reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/209/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55 w Starczanowie, gmina Murowana Goślina;

Na podstawie art. 20 ust. 1, ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55w Starczanowie, gmina Murowana Goślina", zwany dalej "planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXXIII/321/2009 z dnia 28.09.2009r.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną dalej rysunkiem planu, opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55 w Starczanowie, gmina Murowana Goślina;

2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

3. Plan obejmuje obszar, którego granice określone są na rysunku planu.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

2) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

§ 3.

W zakresie przeznaczenia terenu ustala się teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.

§ 4.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakazuje się:

a) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych ogrodzeń betonowych, ogrodzeń litych oraz ażurowych,

b) lokalizacji reklam;

2) nakazuje się ochronę walorów krajobrazowych lasu;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację ogrodzeń związanych z prowadzoną gospodarką leśną i planem urządzania lasu,

b) sytuowanie obiektów małej architektury, tablic informacyjnych oraz sieci infrastruktury technicznej.

§ 5.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się:

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem infrastrukturalnych inwestycji celu publicznego,

b) przekształcania naturalnego ukształtowania terenu, za wyjątkiem lokalizacji infrastrukturalnych inwestycji celu publicznego,

c) wydobywania kopalin;

2) nakazuje się:

a) utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i przepisami odrębnymi,

c) stosowanie nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, w przypadku utwardzenia nawierzchni na terenach dróg wewnętrznych oraz duktach leśnych.

§ 6.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 7.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń innych niż wynikające z § 5.

§ 8.

W zakresie zasad i wskaźników zagospodarowania terenu:

1) ustala się:

a) zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania istniejących obszarów leśnych;

b) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu;

c) zalesienie gruntów niezadrzewionych na podstawie planu zalesiania, zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) nakaz dostosowania drzewostanu od warunków siedliskowych;

2) dopuszcza się realizację budowli i urządzeń takich jak:

a) drogi techniczne dla służb leśnych,

b) dukty leśne przeznaczone dla ruchu pieszego i rowerowego oraz rekreacyjnej jazdy konnej,

c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

d) obiekty małej architektury, w tym służące rekreacji lub utrzymaniu porządku przy duktach leśnych przeznaczonych dla ruchu pieszego, rowerowego i konnego.

§ 9.

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zakazuje się innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10.

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem nie podejmuje się ustaleń.

§ 11.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) zakaz lokalizacji budynków;

2) uwzględnienie ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej;

3) nakaz uzgodnienia wszelkich budowli o wysokości większej lub równej 50 m npt z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

§ 12.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg.

§ 13.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki.

§ 14.

Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 15.

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/209/2012
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/209/2012
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/209/2012
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama