| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rada Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości 16.088.965,00 z tego: a) dochody bieżące w kwocie 14.978.151,00 zł, w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.226.391,00 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 1.110.814,00 zł, w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.080.814,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności: a)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.856.605,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, b)dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.307.205,00 zł.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości 16.129.930,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 14.278.930,00 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 1.227.591,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 21.900,00,00 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.851.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 1.321.000,00,00 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.856.605,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2.548.591,00 zł.

c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 23.500,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w kwocie 40.965,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.471.219,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.430.254,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 16.300,00 zł.

2. Celową w wysokości 35.000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przez Wójta Gminy w wysokości 1.621.219,00 zł, w tym na:

1. kredyty krótkoterminowe w kwocie 150.000,00 na pokrycie występującego w roku ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,

2. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 691.219,00

3. pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.000,00

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., do wysokości 1.471.219,00 zł.

§ 8. Ustala się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wartość 1.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na:

1. Przeniesieniach w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

2. Dokonywaniu przeniesień środków na inwestycje między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach wydatków zaplanowanych w dziale.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Stosownie do art. 237 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się takie dochody i wydatki finansowe z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z odrębnych ustaw; a są to w szczególności:

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

- dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz finansowania nimi wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. i podlega publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Krupiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/151/2012
Rada Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/151/2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/151/2012
Rada Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 1 - Dochody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/151/2012
Rada Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/151/2012
Rada Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 3 - 2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/151/2012
Rada Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 4 - 2013

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/151/2012
Rada Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 5 - 2013

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/151/2012
Rada Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 6 - 2013

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/151/2012
Rada Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 7- 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »