| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.42.2013.16 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 28 stycznia 2013r.

orzekające nieważność uchwały Nr XXII/178/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Dąbie

Działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Orzekam

nieważność uchwały Nr XXII/178/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Dąbie – ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.42.2013.16
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXII/178/2012 została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).

Uchwałę doręczono organowi nadzoru w dniu 27 grudnia 2012 r.

Dokonując oceny legalności przedłożonej do oceny uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje:

Rada Miejska w Dąbiu na sesji w dniu 13 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ma świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Dąbie.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, że uchwała ta podjęta została z istotnym naruszeniem art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W myśl tego przepisu rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 [w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych], uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

Zakres powyższych wymagań doprecyzowany został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Powołany wyżej przepis art. 7 ust. 3a ustawy stanowi podstawę do wydania aktu określającego w sposób władczy szczegółowe kryteria, które muszą spełniać przedsiębiorcy, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Określone przez radę wymagania są jednym z elementów, stanowiących podstawę do wydania decyzji w indywidualnej sprawie - zezwolenia. Wymagania, zatem winny być sformułowane wsposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców, oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, uwzględniający zakres przyznanego przez ustawodawcę upoważnienia.

Tymczasem Rada Miejska w Dąbiu:

- zobowiązując w § 2 uchwały przedsiębiorcę do uzyskania „zezwolenia Burmistrza Miasta Dąbie właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług w formie decyzji na czas oznaczony”,

- stanowiąc w § 3 - 5 uchwały o procedurze wydawania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym o wymogach formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia i wymaganych załącznikach,

- zobowiązując w § 6 ust. 1 pkt. 4 uchwały przedsiębiorcę do posiadania tytułu prawnego do terenu przeznaczonego do parkowania lub garażowania pojazdów i magazynowania urządzeń,

- zobowiązując w § 6 ust. 2 pkt. 3 uchwały przedsiębiorcę do świadczenia usługi odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości wyłącznie na podstawie umowy,

wykroczyła poza dyspozycję art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Analizując treść powyższego przepisu kompetencyjnego, należy stwierdzić brak po stronie Rady Miejskiej w Dąbiu uprawnienia do wprowadzenia wskazanych w kwestionowanej uchwale regulacji. Ustawodawca postanowił bowiem, że rada gminy ma określić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia, a użyte przez niego pojecie „wymagań” należy odnieść wyłącznie do wymogów materialnoprawnych, a nie proceduralnych.

W tym miejscu należy szczególnie podkreślić, że realizując kompetencję organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Rozważając ten problem warto wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Lu 882/02, w którym Sąd ten wyraził pogląd, że „rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w tych działaniach nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Uchwała rady gminy, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji), musi zatem respektować unormowania zawarte w aktach prawnych wyższego rzędu."

Biorąc powyższe pod uwagę koniecznym było stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXII/178/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w całości albowiem w ocenie organu nadzoru pozostałe zapisy uchwały nie dotknięte uchybieniami prawnymi powodują, że akt ten stał się niekompletnym i mało przejrzystym.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę chociażby na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt III SA/Lu 131/11, w którym Sąd ten uznał, że: „Rada gminy powinna mieć na uwadze, że akt prawa miejscowego powinien być kompletny treściowo, czytelny i zrozumiały, tak by organy stosując jego zapisy przy wydawaniu stosownych aktów administracyjnych (decyzji, zezwoleń, opinii) nie miały wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów uchwały".

W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wojewoda Wielkopolski                                                                                                                                             (-) Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »