| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-86(4)/2012/2013/2904/IX/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 stycznia 2013r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustalonej przez Pana Bogusława Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. TEMPEKS Przedsiębiorstwo Usługowo - Wdrożeniowe z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1059) orazw związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
l. dz. 4/13 z 9 stycznia 2013 r.

Pana Bogusława Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn.
TEMPEKS Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe z siedzibą w Poznaniu,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP) 779-100-02-23
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dotyczącą stawek opłat
w zakresie wytwarzania ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją z Nr OPO-4210-6(12)/2012/2904/IX/AS z 26 czerwca 2012 r. Prezes URE zatwierdził, na okres do 31 lipca 2013 r. ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która ogłoszona została
26 czerwca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 2889. Taryfę tę Przedsiębiorstwo zaczęło stosować od 16 lipca 2012 r.

Przedsiębiorstwo 20 grudnia 2012 r. zostało wezwane do złożenia korekty taryfy dla ciepła, z uwagi na zatwierdzenie przez Prezesa URE, decyzją z 17 grudnia 2012 r. znak:
DTA-4212-48(9)2012/652/V/AG zmiany w części „A” taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, opublikowanej w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” Nr 89/2012(555) z 17 grudnia 2012 r., która to zmiana skutkuje zmniejszeniem kosztów zakupu paliwa gazowego.

Pismem z 9 stycznia 2013 r. l.dz. 4/13, które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 10 stycznia 2013 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła, polegającą na zatwierdzeniu nowych stawek opłat z zakresu wytwarzania ciepła dla grupy odbiorców KG, zasilanych ze źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym.

              Uzasadnieniem wnioskowanej zmiany taryfy dla ciepła jest okoliczność przewidziana
w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło(Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) tj. istotna, nieprzewidziana zmiana warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej wpływającej na koszty zakupu paliwa gazowego od dostawcy – PGNiG S.A., w związku z zatwierdzeniem opisanej powyżej zmiany taryfy tegoż przedsiębiorstwa.

Zgodnie z treścią art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za uwzględnieniem wniosku Przedsiębiorstwa przemawia zarówno interes strony jak
i interes społeczny z uwagi na proponowaną obniżkę, a zmianie decyzjiNr OPO-4210-6(12)/2012/2904/IX/AS nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.

Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Radca Prezesa  URE w Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Lidia Styperek

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty

skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie

skarbowej w związku z treścią załącznika

do tej ustawy (część I pkt 53).

Aldona Sikorska, starszy specjalista

Otrzymują:

1. Pan Bogusław Żurawski

TEMPEKS Przedsiębiorstwo.

Usługowo-Wdrożeniowe

60-126 Poznań, ul. Knapowskiego 28,

2. Wojewoda Wielkopolski


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-86(4)/2012/2013/2904/IX/AS
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »