| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I - 4131.1.88.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 6 lutego 2013r.

orzekajace nieważność uchwały Nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) orzekam nieważność uchwały Nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN.I - 4131.1.88.2013.4
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 6 lutego 2013 r.

W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Piaski podjęła uchwałę nr XXVII/160/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski. Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 8 stycznia 2013 roku. Powyższą uchwałę podjęto na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje: Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwała ta jest aktem prawa miejscowego. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) (uchylony);

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. W ocenie organu nadzoru rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie tylko i wyłącznie w zakresie wskazanym w tym przepisie. Inaczej rzecz ujmując, "w ustawie o czystości prawodawca określił, co powinna zawierać uchwała w sposób enumeratywny, co oznacza, że nic więcej uchwałodawca ustalić nie może ponad to do czego ustawa radę gminy upoważniła" (patrz - Bogusław Dziadkiewicz, "Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami w gminie", Municipium SA, str. 125). W przepisie §2 ust. 13 załącznika do badanej uchwały znalazły się zapisy dotyczące zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości, polegające między innymi na usuwaniu ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków, umieszczenia w budynkach wielolokalowych tablic zawierających dane adresowe właściciela lub zarządcy, utrzymywania nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia, utrzymywania odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego, usuwania suchych drzew i krzewów po uzyskaniu zgody Wójta, utrzymania rowów melioracyjnych a także skarp i nasypów w stanie wykoszonym, utrzymywanie czystości na przystankach, pielęgnacji i utrzymywania estetycznego wyglądu terenów zielonych, umieszczania numeru porządkowego nieruchomości w widocznym miejscu. Jednocześnie przepis §2 ust. 14 załącznika do przedmiotowej uchwały stanowi katalog zakazów. Zabrania się między innymi wypalania roślinności na łąkach, wyrzucania odpadów komunalnych do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli, niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, umieszczania na pniach drzew plakatów, afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń i obwieszczeń, wykorzystywania studni kopanych i melioracyjnych do gromadzenia nieczystości ciekłych i wód opadowych oraz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych. W ocenie organu nadzoru, kompetencja rady gminy do wydania aktu prawa miejscowego nie jest nieograniczona, jej granice określają przepisy ustawy. Ustawodawca nie upoważnił organów stanowiących gminy do tak szerokiego określenia obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości jak nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie estetyki nieruchomości i pielęgnacji znajdującej się na niej szaty roślinnej, zakazu gromadzenia odpadów w studniach czy zakazu umieszczania plakatów na pniach drzew. Dodatkowo organ nadzoru wskazuje, że wymienione w uchwale zakazy i nakazy stanowią powielenie przepisów powszechnie obowiązujących (przykładowo art. 131 ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, art. 154 §2 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń czy art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne). W ocenie organu nadzoru postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku mają na celu jedynie uzupełnienie wydanych przez inne podmioty przepisów powszechnie obowiązujących kształtujących prawa i obowiązki ich adresatów, przez co muszą być one pozbawione powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Rada uchwalając przepisy prawa miejscowego winna to czynić w zgodzie z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". (Dz. U. Nr 100, poz. 908), a do których to aktów zgodnie z § 143 załącznika do tegoż rozporządzenia stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale II oraz w dziale I rozdziału 2-7, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. Zgodnie z § 137 załącznika omawianego rozporządzenia, a którego to postanowienia zgodnie z cyt. wyżej § 143 stosuje się odpowiednio do aktów prawa miejscowego, w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń. Naruszenie tego zakazu i wprowadzenie do uchwały przepisów ustawowych powoduje nieważność tych zapisów. Przepis §20 załącznika do badanej uchwały stanowi, że właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek ten może być realizowany tylko w miarę potrzeby. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt do publicznej wiadomości. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości, natomiast w przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek deratyzacji spoczywa na gminie. W ocenie organu nadzoru w yznaczanie obszarów podlegających deratyzacji i terminów ich przeprowadzenia stanowi ustawową kompetencję rady gminy zawartą w przepisie art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z powołanym przepisem regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Nie zawiera on ustawowego upoważnienia do nałożenia takiego obowiązku na podmioty prywatne, ani nie zezwala by kwestie te regulował wyłącznie wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub jakikolwiek inny podmiot po uprzednim uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym z pominięciem rady w tym zakresie. Jednocześnie norma kompetencyjna zawarta w przytoczonym powyżej przepisie ustawy nie upoważnia do regulowania przez radę gminy ponoszenia kosztów deratyzacji. Kwestie ponoszenia kosztów deratyzacji powinny zostać określone poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej przez zainteresowane strony, a zatem sprawy te nie mogą być przedmiotem regulaminu stanowiącego akt prawa miejscowego. Organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały Nr XXVII/160/12 Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski w całości, z uwagi na uznanie, że badany akt prawa miejscowego w części, w której nie kwalifikuje się do stwierdzenia nieważności, jest ułomny. Nie stanowi bowiem wypełnienia delegacji ustawowej o której mowa w przepisie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż po wyeliminowaniu norm istotnie naruszających prawo nie zawiera wszystkich koniecznych postanowień, jakie powinny znajdować się w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Mając na uwadze powyższe niniejsze rozstrzygnięcie jest w pełni uzasadnione. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski /-/ Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »