reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/236/12 Rady Miejskiej w Rychwale

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Poz. 391), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy następujące odpady:

1) niesegregowane (zmieszane) komunalne odpady - w każdej ilości,

2) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,

4) opony, przeterminowane lekarstwa - w każdej ilości,

5) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) - w każdej ilości.

§ 2. 1. Odpady komunalne zmieszane na terenie gminy Rychwał odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dwa razy w miesiącu.

2. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale gromadzone w odpowiednich workach 120 l z foli LDPE lub pojemnikach oddzielenie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu.

3. Odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone), w przypadku braku możliwości kompostowania lub zagospodarowania we własnym zakresie na terenie nieruchomości, gromadzone w pojemnikach lub workach na bioodpady, odbierane będą raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

4. Gmina organizując system selektywnej zbiórki odpadów wskazanych w pkt. 2 i 3 zapewni worki w odpowiednich kolorach na poszczególne frakcje odpadów. Nieruchomość, na której właściciel zadeklarował selektywne zbieranie odpadów, w pierwszym miesiącu świadczenia usług otrzyma komplet worków (po jednym dla każdej frakcji). W kolejnych miesiącach worki będą dostarczane w zamian za oddane zapełnione worki z odpadami poszczególnych frakcji.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane są dwa razy w roku po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości potrzeby ich odbioru do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, w terminach określonych dla poszczególnych miejscowości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Poza harmonogramem w/w odpady odbierane są w specjalnie utworzonym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dni robocze w godzinach jego otwarcia.

6. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyte akumulatory i baterie, opony, odbierane są w specjalnie utworzonych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dni robocze w godzinach jego otwarcia.

7. Przeterminowane lekarstwa należy przekazywać do punktu zbiórki tych odpadów zlokalizowanego na terenie Przychodni Zdrowia w Rychwale.

8. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświaty i w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale.

§ 3. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w niniejszej uchwale, mieszkańcy mogą również w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Rychwał oraz w Biuletynie Informacji Publiczne. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 lipca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama