reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/170/2013 Rady Gminy Święciechowa

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określenia sposobu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXI/170/2013
Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określenia sposobu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Święciechowa a także dla nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze:

1) nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godz. obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

1.

Dyrektor szkoły lub przedszkola liczącego:

- do 10 oddziałów

6

- od 11 do 15 oddziałów

5

- 16 oddziałów i więcej

4

2.

Wicedyrektor szkoły lub przedszkola liczącego:

- do 10 oddziałów

12

- od 11 do 15 oddziałów

10

- 16 oddziałów i więcej

8

2) obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określone w pkt 1 nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze mają zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo, a ustają z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić w zastępstwie obowiązki kierownicze.

§ 2. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru: W = (x 1 + x 2 ): [ (x 1 : y 1 ) + (x 2 : y 2 ) ] gdzie: w - tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć, x1, x2- oznaczają liczby godzin poszczególnych stanowisk przydzielone nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, y1, y2- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach w ten sposób, że do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Różnica pomiędzy godzinami przydzielonymi a obliczonym zaokrąglonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć, stanowi godziny ponadwymiarowe w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karta Nauczyciela.

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów, psychologów, logopedów ustala się na 24 godziny tygodniowo zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIV/107/04 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama