reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Sompolno, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sompolno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13) Rada Miejska w Sompolnie uchwala :

§ 1. Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sompolno.

§ 2. Określa się wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sompolno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych poprzez wprowadzenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sompolno, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sompolno w wysokości 0,05 złotych za jedno zatrzymanie środków transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE


Ryszard Nowakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/169/2012
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sompolno

Lp.

Nazwa przystanku

Lokalizacja

1

Dworzec ul. 11 Listopada

Sompolno

2

Ul. Taczanowskiego

Sompolno

3

Belny

Belny

4

Ośno Górne

Ośno Górne

5

Stefanowo

Stefanowo

6

Ul. Polna

Lubstów

7

Kazubek

Kazubek

8

Łagiewniki

Łagiewniki

9

Belny

Belny

10

Marianowo

Marianowo

11

Grądy

Grądy

12

Lubstów

Lubstów

13

Ul. Jeziorna

Lubstów

14

Łagiewniki

Łagiewniki

15

Marcjanki

Marcjanki

16

Ośno Dolne

Ośno Dolne

17

Przystronie

Przystronie

18

Racięcice

Racięcice

19

Stefanowo

Stefanowo

20

Sycewo

Sycewo

21

Kol. Lipiny

Kol. Lipiny

22

Marianowo

Marianowo

23

Mąkolno

Mąkolno

24

Mostki

Piaski

25

Nowa Wieś

Nowa Wieś

26

Przystronie

Przystronie

27

Wierzbie

Wierzbie

28

Wierzbie

Wierzbie

29

Zakrzewek

Zakrzewek

30

Biele

Biele

31

Lubstów

Lubstów

32.

Lubstówek

Lubstówek

33.

Marianowo

Marianowo

34.

Ośno Górne

Ośno Górne

35.

Racięcice

Racięcice

36.

Racięcice

Racięcice

37.

Bagno

Bagno

38.

Błonawy

Błonawy

39.

Drzewiec

Drzewiec

40.

Grądy

Grądy

41.

Jesionka

Jesionka

42.

Kazubek

Kazubek

43.

Kol. Lipiny

Kol. Lipiny

44.

Marcinkowo

Marcinkowo

45.

Marcjanki

Marcjanki

46.

Mąkolno

Mąkolno

47.

Sompolinek

Sompolinek

48.

Wierzbie

Wierzbie

49.

Zakrzewek

Zakrzewek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/2012
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sompolno

§ 1. 1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sompolno następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Sompolno.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Urzędu Miejskiego wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z przystanków.

3. Do wniosku , o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie

przystanków stanowiących załącznik nr 2 do uchwały,

b) liczbę zatrzymań na przystankach Gminy Sompolno wynikającą z rozkładu jazdy oddzielnie dla dnia roboczego, soboty, dni świątecznych,

c) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy,

d) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,

e) kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej ( REGON ),

e) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej ( NIP ),

f) kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia

działalności w zakresie przewozu osób,

g) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Sompolno.

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sompolno jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalana przez Radę Miejską w Sompolnie w drodze uchwały.

2. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę Sompolno, na zasadach określonych w umowie, o której jest mowa w §1 ust. 1.

3. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach, w innym celu.

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do :

a) zatrzymywania pojazdu na przystanku, w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania i wysiadania osobom

starszym i niepełnosprawnym.

§ 3. 1. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych wprzypadku, gdy:

a) uzgodnienie kolejnej trasy komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez między innymi blokowanie wjazdu do zatoki,

b) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z przyczyn, o których mowa w ust. 2

2. Umowa na korzystanie z przystanków może być wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

a) nie przestrzegania przez operatora/przewoźnika rozkładu jazdy,

b) zaległości w płatności należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,

c) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

d) niepowiadomienia zarządzającego o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów,

3. Przewoźnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które miałyby mieć wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o których mowa w §1 ust. 3 lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczenia rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie.

5. Na terenie przystanków komunikacyjnych zabrania się, bez zgody Gminy, rozmieszczania plakatów, ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE


Ryszard Nowakowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/169/2012
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Z dniem 1 marca 2011 roku, weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13) Art. 15 ust. 2 tej ustawy nakłada na właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków zasad korzystania z tych obiektów.

Ponadto zapisy art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określają, że korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych może być odpłatne a stawka opłaty za korzystanie z przystanków powinna zostać ustalona z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad dla wszystkich przewoźników i operatorów. Jednocześnie ustawodawca określa górną stawkę opłaty, która nie może być wyższa niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku, którego właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Opłaty o których mowa stanowić mają dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz realizację zadań gminy, związanych z budową, przebudową i remontami przystanków i infrastruktury przystankowej.

Z uwagi na powyższe a także celem właściwej realizacji zadań gminy w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych proponuje się wprowadzić odpłatność za korzystanie z przystanków znajdujących się na terenie miasta i gminy Sompolno w wysokości określonej w niniejszej uchwale.

Podjęcie uchwały określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Sompolno, udostępnione dla operatora i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów jest konieczne w celu zapewnienia organizowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Sompolno zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE


Ryszard Nowakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama