reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Przedczu

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Przedecz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm) uchwala się, co następuje:

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Przedecz w dalszej części określone jako "Regulamin".

§ 2. Regulamin obowiązuje:

1)właścicieli nieruchomości,

2)kierowników budów - w stosunku do nieruchomości będącymi terenami budowy,

3)jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

4)wszystkich korzystających z terenów i obiektów będących własnością komunalną i użytku publicznego,

5)właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich,

6)zarządców dróg,

7)wykonujących remonty.

§ 3. 1.Na terenie Miasta i Gminy Przedecz stwarza się warunki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2.Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów Gminy Przedecz wyznacza się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) ne terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu jako miejsce, do którego należy dostarczać poszczególne kategorie odpadów:

a) przeterminowane leki,

b) chemikalia,

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach),

f) zużyte opony,

g)odpady budowlane i rozbiórkowe,

h) folie po nawozach i kiszonkach,

i)odpady zielone,

j)metale, pozostałe, które nie mogą być zbierane razem z frakcją suchą, określoną w dalszej części Regulaminu.

§ 4. Zaleca się aby właściciele nieruchomości prowadzili selektywną zbiórkę odpadów wymienionych w §3 ust 2.

II. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach.

§ 5. Właściciel nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1.Utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości (w szczególności poprzez częste zamiatanie, wykaszanie i odchwaszczanie)

2.Odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, z nieruchomości przyległych do placów i dróg publicznych, w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym, w ruchu pojazdów oraz podjęcie działań ograniczających śliskość chodnika poprzez posypywanie materiałami zwiększającymi szorstkość podłoża. Materiały użyte do tych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

3.Zakazuje się zgarniania błota i innych zanieczyszczeń z nieruchomości na jezdnię.

4.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych z dachów i gzymsów budynków przyległych do dróg publicznych i ulic niezwłocznie po ich pojawieniu się.

5.Właściciele nieruchomości na terenie których znajdują się obiekty użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników do gromadzenia odpadów powstałych na tej nieruchomości, jak również obowiązek ich systematycznego opróżniania nie dopuszczając do ich przepełnienia.

6.Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

7.Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

8.Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

9.Zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

10.Likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;

11.Oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd.

12.Utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.;

13.Utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

14.Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków.

15.Pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;

16.Utrzymanie nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego;

17.Umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych.

18.Umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich.

19.Spalanie bądź niszczenie, w przypadku podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjętej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin.

20.Gromadzenie odpadów jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (w tym kompostownikach) i workach.

§ 6. 1.Mycie pojazdów mechanicznych może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub zbiorników bezodpływowych i nie spowodują one skażenia powierzchni ziemi i wód podziemnych.

2.Doraźne naprawy i remonty samochodów oraz prowadzenie czynności blacharsko-lakierniczych mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

3.Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, powstające odpady będą gromadzone w sposób zgodny z zapisami Regulaminu.

4.Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych oraz ich naprawy w pasie drogowym dróg publicznych oraz na ogólnodostępnych parkingach, za wyjątkiem uzasadnionych napraw samochodów spowodowanych awarią uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

§ 7. 1.Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy, zobowiązani są, do zapewnienia urządzeń do utrzymania czystości: szaletów przenośnych, koszy lub pojemników na odpady na terenie organizowanej imprezy w czasie jej trwania, a po zakończeniu do ich usunięcia zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

2.Właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza są zobowiązani do:

a)wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia odpadów;

b)bieżącego sprzątania terenu nieruchomości;

c)skutecznego zapobiegania zanieczyszczeniom terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

§ 8. 1.Na terenie Gminy Przedecz, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1)spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych oraz dopuszcza się spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli czynność ta nie narusza przepisów odrębnych i nie jest uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości;

2)wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

3)indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

4)umieszczania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych w koszach ulicznych oraz w innych miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;

5)umieszczania ulotek, folderów, reklam, ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a w szczególności na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na obiektach użyteczności publicznej, drzewach, w innych miejscach bez zgody właściciela nieruchomości;

6)wypalania suchych traw, chwastów, słomy na przestrzeniach otwartych pól, łąk, rowów itp.;

7)parkowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, że postój samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, ciągników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;

8)wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

9)stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

10)niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.;

11)wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

12)zakopywania padłych zwierząt;

13)wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości;

14)zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych;

15)prowadzenia akcji promocyjnej polegającej na rozdawaniu materiałów reklamowych lub wydawnictw wymaga zgody właściciela nieruchomości, zarządcy drogi lub terenu;

2. Za nieprzestrzeganie zapisu z ust. 1 pkt 5 odpowiedzialność ponosi dystrybutor lub właściciel ulotek, folderów, reklam i ogłoszeń.

III. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 9. 1. Odpady komunalne, na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej powinny być zbierane w sposób selektywny z podziałem na:

a) frakcję suchą tj.

- tworzywa sztuczne(opakowania typu pet),

- metale ( np. puszki po piwie, konserwach, koncentratach itp.),

- papier i karton (za wyjątkiem papieru kredowego, kalki technicznej),

- opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych),

zbieraną w workach koloru żółtego o pojemności 120l,

b)szkło zbierane w workach koloru zielonego o pojemności 120l,

c)odpady ulegające biodegradacji zagospodarowane będą w przydomowych kompostownikach i wykorzystywane na własne potrzeby. Kompostowanie odpadów organicznych nie może stanowić uciążliwości dla innych osób. W wyjątkowych przypadkach, przy braku możliwości założenia kompostownika dopuszczalne jest składowanie odpadów w workach koloru brązowego o pojemności 120l,

d)pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania w pojemnikach o pojemności 120l, 240l lub 1100l.

2.Na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej pojemność pojemnika oraz ilość worków na odpady gromadzone selektywnie powinna być dostosowana do ilości osób z nich korzystających przy czym na jednego mieszkańca powinno przypadać co najmniej 30 l pojemności pojemnika na zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania.

3.Odpady komunalne na nieruchomościach, na których znajdują się budynki, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania (dalej jako: "zabudowa wielorodzinna"), szkołach, przedszkolach, żłobkach, lokalach handlowych i gastronomicznych, zakładach pracy, szpitalach, sanatoriach, internatach, pensjonatach, hotelach, ogródkach działkowych powinny być zbierane w pojemnikach 120l, 240l, 1100l z podziałem na:

a)frakcję suchą tj. tworzywa sztuczne(opakowania typu pet), metale (np.puszki po piwie, konserwach, koncentratach, itp.), papier i karton (za wyjątkiem papieru kredowego, kalki technicznej), opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych);

b)szkło;

c)odpady ulegające biodegradacji;

d)pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania przy czym:

- na jednego mieszkańca powinno przypadać co najmniej 20l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji, 20l na pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania oraz 50 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

- na jedno dziecko, ucznia i pracowników szkół, przedszkoli i żłobków powinno przypadać co najmniej 2l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji, 2l na pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania oraz 6l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

- na każde 10m2 lokalu handlowego powinno przypadać co najmniej 20l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji, 20l na pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania oraz 30l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

- na każdy punkt konsumpcyjny w lokalach gastronomicznych powinno przypadać co najmniej 10l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji, 10l na pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania oraz 20l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą, a w przypadku kiosków gastronomicznych co najmniej jeden pojemnik na odpady na odpady biodegradowalne o pojemności 120l oraz jeden pojemnik na odpady segregowane tzw. frakcję suchą o pojemności 120l

- na każdych 10 pracowników zakładów pracy powinno przypadać co najmniej 30l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji 30l na pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania oraz 60l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą.

4.Do worków z frakcją suchą nie można wrzucać: np. grubego złomu, części i elementów pochodzących z demontażu pojazdów mechanicznych, puszek i pojemników po farbach i lakierach, metali łączonych z innymi materiałami (z gumą), opakowań z zawartością ( żywnością, wapnem, cementem), prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

5.Do worków ze szkłem nie można wrzucać:np. luster, szyb samochodowych, szyb okiennych, porcelany, elementów ceramicznych, talerzy, doniczek, szkła, budowlanego, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości.

6.Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć;

7.Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.

8.Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;

9.Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, na parkingach, placach i ulicach, w parkach oraz innych miejscach, powinny być ustawione po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości. Należy je umieścić w sposób widoczny i nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Pojemność nie może być mniejsza niż 50 l. Ilość ustawionych pojemników na nieruchomości powinna być dostosowana do potrzeb korzystających z nich osób.

10.Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady i urządzenia służące do ich gromadzenia w takim stanie porządkowym, technicznym, sanitarnym, aby korzystanie z nich umożliwiało prawidłową ich eksploatację i nie powodowało zagrożenia dla użytkowników. Ponadto pojemniki powinny być okresowo dezynfekowane i myte.

11.Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także inne odpady niż komunalne (np. powstające z działalności gospodarczej), to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych.

12.Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

13.Zabrania się tworzenia "dzikich wysypisk" - tj. gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

14.Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących, skażonych, odpadów niebezpiecznych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

15.Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych).

IV. Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 10. 1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu zbierania odpadów. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem

2.Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach a następnie odbieranie ich przez odbierającego odpady.

3.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do altanki śmietniskowej. Wystawianie pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz innych osób trzecich

4.Pojemniki i worki powinny być udostępniane zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru. Nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości raz w miesiącu.

§ 12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

- frakcji suchej zbieranej w workach koloru żółtego -1 raz w miesiącu,

- szkła zbieranego we workach koloru zielonego - 1 raz na kwartał,

- odpadów biodegradowalnych zbieranych we workach koloru brązowego - 2 razy w miesiącu.

§ 13. 1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2.Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z indywidualnych instrukcji ich eksploatacji.

3.Nieczystości ciekłe nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej, należy gromadzić w przydomowych oczyszczalniach ścieków lub w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

4.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od złożenia zamówienia.

5.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej i na własny koszt w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

6.Miejscem składowania nieczystości ciekłych jest oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Przedecz przy ul. Kościuszki.

7.Zabrania się odprowadzania ścieków do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz wylewania ich na pola, łąki i do lasów.

V. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 14. 1.Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów, a także innych zwierząt domowych są obowiązane do sprawowania właściwej opieki i dozoru nad tymi zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę znajduje się w pomieszczeniu niezamkniętym bądź na terenie nieogrodzonym lub ogrodzonym jeżeli ma możliwość samodzielnego wydostanie się z tego terenu.

2.Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzenia ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.

3.Właściciel zwierzęcia domowego jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez to zwierzę.

4.Właściciele zwierząt domowych mają obowiązek takiego sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, aby uniemożliwić im wydostawanie się na tereny użyteczności publicznej oraz na nieruchomości będące w innym posiadaniu niż właściciel zwierząt domowych.

5.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do poddawania ich okresowym szczepieniom obowiązkowym.

6.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

7.Na terenie Gminy Przedecz każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.

8.Na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną należy uzyskać zezwolenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne(Dz. U. Nr 77, poz. 687).

§ 15. 1.Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych chyba, że właściciele tych placówek postanowią inaczej.

2.Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci oraz parków i miejsc w których istnieje zakaz.

§ 16. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na ulicach, placach, skwerkach i innych miejscach użytku publicznego oraz na klatkach schodowych i piwnicach.

§ 17. Na żądanie policji i upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz innych upoważnionych organów, właściciel psa ma obowiązek okazać aktualny dowód szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie.

VI. Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 18. Nie wyznacza się obszarów, ani nieruchomości gdzie obowiązywałby zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich za wyjątkiem nieruchomości w pobliżu obiektów użyteczności publicznej.

§ 19. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1)zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem,

2)nie dopuszczać do zanieczyszczenia nieruchomości,

3)nie dopuszczać do powstawania wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas czy odór

VII. Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 20. 1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości:

1)w odniesieniu do budynków wielolokalowych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności - niezwłocznie w przypadku wystąpienia gryzoni,

2)w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w miarę potrzeby.

2.Deratyzację winny wykonywać specjalistyczne jednostki.

3.Koszty przeprowadzenia deratyzacji pokrywają właściciele nieruchomości.

4.Obszar kompleksowej deratyzacji i termin jej przeprowadzenia określa Burmistrz Miasta Przedecz po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 21. Kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszego Regulaminu powierza się upoważnionym przez Burmistrza Miasta Przedecz pracownikom samorządowym. Na żądanie upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz innych upoważnionych organów, właściciel nieruchomości jest zobowiązany pokazać umowę sporządzoną z jednostką wywozową nieczystości ciekłych oraz dowody płacenia za świadczone usługi.

§ 22. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mają zasady i tryb postępowania przewidziane w przepisach ustawy - kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 ze zm.)

§ 23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odrębne.

IX.

§ 24. Traci moc Uchwała Nr XXV/ 197/ 2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Przedecz oraz uchwała Nr XXVII/223/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/ 197/ 2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Przedecz.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedecz.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama