reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/209/12 Rady Miejskiej w Bojanowie

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 25.117.919,00

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.943.760,00

2) dochody majątkowe w kwocie 1.174.159,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.455.355,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.084.772,00 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 27.995.025,00 , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.101.525,00 ,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.893.500,00 ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.455.355,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 43.263,00 zł .

3. Określa się wydatki majątkowe jednoroczne na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżety UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.877.106,00 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.705.600,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.828.494,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.005.600,00 , w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanowo w kwocie 2.877.106,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.828.494,00 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 110.602,00 .

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.881.163,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 276.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej i na zadania inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 ,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700.000,00 .

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107.000,00 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.400,00 ,

2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 98.600,00 .

Zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 14. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30.000,00

2) celowe w wysokości 72.941,00

z tego:

a) na zadania oświatowe w wysokości 17.141,00

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.800,00

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 17. Wyodrębnia się dochody z tyt. dotacji otrzymanych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi j.s.t. oraz wydatki na te zadania, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik Nr 3 I do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3%20I.pdf

Załącznik Nr 3 II do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3%20II.pdf


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik Nr 12 I do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik12%20I.pdf

Załącznik Nr 12 II do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik12%20II.pdf


Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Załącznik Nr 13 I do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik13%20I.pdf

Załącznik Nr 13 II do Uchwały Nr XXIII/209/12
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik13%20II.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama