również znajduje swoje odzwierciedlenie w ww. ustawie o ochronie zwierząt.

Ponadto w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. b) regulaminu wprowadzono zapis o przyłączeniu nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia jej przekazania do eksploatacji.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wynika wprost z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednakże przepis ten nie upoważnia rady gminy do określenia terminu, w jakim przyłączenie to ma nastąpić. Ustanowienie w przepisach prawa miejscowego wskazanego terminu wymagało w tej materii jasnej delegacji ustawowej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt II SA/Gd 120/12 )

Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nadzór nad realizacją obowiązku polegającego na przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta). W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku wójt ( Burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy).

W § 20 ust. 2 regulaminu postanowiono, że: „w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne. Wójt gminy, w uzgodnieniu z Państwowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia”.

Wyznaczenie obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia stanowi wyłączną kompetencję rady gminy zawartą w przepisie art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie zawiera on ustawowego upoważnienia, aby kwestie te regulował inny podmiot.

W związku z tym doszło do sprzecznej z prawem zmiany organów właściwych do wyznaczania obszarów i terminów obowiązkowej deratyzacji.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski


Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »