reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/208/2012 Rady Gminy Koźminek

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie tymi odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z przyjętą na terenie Gminy Koźminek średnią ilością wytworzonych odpadów na jednego mieszkańca w ciągu miesiąca w wysokości 30 litrów / osobę, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są :

1) zmieszane odpady komunalne;

2) selektywnie zebrane odpady komunalne - szkło metal, tworzywa sztuczne, papier, opakowania wielomateriałowe;

3) odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, komunalne odpady niebezpieczne, opony, zużyte baterie, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady biodegradowalne w tym zielone zebrane w selektywny sposób.- zgodnie z podanymi wcześniej harmonogramami.

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 4, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 3. 1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości , odbierane będą co najmniej raz w miesiącu.

2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Koźminek z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym zostanie zawarta stosowna umowa

§ 4. 1. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w worku w kolorze zielonym/białym,

2. Papier i makulaturę zbierane selektywnie umieszcza się w worku w kolorze niebieskim,

3. Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się w worku w kolorze żółtym,

4. Odpady biodegradowalne w tym zielone umieszcza się w worku w kolorze brązowym,

5. Odpady, o których mowa w ust. 1-3 zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 5. 1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych będą odbierane w przychodniach i aptekach, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem odbioru ustalonym przez gminę z właściwym podmiotem - przynajmniej raz w roku.

3. Zużyte baterie i akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie ich wymiany.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania, w tym punktów sprzedaży sprzętu, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

§ 6. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznaczonych pojemnikach i workach.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, a także umieszczone w pojemnikach i workach nie spełniających wymogów, nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 7. Zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których mowa w § 1 odebranych od właścicieli i zarządców nieruchomości realizowane będzie przez regionalną instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu , to jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/208/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie tymi odpadami. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz niektórych innych ustaw . Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy, w celu wywiązania sie z nowych obowiązków powinna przyjąć szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie tymi odpadami. W zamian za uiszczaną przez właścicieli opłatę, której wysokość określa odrębna uchwała, gmina odbierze odpady komunalne zebrane w odpowiednich pojemnikach i workach. Odebranie odpadów od właścicieli nieruchomości w ramach jednej stałej opłaty pozwoli w znaczny sposób ograniczyć ilość odpadów zagospodarowywanych w niedozwolony sposób, szkodliwy tak dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego. W tym stanie rzeczy wywołanie uchwały jest uzasadnione i konieczne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama