| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.4.2013.15 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 1 lutego 2013r.

wskazujące iż uchwała Nr 235/XXIV/12 Rady Miejskie Gminy Ślesin z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Piotrkowice

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

wskazuję

iż uchwała Nr 235/XXIV/12 Rady Miejskie Gminy Ślesin z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Piotrkowice – została wydana z naruszeniem prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.2.4.2013.15
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 1 lutego 2013 r.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647).

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Ślesin Nr 235/XXIV/12 została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 8 listopada 2012 r. Pełna dokumentacja planistyczna wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 8 stycznia 2013 r. r.

                           

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następuje :

             

W dniu 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 871). Na mocy art. 4 ust. 2 tej ustawy do planów miejscowych oraz studiów, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W przypadku przedmiotowego planu uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzenia podjęto w dniu 15 czerwca 2007 r., a zatem zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.

                           

Zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy, wójt zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Natomiast w myśl przepisu art. 17 pkt 7 lit. e ustawy, projekt planu podlega uzgodnieniu z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa. W przedstawionej organowi nadzoru dokumentacji prac planistycznych brak jest dowodów potwierdzających zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu właściwemu organowi ochrony granic, którym w myśl ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, ze zm.), jest właściwy miejscowo komendant Straży Granicznej.

             

Przy uwzględnieniu okoliczności, że projekt planu został uzgodniony przez Nadodrzański Odział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim uznać należy, że powyższe uchybienie nie miało wpływu na treść uchwały, a co za tym idzie stanowi nieistotne naruszenie trybu sporządzania planu.

             

Dodatkowo organ nadzoru wskazuje, że na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, pominięto wyznaczenie linii rozgraniczającej pomiędzy terenami oznaczonymi symbolami „KD-L” i „KD-D”. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że oba tereny posiadają identyczne przeznaczenie oraz są drogami publicznymi (droga gminna i powiatowa), należy przyjąć, iż powyższy brak nie utrudni uzyskania pozwolenia na budowę czy realizację inwestycji drogowej na przedmiotowych terenach.              

             

Ponadto organ nadzoru zauważa, że w § 10 ust. 1 badanej uchwały, omyłkowo przyporządkowano drogę oznaczoną symbolem „KD-L” do kategorii dróg gminnych. Droga KD-L, faktycznie oraz zgodnie z § 10 ust. 2 uchwały, stanowi drogę powiatową. Powyższe uchybienie nie wpływa jednak na sposób interpretacji treści planu miejscowego.

             

Biorąc powyższe pod uwagę, organ nadzoru nie stwierdził nieważności uchwały, a jedynie ograniczył się do wskazania, iż uchwałę podjęto z naruszeniem prawa.

Pouczenie:

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »