| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie, Rada Gminy w Doruchowie uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów o następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier

2) metal

3) tworzywa sztuczne

4) opakowania wielomateriałowe

5) szkło

6) odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone

7) przeterminowane leki

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

9) zużyte baterie i akumulatory

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

11) odpady wielkogabarytowe

12) odpady budowlano - rozbiórkowe

13) zużyte opony

14) odpady komunalne zmieszane

2. Odpady określone w ust. 1 powinny być odbierane i zbierane w sposób określony w rozdziale IV.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

4. W celu zlikwidowania śliskości lodu należy go posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem.

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania na bieżąco sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji oraz nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że:

1) czynności te odbywać się będą na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

2) powstające ścieki będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że:

1) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,

2) powstające odpady gromadzone będą w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania.

§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych przeznacza się następujące rodzaje pojemników:

1) pojemniki o pojemności 120 l.

2) pojemniki o pojemności 240 l.

3) pojemniki o pojemności 1100 l.

4) pojemniki (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10 m 2

5) pojemniki (typu igloo, siatkowe) o pojemności od 1,5 do 2,5 m 2

6) worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30 l., 60 l., 90 l., 120 l., 240 l.,

7) kosze uliczne o pojemności 30-70 l.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki o pojemności 120 l.

2) w zabudowie wielolokalowej pojemniki o pojemności 120 l. i 240 l.

3) dla szkół, przedszkoli oraz placówek leczniczych pojemniki o pojemności 10 l. na jednego ucznia, pacjenta i pracownika,

4) dla lokali handlowych i gastronomicznych co najmniej jeden pojemnik 120 l. na lokal,

5) dla lokali gastronomicznych pojemnik o pojemności 20 l. na każde jedno miejsce konsumpcyjne,

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych pojemnik o pojemności 12 l. na każdego pracownika, ale nie mniej niż jeden pojemnik 120 l. na zakład.

7) na cmentarzach pojemniki o pojemności minimalnej 1100 l.

3. Dobór odpowiedniej ilości oraz pojemności pojemników na nieruchomości jest wynikiem iloczynu liczby osób (mieszkańców, pracowników, uczniów) oraz ustalonej w ust. 2 minimalnej pojemności pojemnika, przyjętej zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości.

4. Ilość pojemników na cmentarzu ustali administrator cmentarza.

5. Odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone można zbierać do worków.

6. Na terenach zabudowy mieszkaniowej właściciele mogą zagospodarować odpady ulegające biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

7. Miejsca publiczne należy wyposażyć w kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l.

8. Pojemniki o pojemności 1,5 m 2 do 2,5 m 2 rozstawione na terenie Gminy Doruchów i ogólnodostępne będą służyły do selektywnego zbierania szkła i plastyku.

§ 6. 1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników oraz pracowników podmiotu odbierającego odpady oraz w taki sposób, aby nie powodowały uciążliwości dla osób trzecich.

2. Pojemniki i kompostowniki winny być ustawione z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady, a także ich otoczenie w takim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

§ 7. Przy drogach publicznych kosze uliczne powinny być ustawione co najmniej przy przystankach autobusowych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 8. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach odpowiadającym wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, powstające z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie mogą być one gromadzone w pojemnikach służącym zbieraniu odpadów komunalnych , lecz w odrębnych pojemnikach.

§ 9. 1. Odpady komunalne zmieszane na terenie Gminy Doruchów odbierane będą co najmniej raz w miesiącu.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych co najmniej raz w miesiącu.

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło odbierany będzie od właścicieli nieruchomości co najmniej raz na 3 miesiące.

4. Odpady komunalne zbierane w gniazdach selektywnej zbiórki odpadów odbierane będą co najmniej raz na dwa miesiące.

5. Odpady komunalne wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, zużyte opony odbierane będą przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów, który zostanie zorganizowany przynajmniej raz w roku.

6. Przeterminowane lekarstwa zbierane będą do pojemnika ustawionego w aptece.

7. Zużyte baterie zbierane będą do pojemników ustawionych w placówkach oświatowych.

8. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą następujące odpady:

a) makulaturę;

b) metal;

c) tworzywa sztuczne;

d) szkło;

e) opakowania wielomateriałowe;

f) odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone;

g) przeterminowane leki;

h) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

i) zużyte baterie i akumulatory;

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

k) odpady wielkogabarytowe;

l) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie; ł) zużyte opony.

9. Kosze uliczne ustawione w miejscach publicznych muszą być opróżniane z częstotliwością, która będzie gwarantować nie przepełnianie się kosza, ale nie rzadziej niż co 3 tygodnie.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości posiadającej dostęp do sieci kanalizacyjnej, jest zobowiązany przyłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej.

2. Właściciel nieruchomości nieposiadającej możliwości skorzystania z sieci kanalizacyjnej jest zobowiązany wyposażyć swoją nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny zbiornik bezodpływowy.

2. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy zobowiązany jest do jego opróżniania z częstotliwością wykluczającą możliwość przelania się ścieków na zewnątrz.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 11. 1. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Gmina Doruchów podejmie następujące działania:

1) w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko :

a) objęcie zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych w tym selektywną zbiórką wszystkich mieszkańców gminy;

b) intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących odpowiednie sposoby postępowania z odpadami;

c) promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów służących do ponownego użycia lub przetworzenia;

d) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

2) w zakresie działań wspomagających postępowanie z odpadami w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów :

a) wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

b) dostosowanie sposobu zbierania odpadów komunalnych dla przyjętej w regionalnym zakładzie zagospodarowania odpadów komunalnych technologii przetwarzania odpadów komunalnych;

c) ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania oraz udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa;

d) zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania oraz odpady ulegające biodegradacji muszą być zbierane i przetwarzane w ramach regionu IX, do którego należy Gmina Doruchów oraz w wyznaczonych dla tego regionu Regionalnych Instalacjach Zagospodarowywania Odpadów Komunalnych lub zastępczych takich instalacjach.

§ 12. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązane są w miarę możliwości do kontroli nieruchomości położonych na terenie Gminy Doruchów pod względem wywiązywania się właścicieli posesji z obowiązku segregacji odpadów na terenie nieruchomości oraz zgłaszania tych nieprawidłowości Urzędowi Gminy w Doruchowie.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 13. 1. Przez zwierzęta domowe - rozumie się zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

2. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

4. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

5. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

6. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 14. 1. Przez zwierzęta gospodarskie rozumie się zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach wyłączonych z produkcji rolniczej położonych w granicach administracyjnych Gminy Doruchów. Zakaz ten obejmuje: konie, bydło, trzodę chlewną, owce i kozy oraz drób i zwierzęta futerkowe powyżej 10 sztuk.

3. Na terenach, o których mowa w pkt 2 inne zwierzęta gospodarskie oraz drób i zwierzęta futerkowe w ilości do 10 szt. mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

4. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 15. 1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno-oświatowych - są objęte obowiązkową deratyzacją.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowadzana jest przez właścicieli nieruchomości i na ich koszt dwa razy w roku w terminach:

1) od 1 - 30 kwietnia każdego roku,

2) od 1 - 30 listopada każdego roku.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXXVI/148/2006 Rady Gminy Doruchów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów oraz uchwała Nr XXXII/148/2009 Rady Gminy Doruchów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/148/2006 Rady Gminy Doruchów z dnia 27-04-2006 r. dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »