| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.79.2013.22 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 4 lutego 2013r.

orzekające nieważność § 17 oraz § 21 Regulaminu korzystania z Sali Sportowej w Malanowie stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sali Sportowej w Malanowie ul. Parkowa 29

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

orzekam

nieważność § 17 oraz § 21 Regulaminu korzystania z Sali Sportowej w Malanowie stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sali Sportowej w Malanowie ul. Parkowa 29 – ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.79.2013.22
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 4 lutego 2013 r.

              Uchwałę Rady Gminy Malanów nr XXVI/160/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 4 stycznia 2013r.

              Jako podstawę prawną powołano: art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. z 2011r., Dz. U. nr 197, poz. 1772 z późn. zm.).

              Dokonując oceny legalności przedłożonej do oceny uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje:

              W dniu 19 grudnia 2012r. Rada Gminy Malanów podjęła uchwałę Nr XXVI/160/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sali Sportowej w Malanowie ul. Parkowa 29.

              W § 17 Załącznika Nr 1 do wymienionej uchwały rada postanowiła, że „Właściciel i zarządca obiektu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zaginięcia lub zniszczenia rzeczy osobistych pozostawionych przez ćwiczących w szatni lub na terenie obiektu”. Z kolei w § 21 przedmiotowego załącznika postanowiono, że „Właściciel i zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu”.

              W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Malanów, regulując powyższe kwestie, naruszyła treść art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Boisko sportowe bezsprzecznie należy zaliczyć do gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i uchwalając regulamin korzystania z sali sportowej w Malanowie Rada Gminy uprawniona była do uregulowania w nim jedynie zasad i trybu korzystania z tej sali, a nie zasad odpowiedzialności określonych podmiotów w zakresie szkód i mogących zaistnieć na jej terenie zdarzeń.

              Nie może budzić wątpliwości, iż użyte w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym pojęcie "zasady i tryb korzystania" zawiera w sobie kompetencję organu stanowiącego gminy do formułowania w stosunku do terenów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, ustalania obowiązujących reguł zachowania się, określenia ustalonego porządku zachowania się (Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 listopada 2011r., sygn. akt IV SA/Po 672/11). Wobec tego w przyjętej uchwale, Rada Gminy Malanów nie była uprawniona do określenia zasad odpowiedzialności cywilnej w związku z korzystaniem z tego obiektu.

              Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 7 października 2010r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 421/10 „podkreślić należy, że zarówno Gmina, jak i poszczególni jej członkowie, korzystający z obiektu miejskiego, zobowiązani są do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa cywilnego. Nie budzi bowiem wątpliwości, że stosunki prawne pomiędzy zarządcą boiska, a osobą uprawnioną do korzystania z niego, mają charakter cywilnoprawny i podlegają regulacjom prawa cywilnego. Zbytecznym zatem jest regulowanie w drodze prawa miejscowego materii objętej przepisami hierarchicznie wyższymi.”

              Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż Rada Gminy Malanów, we wskazanym wyżej zakresie, przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego określonego w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, który przyznaje radzie kompetencje wyłącznie do uregulowania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nie zaś zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej.

              W związku z tym stwierdzenie nieważności § 17 i 21 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z sali sportowej w Malanowie jest zasadne.

              Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji.

              Pouczenie:

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

/-/ Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »