reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII / 305 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku - rejon ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i 20 Października

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku - rejon ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i 20 Października, zwany dalej planem, stwierdzając jego zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonego Uchwałą nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998 r. ze zmianami.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 18,5 ha położony w granicach określonych na rysunku planu, w Kórniku w rejonie między ulicami Wiatraczną, Wróblewskiego i 20 Października.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku - rejon ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i 20 Października", opracowany w skali 1: 1000, wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;

2) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych większym niż 12°;

3) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) elewacji o szczególnych walorach architektonicznych - należy przez to rozumieć elewację zaprojektowaną estetycznie w sposób podkreślający charakter budynku, w tym z zakomponowanym układem otworów okiennych lub drzwiowych, zastosowaniem szlachetnych materiałów wykończeniowych, takich jak szkło, kamień, tynk szlachetny, cegła, ceramika lub innych oraz z preferencją dla zastosowania detalu architektonicznego;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej mogą się znajdować budynki;

7) miejscu parkingowym - należy przez to rozumieć wyznaczone miejsce do parkowania na terenie lub w garażu;

8) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie zewnętrznej ściany budynku na minimum 60% długości elewacji;

9) obsłudze komunikacyjnej - należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego;

10) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

11) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawa;

12) przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć wnętrza ulic w kształcie wydzielonym lub wyznaczonym urbanistycznie i architektonicznie np. poprzez linie zabudowy, istniejące pierzeje, stanowiące spójną przestrzenną całość;

13) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach;

14) szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności,

15) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji gminnej, w tym: tablice informujące o nazwie ulicy, numerze domu, oraz tablice z ogłoszeniami;

16) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, kolorem i symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;

17) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;

18) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć gęste nasadzenia zieleni o zróżnicowanej wysokości, głównie zimozielonej, kształtowane jako pasy.

§ 3. Na rysunku planu zostały przedstawione graficznie następujące obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu - oznaczone barwą i symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;

5) klasyfikacja dróg publicznych;

6) miejsca lokalizacji szpalerów zadrzewień, elewacji o szczególnych walorach architektonicznych, dominanty urbanistycznej i pasów zieleni izolacyjnej;

7) zasięg obszaru przestrzeni publicznej;

8) zasięg pasów wolnych od zabudowy dla napowietrznych linii elektroenergetycznych;

9) granica strefy ochrony konserwatorskiej.

§ 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN - 13MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW i 2MW;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MW/U i 2MW/U;

5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U - 9U;

6) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;

7) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem E;

8) teren publicznego placu miejskiego, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-PM;

9) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L;

10) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-D - 6KD-D;

11) tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDx - 4KDx;

12) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW - 8KDW;

13) tereny dróg wewnętrznych i parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDWp - 3KDWp.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 - 13 ustala się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a na pozostałych terenach dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) w odniesieniu do linii zabudowy:

a) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy przy uwzględnieniu ustaleń w lit. b i c,

b) na terenach oznaczonych symbolami literowymi: MN, MN/U, MW, MW/U i U, przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy mogą być sytuowane: schody zewnętrzne, balkony, tarasy i wykusze o głębokości nie przekraczającej 1,3 m od lica ściany budynku,

c) dla istniejących budynków zlokalizowanych poza wyznaczonymi liniami zabudowy dopuszcza się zachowanie, przebudowę i remonty, bez możliwości rozbudowy w obszarze poza wyznaczonymi liniami zabudowy oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;

2) lokalizację w miejscach wskazanych na rysunku planu:

a) szpalerów zadrzewień na terenach: KD-L, KD-PM, 1KDx - 4KDx,

b) elewacji o szczególnych walorach architektonicznych na terenach: 3U, 2MW, 1MW/U i 2MW/U,

c) dominanty urbanistycznej na terenie 3U,

d) zieleni izolacyjnej w wyznaczonym pasie na terenie 1MW;

3) ogrodzenia ażurowe, w tym na granicy działek budowlanych wzbogacone zielenią;

4) na terenach MN i MN/U dopuszczenie lokalizacji wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;

5) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury elektroenergetycznej;

6) dopuszczenie zachowania dotychczasowej geometrii dachów przy rozbudowie budynków istniejących.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu położenia obszaru objętego planem w całości w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu w Gminie Kórnik;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

3) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, energii słonecznej, ciepła ziemi lub paliw odnawialnych z biomasy; zakaz stosowania węgla;

4) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i przepisami odrębnymi;

5) zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych podczas robót budowlanych na terenie inwestora, bądź ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi na terenach oznaczonych symbolami literowymi:

a) MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MN/U i MW/U - jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

c) MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

d) 1U - jak dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego,

e) U - w przypadku lokalizacji budynków oświatowych - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

f) U - przypadku lokalizacji hoteli lub innych budynków świadczących usługi hotelarskie - jak dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) ochronę konserwatorską obszaru położonego w granicach strefy ochrony konserwatorskiej założenia urbanistycznego miasta Kórnika i Bnina, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2199/A z dnia 18.09.1990 r.;

2) nakaz uzgodnienia przez właściwego konserwatora zabytków projektów zabudowy działek budowlanych położonych bezpośrednio przy drodze 1KD-D (ul. 20 Października);

3) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:

a) prowadzenie badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudową lub zagospodarowaniem terenów położonych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej założenia urbanistycznego miasta Kórnika i Bnina oraz strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,

b) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przed wydaniem pozwolenia na budowę.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów małej architektury,

b) tablic informacyjnych,

c) szyldów o powierzchni nie większej niż:

- 1,0 m2 na elewacjach budynków lub na odrodzeniach na terenach oznaczonych symbolami literowymi MN,

- 3,0 m2 na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach na terenach oznaczonych symbolami literowymi MN/U, MW, MW/U i U,

d) urządzeń reklamowych na elewacjach budynków wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem U, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20 % powierzchni każdej elewacji budynku,

e) urządzeń reklamowych wolno stojących o powierzchni nie większej niż 10,0 m2 i wysokości nie większej niż 6,0 m, zlokalizowanych wzdłuż ogrodzeń wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem U;

2) zasady zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej wyznaczonego na terenie KD-PM:

a) urządzenie terenu jako dostępnego dla pieszych, z dopuszczeniem ruchu pojazdów upoważnionych oraz ukierunkowanego ruchu rowerów, w szczególności na przedłużeniu ciągu 2KDx;

b) wyposażenie obszaru w budowle i obiekty małej architektury, w tym dla nawiązywania kontaktów społecznych, rekreacji mieszkańców i utrzymania porządku;

c) dopuszczenie lokalizacji pomników, fontann, sezonowych ogródków.

§ 9. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN i 6MN:

1) ustala się lokalizację:

a) jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego na każdej działce budowlanej,

b) urządzeń budowlanych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) usług nieuciążliwych realizowanych w lokalach użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalne, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) jednej kondygnacji podziemnej,

c) jednego budynku gospodarczo-garażowego na każdej działce budowlanej, jako wolno stojącego albo przybudowanego do budynku,

d) basenów i oczek wodnych;

3) ustala się sposób kształtowania zabudowy oraz parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30 do 40°,

b) dachy strome kryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym lub blachą w odcieniach czerwieni, szarości i brązów,

c) kalenice w nowych budynkach równoległe do przyległego pasa drogowego,

d) dopuszczenie dachów płaskich dla budynków gospodarczo-garażowych,

e) poziom parteru nowych budynków - nie wyższy niż 0,5 m nad poziomem terenu,

4) ogranicza się wysokość zabudowy dla:

a) budynków mieszkalnych - do dwóch kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 4,5 m od poziomu terenu do okapu lub gzymsu oraz nie więcej niż 9 m do kalenicy,

b) budynków gospodarczo-garażowych - jedna kondygnacja nadziemna, tj. do 3,0 m od poziomu terenu do okapu, attyki lub gzymsu jednak nie więcej niż 5,0 m do kalenicy;

5) ustala się parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej - do 30%, lecz nie więcej niż 300,0 m2,

b) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczo-garażowego nie większą niż 50,0 m2,

c) powierzchnię biologicznie czynną - nie mniejszą niż 50 % działki budowlanej,

d) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 600,0 m2, przy czym dopuszcza się:

- wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej,

- wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami,

- zabudowę mniejszych działek budowlanych, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego planu,

e) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej - nie mniejszą niż 18,0 m.

§ 10. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN i 13MN:

1) ustala się lokalizację:

a) jednego budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej na każdej działce budowlanej,

b) urządzeń budowlanych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) usług nieuciążliwych realizowanych w lokalach użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalne, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) jednej kondygnacji podziemnej,

c) budynków bezpośrednio w granicy bocznej działki budowlanej,

d) oczek wodnych;

3) ustala się sposób kształtowania zabudowy oraz parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 22 do 32°,

b) dachy kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub brązu,

c) kalenice równoległe do przyległego pasa drogowego,

d) w zespole zabudowy szeregowej dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż 8 segmentów w jednym ciągu;

e) poziom parteru budynków - nie wyższy niż 0,8 m nad poziomem terenu,

f) lokalizację budynków ścianami bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy bocznej granicy działki budowlanej, z wyłączeniem skrajnych segmentów w danym szeregu zabudowy;

4) ogranicza się wysokość budynków - od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych, przy czym ustala się wysokość nie większą niż 6,5 m - od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej na elewacji frontowej oraz nie więcej niż 10,0 m do kalenicy;

5) ustala się parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej do 60 %,

b) powierzchnię biologicznie czynną - nie mniejszą niż 25 % działki budowlanej,

c) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 170,0 m2, przy czym:

- na terenach 7MN, 10MN i 13MN powierzchnie działek budowlanych należy liczyć łącznie z obszarem położonym w terenach 1KDWp, 2KDWp i 3KDWp,

- dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej,

d) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej na terenach:

- 7MN, 10MN i 13MN - nie mniejszą niż 6,0 m,

- 8MN, 9MN, 11MN, 12MN - nie mniejszą niż 8,0 m.

§ 11. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, oznaczonego symbolem MN/U:

1) ustala się lokalizację:

a) jednego budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego albo usługowego wolno stojącego na każdej działce budowlanej,

b) urządzeń budowlanych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) jednej kondygnacji podziemnej,

b) jednego wolno stojącego budynku gospodarczo-garażowego na każdej działce budowlanej,

c) basenów i oczek wodnych;

3) ustala się sposób kształtowania zabudowy oraz parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30 do 40°,

b) dachy strome kryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym lub blachą w odcieniach czerwieni, szarości i brązów,

c) kalenice w nowych budynkach równoległe do przyległego pasa drogowego, przy czym na działkach narożnikowych dopuszcza się lokalizację kalenicy równolegle do wybranego pasa drogowego,

d) dopuszczenie dachów płaskich dla budynków gospodarczo-garażowych,

e) poziom parteru nowych budynków - nie wyższy niż 0,5 m nad poziomem terenu,

4) ogranicza się wysokość zabudowy dla:

a) budynków mieszkalnych i usługowych - do dwóch kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 5 m od poziomu terenu do okapu lub gzymsu oraz nie więcej niż 10 m do kalenicy,

b) budynków gospodarczo-garażowych - jedna kondygnacja nadziemna, tj. do 3,5 m od poziomu terenu do okapu, attyki lub gzymsu jednak nie więcej niż 5,0 m do kalenicy;

5) ustala się parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej - do 30%, lecz nie więcej niż 350,0 m2,

b) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczo-garażowego nie większą niż 80,0 m2,

c) powierzchnię biologicznie czynną - nie mniejszą niż 40 % działki budowlanej,

d) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 600,0 m2, przy czym dopuszcza się:

- wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej,

- wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami,

e) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej - nie mniejszą niż 20,0 m.

§ 12. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem MW:

1) ustala się lokalizację:

a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) urządzeń budowlanych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) wbudowanych lokali usługowych w parterach budynków, przy czym dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

b) garażu wielostanowiskowego, podziemnego,

c) kondygnacji podziemnych,

3) sposób kształtowania zabudowy:

a) dachy płaskie,

b) poziom parteru budynków nie wyższy niż 1,2 m nad poziomem terenu,

c) szerokość elewacji frontowej na terenie 1MW - nie większą niż 40 m,

d) dopuszczenie kształtowanie zabudowy na terenie 2MW jako zwartej, z możliwością lokalizacji budynków ścianami bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej,

4) ogranicza się wysokość zabudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu do attyki lub gzymsu ,

5) ustala się parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej - do 35%, przy czym dopuszcza się zwiększenie powierzchni zabudowy działki budowlanej o 5% wyłącznie dla części budynków stanowiących wielostanowiskowe garaże,

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 30 % działki budowlanej,

c) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - nie mniejszą niż 1500,0 m2, przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla:

- obiektów infrastruktury technicznej,

- powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami,

d) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej - nie mniejszą niż 21,0 m,

e) zakaz wyznaczania miejsc postojowych na terenach, o których mowa w lit. b.

§ 13. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem MW/U:

1) ustala się lokalizację:

a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w parterach,

b) urządzeń budowlanych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) usług nieuciążliwych w drugiej kondygnacji budynków,

b) garażu wielostanowiskowego, podziemnego,

c) kondygnacji podziemnych,

3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000,0 m2;

4) sposób kształtowania zabudowy:

a) dachy płaskie,

b) dopuszcza się kształtowanie zabudowy jako zwartej, z możliwością lokalizacji budynków ścianami bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej,

c) poziom parteru budynków nie wyższy niż 1,2 m nad poziomem terenu,

5) wysokość zabudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu do attyki lub gzymsu;

6) na terenie 2MW/U dopuszcza się zwiększenie wysokości, o której mowa w pkt 5 o jedną kondygnację i nie więcej niż 4,5 m dla części budynku, stanowiącej akcent przestrzenny i zajmującej nie więcej niż 100,0 m2;

7) parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej - do 40%, przy czym dopuszcza się zwiększenie powierzchni zabudowy działki budowlanej o 5% wyłącznie dla części budynków stanowiących wielostanowiskowe garaże lub usługi w parterach,

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 25% działki budowlanej,

c) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500,0 m2, przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla:

- obiektów infrastruktury technicznej,

- powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami,

d) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej - nie mniejszą niż 21,0 m,

e) zakaz wyznaczania miejsc postojowych na terenach, o których mowa w lit. b.

§ 14. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 1U:

1) ustala się lokalizację:

a) usług nieuciążliwych kultu religijnego, w tym: obiekty sakralne, kościelne i zamieszkania zbiorowego,

b) urządzeń budowlanych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) usług kultury, oświaty, zdrowia i opieki społecznej,

b) budynków gospodarczo-garażowych,

c) budynków i budowli sportowych oraz rekreacyjnych,

d) 1 kondygnacji podziemnej,

e) stawów, oczek wodnych;

3) ustala się dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35° do 45° kryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym albo blachą w odcieniach czerwieni, brązu albo szarości, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) dla budynków jednokondygnacyjnych lub części budynków jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie;

5) ustala się poziom parteru budynków nie wyższy niż 1,2 m nad poziomem terenu;

6) ogranicza się wysokość:

a) budynków - do trzech kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 15,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,

b) budynków gospodarczo-garażowych - jedna kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 5,5 m,

c) budowli - nie więcej niż 10,0 m, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

7) ogranicza się powierzchnię zabudowy działki budowlanej do 30%;

8) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

9) ustala się powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 2500,0 m2 przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla:

a) obiektów infrastruktury technicznej,

b) powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami,

10) ustala się szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 30,0 m.

§ 15. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 2U:

1) ustala się lokalizację:

a) usług ogólnospołecznych, publicznych, w tym w zakresie oświaty, zdrowia i opieki społecznej, rekreacji i sportu, w tym dopuszcza się urządzenie i użytkowanie terenu w powiązaniu z usługami realizowanymi na terenie przyległym poza granicami planu, w szczególności w powiązaniu z przyległym terenem przedszkola i straży pożarnej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a,

b) urządzeń budowlanych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) nieuciążliwych usług niepublicznych,

b) ogólno dostępnego placu zabaw,

c) jednej kondygnacji podziemnej;

3) ustala się sposób kształtowania zabudowy:

a) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30 do 40°, kryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym albo blachą w odcieniach czerwieni, brązu albo szarości,

b) poziom parteru budynków nie wyższy niż 0,8 m nad poziomem terenu;

4) ogranicza się wysokość zabudowy dla:

a) budynków usługowych - do dwóch kondygnacji i nie więcej niż 10,0 m,

b) budowli - nie więcej niż 15,0 m, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

5) ustala się parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej - do 25%,

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 30 % działki budowlanej,

c) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - nie mniejszą niż 1000,0 m2, przy czym dopuszcza się:

- działki o powierzchni mniejszej, stanowiące poszerzenie przyległych terenów poza granicami planu,

- wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej,

d) zakaz wyznaczania miejsc postojowych na terenach ,o których mowa w lit. b.

§ 16. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 3U:

1) ustala się lokalizację:

a) usług ogólnospołecznych, w tym w szczególności w zakresie administracji publicznej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a,

b) urządzeń budowlanych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) uzupełniających usług nieuciążliwych, w tym usług niepublicznych,

b) kondygnacji podziemnych, w tym garażu podziemnego,

c) wielopoziomowego garażu;

3) ustala się sposób kształtowania zabudowy:

a) dachy płaskie jako dominujące rozwiązanie, z dopuszczeniem na pozostałej części połaci dachowej innych rozwiązań, w tym połaci kolebkowych, krzywoliniowych, stromych i innych

b) poziom parteru budynków nie wyższy niż 0,4 m nad poziomem terenu;

4) ogranicza się wysokość zabudowy:

a) budynków usługowych - od dwóch do trzech kondygnacji i nie więcej niż 18,0 m, przy czym dla części budynku stanowiącego dominantę urbanistyczną - nie więcej niż 20,0 m,

b) wielopoziomowego garażu - nie więcej niż 10,0 m;

5) ustala się parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej - do 40%,

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 20 % działki budowlanej,

c) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - nie mniejszą niż 3000,0 m2, przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej,

d) zakaz wyznaczania miejsc postojowych na terenach, o których mowa w lit. b.

§ 17. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 4U:

1) ustala się lokalizację:

a) usług ogólnospołecznych, publicznych, w tym w zakresie oświaty, rekreacji i sportu,

b) urządzeń budowlanych;

2) dopuszcza się lokalizację kondygnacji podziemnych;

3) ustala się sposób kształtowania zabudowy:

a) dachy płaskie, z dopuszczeniem innych rozwiązań, w tym połaci kolebkowych, krzywoliniowych, dachów stromych i innych,

b) poziom parteru budynków nie wyższy niż 1,2 m nad poziomem terenu;

4) ogranicza się wysokość budynków - do trzech kondygnacji i nie więcej niż 18,0 m;

5) ustala się parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej - do 40%,

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 25% działki budowlanej,

c) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - nie mniejszą niż 12000,0 m2, przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej,

d) zakaz wyznaczania miejsc postojowych na terenie, o którym mowa w lit. b.

§ 18. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami 5U - 9U:

1) ustala się lokalizację:

a) usług nieuciążliwych,

b) urządzeń budowlanych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) wbudowanego mieszkania, przy czym mieszkanie nie może zajmować więcej niż 45 % powierzchni użytkowej budynku,

b) kondygnacji podziemnych;

3) ustala się sposób kształtowania zabudowy:

a) dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych od 22 do 32°,

b) dachy kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni lub brązu,

c) kalenice równoległe do ulicy Wiatracznej, poza planem,

d) poziom parteru budynków - nie wyższy niż 0,8 m nad poziomem terenu;

4) ogranicza się wysokość budynków - do trzech kondygnacji nadziemnych, przy czym ustala się wysokość - 6,5 m - od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej na elewacji frontowej oraz nie więcej niż 12,0 m do kalenicy;

5) ustala się parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej - do 30%,

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 20% działki budowlanej,

c) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - nie mniejszą niż 600,0 m2, przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla:

- obiektów infrastruktury technicznej,

- powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami,

d) zakaz wyznaczania miejsc postojowych na terenie, o którym mowa w lit. b.

§ 19. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem literowym ZP:

1) ustala się zieleń o charakterze parkowym, ogólnodostępną;

2) dopuszcza się :

a) lokalizację:

- ciągów pieszych,

- niekubaturowych urządzeń rekreacyjnych i obiektów małej architektury,

- przepompowni ścieków na wydzielonej działce budowlanej, przy czym dla przepompowni nie obowiązują ustalenia pkt 3,

b) prace związane z przebudową i rozbudową zbiornika wodnego,

3) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie mniejszą niż 70 %;

4) zakazuje się lokalizacji budynków.

§ 20. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu publicznego placu miejskiego, oznaczonego symbolem literowym KD-PM ustala się:

1) lokalizację:

a) zharmonizowanych elementów wykończenia nawierzchni z wyodrębnieniem obszarów przeznaczonych dla ruchu pieszych i rowerów,

b) nowych nasadzeń drzew w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu,

c) obiektów budowlanych, o których mowa w §8 pkt 3 lit. b i c,

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów budowlanych tymczasowych:

a) zorganizowanego zespołu tymczasowych budynków usługowych w wyznaczonych na rysunku planu liniach zabudowy, przy czym dopuszcza się wyłącznie budynki ze ścianami zewnętrznymi wykończonymi szkłem lub drewnem albo jako powłoki namiotowe,

b) tymczasowych tarasów stanowiących letnie ogródki, w tym tarasów zadaszonych,

c) trybuny, sceny;

3) ogranicza się wysokość zabudowy:

a) budynków tymczasowych, o których mowa w pkt 2 lit a - jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 7,0 m,

b) budowli do 12,0 m, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

4) ustala się powierzchnię zabudowy terenu - do 5%,

5) zakaz wyznaczania miejsc postojowych.

§ 21. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu drogi publicznej klasy L - lokalnej, oznaczonego symbolem KD-L ustala się:

1) szerokość drogi publicznej w liniach rozgraniczających od 15,0 do 30,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizację:

a) urządzeń infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) przynajmniej jednostronnego chodnika i ścieżki rowerowej,

c) nowych nasadzeń szpalerów drzew w miejscach wskazanych na rysunku planu;

3) zakaz wyznaczania miejsc postojowych.

§ 22. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów dróg publicznych klasy D - dojazdowej, oznaczonych symbolem literowym KD-D ustala się:

1) szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizację:

a) urządzeń infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) przynajmniej jednostronnego chodnika, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b,

3) dopuszczenie:

a) lokalizacji:

- ścieżki rowerowej,

- miejsc postojowych,

b) na terenach 4KD-D i 5KD-D wydzielenia dla ruchu kołowego i pieszego wspólnej nawierzchni.

§ 23. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów publicznych ciągów pieszo-rowerowych, oznaczonych symbolem literowym KDx ustala się:

1) szerokość ciągów pieszo-rowerowych w liniach rozgraniczających - 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizację nowych nasadzeń szpalerów drzew w miejscach wskazanych na rysunku planu;

3) na terenie 4KDx dopuszczenie lokalizacji jezdni łączącej drogi 7KDW i 8KDW;

4) zakaz wyznaczania miejsc postojowych.

§ 24. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem literowym KDW ustala się:

1) szerokość dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizację urządzeń infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym dopuszczenie wydzielenia dla ruchu kołowego i pieszego wspólnej nawierzchni;

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych.

§ 25. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych i parkingów, oznaczonych symbolem literowym KDWp ustala się:

1) lokalizację dojazdów do budynków oraz miejsc postojowych;

2) zagospodarowanie terenów w powiązaniu z zabudową na terenach: 7MN, 10MN i 13MN;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie mniejszą niż 20 %.

§ 26. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczonego symbolem E:

1) ustala się lokalizację urządzeń elektrotechnicznych - stacji transformatorowej;

2) ogranicza się wysokość budynków - nie więcej niż 3,5 m;

3) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie mniejszą niż 10 %.

§ 27. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie podejmuje się ustaleń.

§ 28. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości plan nie wskazuje obszarów do objęcia scalaniem i podziałem.

§ 29. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) w zależności od potrzeb, w tym dla lokalizacji podpiwniczenia, przeprowadzenie badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;

2) z zastrzeżeniem pkt 4 zachowanie pasów wolnych od zabudowy wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV o szerokości 7,5 m na każdą stronę od osi linii;

3) zakaz lokalizacji budynków i zadrzewień w pasach, o których mowa w pkt 2;

4) dopuszczenie ograniczenia szerokości stref, o których mowa w pkt 2, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zgłoszenie i oznakowanie obiektów budowlanych, stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zachowanie ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji budynku, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 30. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) następującą klasyfikację dróg publicznych:

a) KD-L - drogi klasy L - lokalnej,

b) KD-D - drogi klasy D - dojazdowej;

2) obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych, w tym poprzez drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem pkt 3, 4 i 5;

3) dla działek budowlanych na terenach MN/U, 7MN, 8MN i 9MN zakaz lokalizacji zjazdów na drogę KD-L;

4) na działkach narożnych lokalizację zjazdu poza strefą skrzyżowania;

5) lokalizację miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej w ilości nie mniejszej niż:

a) dla budynków mieszkalnych - 2 miejsca parkingowe na każde mieszkanie, przy czym dla terenów 7MN, 10MN i 13MN ustala się lokalizację miejsc parkingowych na terenach KDWp,

b) dla obiektów usługowych, z wyjątkiem usług, o których mowa w lit. c, d, e i f - 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

c) dla obiektów handlowych - 4 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni sprzedaży,

d) dla obiektów gastronomicznych - 36 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,

e) dla obiektów zamieszkania zbiorowego 25 miejsc parkingowych na każde 100 miejsc noclegowych;

f) dla obiektów oświatowych - 2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

g) lokalizację miejsc przeładunku i postoju w granicach własnej działki dla obsługi obiektów i terenów samochodami ciężarowymi w ilości wynikającej z potrzeb planowanej funkcji,

h) sumaryczną liczbę stanowisk postojowych wynikającą z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyjnych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych,

i) lokalizację miejsc postojowych dla rowerów na terenach oznaczonych symbolami literowymi U w ilości nie mniejszej niż 30% miejsc parkingowych dla samochodów, określonych według lit. b - f;

§ 31. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

2) ustala się zachowanie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) ustala się zachowanie odległości między przewodami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz innymi obiektami budowlanymi, zgodnie z przepisami odrębnymi i normami branżowymi;

5) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej,

6) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala się:

a) odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,

b) wyłącznie na terenach 1MN - 6MN dopuszczenie, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, lokalizacji na terenie działki szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości, z których ścieki będą regularnie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do miejsc wskazanych przez służby gminne,

c) budowę sieci kanalizacyjnej,

d) dopuszczenie lokalizacji przepompowni ścieków na terenie ZP na wydzielonej geodezyjnie działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 70 m2;

e) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

7) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala się:

a) dla dróg publicznych i wewnętrznych oraz terenów KD-PM, 3U i 4U - powierzchniowe odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do planowanej sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem lit. b - c,

b) dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczających wody opadowe i roztopowe oraz lokalizację studni chłonnych,

c) lokalizację urządzeń podczyszczających ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) dla pozostałych terenów - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnej działce bez naruszenia interesu osób trzecich, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej;

8) w zakresie sieci elektroenergetycznej ustala się:

a) zasilanie odbiorców z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV,

b) lokalizację stacji transformatorowej na terenie E;

c) budowę nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych, podziemnych,

d) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, podziemne,

e) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji transformatorowych małogabarytowych lub nasłupowych,

f) w przypadku lokalizacji nowej stacji małogabarytowej - powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 50 m2,

g) dla usytuowania urządzeń elektrycznych, w tym stacji transformatorowych, nie jest wymagane zachowanie ustalonych na rysunku planu linii zabudowy;

9) w zakresie sieci gazowej ustala się rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia,

10) w zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala się:

a) budowę linii telekomunikacyjnych,

b) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe,

c) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach lub wolno stojących na wydzielonych działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 100,0 m2.

§ 32. W zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 33. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30 %.

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maciej Marciniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII / 305 / 2012
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

305-zal1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII / 305 / 2012
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

305-zal2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII / 305 / 2012
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

305-zal3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama