reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/199/2013 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Buk

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

1. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów dotyczy wszystkich rodzajów zabudowy, w tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów, wskazanych w ustawie i w wojewódzkim planie gospodarki odpadami:

1) papieru i tektury;

2) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;

3) tworzyw sztucznych;

4) opakowań wielomateriałowych;

5) metali;

6) odpadów zielonych;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki);

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

11) zużytych opon;

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

3. Odpady określone w ust. 2 pkt 1-5 zgromadzone w urządzeniach, o których mowa w § 5 ust. 1-4, należy przekazywać do odbioru podmiotowi uprawnionemu bądź do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Odpady opakowaniowe przed ich złożeniem do worka lub pojemnika, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy trwale zgnieść.

5. Odpady zielone należy:

1) zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach - zgodnie z ust. 6-9;

2) gromadzić w sposób opisany w § 5 ust. 6 Regulaminu;

3) przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. W przypadku zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, gdy nieruchomość posiada powierzchnię terenów zielonych minimum 100 m2, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika. Dopuszcza się również prowadzenie kompostowników na terenie rodzinnych ogrodów działkowych na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

7. Materiał uzyskany z prowadzonego kompostownika powinien być wykorzystywany dla własnych potrzeb lub przekazywany do podmiotu uprawnionego.

8. W przydomowym kompostowniku nie mogą być kompostowane nierozdrobnione odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew. Odpady takie należy przekazywać do podmiotu uprawnionego.

9. Prowadzenie kompostownika wymaga jego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Biura Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", zwanego dalej Biurem Związku, poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie należy złożyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zagospodarowywania odpadów poprzez kompostowanie.

10. W przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do poinformowania Biura Związku w ciągu miesiąca o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowywania odpadów zielonych.

11. Podmiot uprawniony w ramach zryczałtowanej opłaty odbiera wyłącznie odpady zielone pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m2; odpady niespełniające tego kryterium odbierane są za dodatkową opłatą, określoną w wyniku wygranego przez niego przetargu.

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do:

1) podmiotu uprawnionego zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu;

2) stacjonarnych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;

4) punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju,
co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu;

5) punktów serwisowych - w przypadku gdy naprawa przyjętego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że jego naprawa jest dla niego nieopłacalna.

13. Zużyte baterie i akumulatory należy:

1) przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - z zastrzeżeniem ust. 19;

2) gromadzić w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;

3) przekazywać do punktów handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów.

14. Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych należy:

1) gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach;

2) przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - z zastrzeżeniem ust. 19.

15. Odpady niebezpieczne, w tym chemikalia (farby, rozpuszczalniki, opakowania
po środkach ochrony roślin itp.) należy przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - z zastrzeżeniem ust. 19.

16. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu bądź dostarczać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - z zastrzeżeniem ust. 19.

17. Odpady budowlane i rozbiórkowe winny być gromadzone oddzielnie w kontenerach lub specjalnych workach, tzw. Big Bagach, o których mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu i przekazywane:

1) do podmiotu uprawnionego lub posiadającego zezwolenie na transport odpadów, za dodatkową opłatą, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do Biura Związku;

2) do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tylko niezanieczyszczone frakcje gruzu) - z zastrzeżeniem ust. 19.

18. W przypadku zanieczyszczonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, należy poddać je doczyszczeniu na instalacjach, które posiadają wymagane zezwolenia, dla potrzeb przygotowania ich do odzysku. Wykaz takich instalacji znajduje się na stronie internetowej Biura Związku www.goap.poznan.pl.

19. Dopuszcza się przekazywanie odpadów, o których mowa w ust. 13-16 (z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych) do mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o ile na terenie gminy nie uruchomione zostały stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku uruchomienia stacjonarnych punktów na terenie danej gminy, mobilne punkty przyjmują od jej mieszkańców wyłącznie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:

1) uprzątanie zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, tj. zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp. i utrzymanie ich w należytym stanie sanitarno-higienicznym;

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodników
i alejek spacerowych (właścicieli nieruchomości dotyczą chodniki przylegające bezpośrednio do ich nieruchomości), oraz z części nieruchomości służących
do użytku publicznego; nie dotyczy chodników, na których pobierane są opłaty
z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych oraz chodników,
na których zorganizowane są przystanki komunikacyjne;

3) gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób niezagrażający istniejącej zieleni, oraz tak, aby nie zakłócać ruchu pieszych i pojazdów; przy czym zebranie śniegu powinno nastąpić nie później niż 4 godziny po ustaniu opadów, a w przypadku gołoledzi
nie później niż 2 godziny po wystąpieniu zjawiska;

4) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

5) utrzymywanie ogrodzeń w należytym stanie technicznym i estetycznym;

6) przycinanie gałęzi krzewów i drzew wyrastających przez ogrodzenie nieruchomości nad chodnik, utrudniających w ten sposób ruch pieszych;

7) utrzymanie w odpowiednim stanie czystościowo-porządkowym nieruchomości niezabudowanej poprzez usuwanie na bieżąco zalegających odpadów, koszenia wysokich traw i chwastów;

8) utrzymywanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;

9) utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach
w stanie drożności i wykoszenia;

10) utrzymywanie skarp nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym i wolnym od zaśmiecania;

11) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami itp.;

12) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecania wód powierzchniowych
i ich najbliższego otoczenia;

13) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów poremontowych
i resztek odpadów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków, w tym usuwanie odpadów zalegających poza terenem nieruchomości, a pochodzących z tej budowy - z zastrzeżeniem ust. 2;

14) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych,
jak i będących własnością osób fizycznych i prawnych;

15) utrzymanie w należytym stanie czystościowo-porządkowym placów zabaw oraz wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2. Wykonanie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

3. Utrzymanie w należytym stanie technicznym i w odpowiedniej czystości (usuwanie ogłoszeń, plakatów, napisów, odchodów ptasich itp.): skrzynek energetycznych, gazowych, słupów trakcyjnych i oświetleniowych, budek telefonicznych itp., należy do ich właścicieli lub zarządców.

4. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) porzucania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;

2) zagęszczania (komprymowania) odpadów w pojemnikach;

3) wrzucania odpadów do pojemników dla nich nie przeznaczonych;

4) zajmowania pasa drogowego w celu składowania odpadów poremontowych lub materiałów budowlanych bez zgody zarządcy drogi i przed uzyskaniem stosownych uzgodnień przewidzianych przepisami szczególnymi - uzyskanie zgody zarządcy drogi należy do obowiązków właściciela nieruchomości;

5) odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji deszczowej oraz do ziemi i wód;

6) umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń oraz malowania haseł i rysunków
bez uzyskania zgody właściciela obiektu, a także zgłoszenia do odpowiedniej jednostki w przypadkach wskazanych prawem budowlanym, a w odniesieniu
do obiektów zabytkowych, dodatkowo bez odrębnego pozwolenia miejskiego konserwatora zabytków;

7) spławiania do wód śniegu i błota pośniegowego wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z miejsc publicznych miasta, z dróg, parkingów, terenów przemysłowych, baz transportowych, a także z dachów, podwórzy itp. Dopuszcza się ich magazynowanie wyłącznie na terenach do tego wyznaczonych, spełniających wymogi obowiązujących przepisów prawnych.

8) spalania poza urządzeniami i instalacjami do tego przeznaczonymi odpadów komunalnych (w szczególności: tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli oraz odpadów niebezpiecznych), a także odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (z wyłączeniem surowego drewna, papieru, makulatury, słomy);

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyjątkiem samochodów ciężarowych, może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że czynność
ta nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów, a powstające ścieki odprowadzane
są do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego umożliwiającego ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej oraz do środowiska gruntowo-wodnego. Zabrania się mycia pojazdów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności: w pasie drogowym, w zieleńcach i parkach, na terenach leśnych
i w pobliżu zbiorników wodnych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i pod warunkiem, że czynności te nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny
z przepisami szczególnymi.

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki bądź kontenery do gromadzenia odpadów lub zamawiają te urządzenia u podmiotu uprawnionego wyłonionego w drodze przetargu za dodatkową opłatą, określoną w odrębnej uchwale.

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, zobowiązani są dostosować do swych indywidualnych potrzeb pojemność pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, uwzględniając przy tym normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 0,002 m3na każdego pracownikaoraz 0,0005 m3na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;

2) dla szkół wszelkiego typu - 0,003 m3na każdego ucznia, studenta i pracownika;

3) dla żłobków i przedszkoli, klubów malucha i innych - 0,003 m3na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych - 0,05 m3na każde 10 m2pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m3na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m3na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na lokal;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na każdy punkt;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 0,12 m3na każdych 10 pracowników;

9) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali itp. - 0,02 m3na jedno łóżko;

10) dla ogródków działkowych 0,02 m3na każdą działkę w okresie sezonu (tj. od 1 marca do 31 października każdego roku) i 0,005 m3na każdą działkę poza tym okresem. Dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek. W przypadku działek zamieszkałych na stałe zastosowanie mają przepisy ust. 5;

11) dla działek rekreacyjnych używanych sezonowo - 0,015 m3na mieszkańca (przy częstotliwości wywozu raz na dwa tygodnie), jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na każdą działkę; w przypadku działek zamieszkałych na stałe zastosowanie mają przepisy ust. 5;

12) dla targowisk, hal targowych, giełd - 0,05 m3na każde 10 m2pow. targowej;

13) dla cmentarzy - co najmniej 0,002 m3na jedno miejsce pochówku;

14) dla pozostałych, niewymienionych wcześniej podmiotów - w zależności od potrzeb;

15) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości w obrębie takich punktów, wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika do gromadzenia odpadów do dyspozycji ich klientów.

3. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 2, odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 0,11 m3do 5,0 m3, a także w kontenerach o pojemności od 4,0 do 10,0 m3, bądź pojemnikach podziemnych o pojemności od 0,3 m3do 5,0 m3.

4. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności uwzględniającej normę 0,06 m3na mieszkańca (przy częstotliwości wywozu raz na dwa tygodnie), jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,11 m3na każdą nieruchomość.

5. Odpady komunalne zmieszane powstające w budynkach mieszkalnych należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach o pojemności od 0,11 m3do 5,0 m3. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów w pojemnikach podziemnych o pojemności od 0,3 m3do 5,0 m3.

6. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być opatrzone chipem i naklejką z kodem paskowym, identyfikującym właściciela nieruchomości. Naklejki zapewnia Biuro Związku

7. Zarządcy dróg i ciągów pieszych zobowiązani są do rozmieszczenia przy ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz
w miejscach o dużym natężeniu ruchu, odpowiedniej ilości koszy na drobne odpady komunalne.

8. W koszach na drobne odpady zabrania się umieszczenia odpadów pochodzących
z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.

§ 5. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscach gromadzenia, opatrzonych chipem i naklejką z kodem paskowym, identyfikującym właściciela nieruchomości. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do potrzeb i wynosić od 0,11 do 3,5 m3. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach podziemnych o pojemności 0,3 m3do 5,0 m3.

2. Pojemniki, o których mowa powyżej, ze względu na rodzaj zbieranych w nich odpadów, powinny być oznakowane w ujednoliconych kolorach, uwzględniających następujące normy:

1) niebieskich, z przeznaczeniem na papier i tekturę;

2) żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale (puszki po napojach itp.) oraz opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, śmietanie, sokach itp.);

3) zielonych, z przeznaczeniem na szkło kolorowe;

4) białych, z przeznaczeniem na szkło białe.

3. W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się stosowanie:

1) przezroczystych worków foliowych, umożliwiających identyfikację ich zawartości, opatrzonych naklejką z kodem paskowym, dostarczanych przez podmiot uprawniony;

2) jednego pojemnika do selektywnej zbiorki szkła - bez podziału na szkło białe i kolorowe - pozostałe pojemniki bez zmian.

4. Dopuszcza się gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w kontenerach i presokontenerach o poj. większej niż 3,5 m3na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, targowisk, hal targowych i giełd - w zależności od potrzeb i ilości odpadów.

5. Szczegółowy wykaz rodzajów odpadów, jakie należy (i których nie wolno) wrzucać do pojemników, kontenerów i worków do selektywnej zbiórki odpadów zawiera Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

6. Odpady zielone, o których mowa w § 1ust. 2 pkt 6, należy gromadzić w uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym:

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej w pojemnikach o pojemności od 0,11 m3opatrzonych naklejką z kodem paskowym - bądź w porównywalnych co do objętości, przeznaczonych do tego, przezroczystych workach foliowych
i Big Bagach;

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej w kontenerach o pojemności od 2,5 do 17,0 m3i Big Bagach.

7. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób opisany w § 1 ust. 6-9.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w § 1ust. 2 pkt 12, z terenu nieruchomości gromadzić należy w tzw. Big Bagach lub kontenerach, dostarczanych przez podmiot uprawniony lub posiadający zezwolenie na transport odpadów.

§ 6. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki i kontenery w stanie czystości, w tym poprzez dokonywanie kompleksowego mycia, odkażania i dezynfekcji pojemników i kontenerów nie rzadziej niż raz na kwartał. Istnieje możliwość zlecenia, w ramach dodatkowej odpłatnej usługi, wykonania takich usług podmiotowi uprawnionemu.

3. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych nie powinny być uszkodzone, w tym pozbawione pokrywy.

4. Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

5. Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utwardzone oraz w miarę możliwości: zadaszone, ogrodzone i zamknięte.

6. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić dostęp dla podmiotu uprawnionego do pojemników i kontenerów poprzez usunięcie zalegającego śniegu.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług:

1) podmiotu uprawnionego wybranego w drodze przetargu przez Związek Międzygminny na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej;

2) przedsiębiorcy - posiadającego ważne zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości przekazują odpady komunalne zmieszane i zbierane w sposób selektywny podmiotowi uprawnionemu w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów, ustalonym dla danego sektora i dostarczanym właścicielom nieruchomości raz do roku.

2. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny, w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego na terenie nieruchomości, jej właściciel zgłasza konieczność dodatkowego wywozu do Biura Związku oraz podmiotu uprawnionego.

§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów, tak aby nie dopuszczać do przepełniania worków, pojemników i kontenerów.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych dla nieruchomości zamieszkałych:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - jeden raz na dwa tygodnie;

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie z uwzględnieniem zapisów ust. 3;

3) z obszaru zabudowy śródmiejskiej - w zależności od potrzeb.

3. W przypadku braku możliwości technicznych ustawienia na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i śródmiejskiej odpowiedniej liczby pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o niezbędnej pojemności, podmiot uprawniony w porozumieniem z Biurem Związku może podjąć decyzję o zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych powinna odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie, z wyłączeniem niżej wymienionych, gdzie częstotliwość odbioru wynosi odpowiednio:

1) w przypadku targowisk - każdorazowo po zakończeniu dnia targowego;

2) w przypadku nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej - nie rzadziej niż raz na tydzień.

5. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z terenu rodzinnych ogrodów działkowych oraz użytkowanych działek rekreacyjnych odbywa się raz na dwa tygodnie. Dopuszcza się odbiór odpadów z częstotliwością raz na miesiąc w okresie od listopada do kwietnia w przypadku działek niezamieszkałych.

6. Opróżnianie koszy na drobne odpady powinno odbywać się z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia koszy.

7. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz
z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 10. 1. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie - z wyłączeniem odpadów zielonych.

2. W okresie wegetacyjnym odpady zielone gromadzone w workach bądź pojemnikach należy przekazywać do odbioru podmiotowi uprawnionemu z częstotliwością odbioru raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem dla danego sektora.

3. Odbiór odpadów określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-5 zbieranych w sposób selektywny w systemie pojemnikowym i kontenerowym, w zależności od rodzaju zabudowy powinien odbywać się z częstotliwością nie rzadziej niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie ogrodów działkowych i użytkowanych działek rekreacyjnych - raz na 4 tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej: śródmiejskiej i na terenie osiedli mieszkaniowych - jeden raz w tygodniu, z wyłączeniem odpadów szklanych, które odbierane są raz na 4 tygodnie;

3) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - jeden raz na 4 tygodnie.

4. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon odbywa się na zasadach "wystawki" w wyznaczonych w tym celu miejscach, raz w roku zgodnie z harmonogramem. Odpady te można również przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub podmiotowi uprawnionemu odpłatnie, poza terminami wystawek.

§ 11. 1. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zbierane w sposób selektywny określone w § 1 ust. 2 pkt 1-5 odbierane są przez podmiot uprawniony sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić pojemniki lub worki z odpadami przed wejście na teren posesji. Jeśli wymaga tego specyfikacja danej miejscowości (czy całego sektora), wymóg wystawiania pojemników przed posesję może dotyczyć również pojemników na odpady komunalne zmieszane, o czym właściciele nieruchomości poinformowani zostaną w Harmonogramie odbioru odpadów.

2. Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zbierane w sposób selektywny określone w § 1 ust. 2 pkt 1-5 na obszarach zabudowy wielorodzinnej odbierane są przez podmiot uprawniony z udostępnionych i przeznaczonych na ten cel miejsc, zlokalizowanych w sposób umożliwiający dojazd pojazdów podmiotu uprawnionego lub z pomieszczeń bądż przeznaczonych na ten cel ogrodzonych miejsc, których wejście udostępnia podmiotowi uprawnionemu właściciel nieruchomości, przy uwzględnieniu specyfiki danej miejscowości (czy całego sektora).

§ 12. Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych
do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli brak sieci kanalizacji sanitarnej,
do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny koszt
do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż jeden rok, licząc od dnia jej wybudowania i przekazania do eksploatacji. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy zobowiązani są
do korzystania z usług przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przechowywania
za okres ostatniego roku dowodów zapłaty za te usługi, w celu ich okazywania osobom upoważnionym podczas kontroli.

4. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się
na podstawie zużycia wody, określonego według wskazań wodomierza głównego, pomniejszoną o ilość wody do celów: produkcyjnych, hodowli zwierząt, uprawy roślin, tzw. wody ogrodowej z zamontowanego podlicznika. W przypadku braku wodomierza głównego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, wynikające z odrębnych przepisów.

5. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, wynikający zwłaszcza z jego przepełnienia oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika.

6. Szczelny zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.

§ 13. Odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport odpadów i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości dopuszczalny jest wyłącznie od poniedziałku do soboty w godz. od 6 do 22, o ile dni te nie są dniami wolnymi od pracy.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzą selektywną zbiórkę odpadów dla osiągnięcia następujących celów, określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami:

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło;

3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych;

4) wydzielenie odpadów rozbiórkowo-budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych;

5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Gospodarowanie odpadami odbywa się na podstawie regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt
z pomieszczenia.

3. Do obowiązków osób utrzymujących psy i inne zwierzęta należy:

1) wyposażenie psa w obrożę;

2) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem
§ 17 ust. 3;

3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta
w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, itp.). Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników.

4. Dopuszcza się umieszczanie zwierzęcych odchodów w koszach na drobne odpady pod warunkiem, że są one wyłożone workiem foliowym.

§ 16. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno:

1) wprowadzać psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy, itp.; oraz obiektów, których właściciel lub zarządca w wyraźny sposób wyraża zgodę na wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych; postanowienie
to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

2) wprowadzać psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych;

3) pozostawiać psa i innych zwierząt na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu;

4) dopuszczać do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

§ 17. 1. Psy i inne zwierzęta muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.

2. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i pod warunkiem sprawowania nad nim kontroli. W przypadku innych zwierząt zwolnienie z uwięzi jest możliwe tylko wtedy gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać z uwięzi psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

3. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką
ze stosownym ostrzeżeniem.

4. Psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, muszą mieć nałożony kaganiec, również pozostając na uwięzi.

5. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub o podobnej treści.

6. Osoby posiadające na obszarze miasta i gminy psy uznawane za agresywne zobowiązane są do uzyskania zezwolenia poprzez decyzję Burmistrza Miasta i Gminy na utrzymanie psa takiej rasy. Zasady uzyskania zezwoleń określają odrębne przepisy.

§ 18. 1. Osoby utrzymujące psa zobowiązane są do jego zarejestrowania w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa.

2. Rejestracja psa następuje po okazaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

3. Zgłoszenia psów do rejestracji przyjmuje Urząd Miasta i Gminy.

4. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek jego wyrejestrowania w podmiocie określonym w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia padnięcia psa.

5. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa dotychczasowy posiadacz i nowy posiadacz są zobowiązani zawiadomić podmiot określony w ust. 3 w terminie 14 dni o tej zmianie.

§ 19. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadził podmiot, który posiada niezbędne urządzenia i środki przy pomocy których zwierzęta będą umieszczone w przytulisku w Buku, ul. Przemysłowa 10.

2. Właściciele lub inne osoby, pod których opieką zwierzęta dotąd trwale pozostawały i zostały umieszczone w przytulisku poprzez wyłapanie, są zobowiązani przy odbiorze zwierząt do pokrycia kosztów wyłapania, umieszczenia w schronisku oraz koniecznego leczenia do dnia wydania.

3. O fakcie zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę należy informować pracowników Referatu Mienia i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Buk.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. Na terenie Miasta Buk zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem :

1) istniejących gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2012r., poz.361 z późn. zm.).

2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików - wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.

§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich o których mowa w § 20 dopuszczalne jest pod następującymi warunkami :

a) posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

2. Miejsce chowu zwierząt gospodarskich nie może stwarzać uciążliwości dla osób korzystających z sąsiednich nieruchomości.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto :

a) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

b) gromadzenia i usuwania nieczystości wytwarzanych podczas prowadzenia chowu lub hodowli, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

c) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publiczne, na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

d) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni, realizowaną przez podmiot uprawiony,

4. Utylizacja odpadów powinna być prowadzona w sposób nie powodujący zagrożenie dla środowiska. Padłe zwierzęta i szczątki zwierząt podlegają przekazaniu przez ich właścicieli do zakładów utylizujących padlinę.

5. Zwłoki lub części bezdomnych zwierząt podlegają przekazaniu do zakładów utylizujących padlinę przez właścicieli nieruchomości, na których się one znalazły.

6. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.

§ 22. Dla zapewnienia skutecznej ochrony urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ograniczenia uciążliwości w zabudowie wiejsko-osiedlowej ustala się minimalne odległości składowania pryzm kiszonki, obornika i innych materiałów uciążliwych dla środowiska wyłącznie na płycie betonowej od:

a) hydrantu ppoż. 50 m

b) zasuwy sieciowej 50 m

c) sieci wodociągowej 20 m

d) budynku mieszkalnego 30 m

e) od granicy działki sąsiedniej 4 m.

§ 23. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 24. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości co najmniej raz w roku w okresie między 15 kwietnia a 15 maja
oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 25. Dokładny termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji Burmistrz Miasta i Gminy Buk podaje do wiadomości poprzez obwieszczenie.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 26. 1. Do prowadzenia kontroli wypełniania obowiązków określonych w niniejszej uchwale upoważnia się Referat Mienia i Gospodarki Komunalnej, Referat Inwestycji i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Buk, Policję, w przypadku powołania Straż Gminną.

2. Kontrole mogą prowadzić również inne osoby i miennie upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk. Upoważnienie zawiera: imię, nazwisko osoby kontrolującej, przedmiot.
i zakres kontroli, pieczątkę Urzędu Miasta i Gminy Buk oraz podpis i imienną pieczątkę Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 28. Traci moc uchwała Nr LIII/344/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Buk (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 165, poz.3105).

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem przepisów dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), tj. o zryczałtowanej i dodatkowej opłacie za odbiór odpadów, znakowaniu urządzeń do gromadzenia odpadów za pomocą naklejek z kodem paskowym oraz wystawkach odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 10 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/199/2013
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/199/2013
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR XXVIII/199/2013 RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Buk.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Buk, który jest aktem prawa miejscowego. W związku z nowelizacją przedmiotowej ustawy i przebudową dotychczasowego systemu gospodarki odpadami, Rada Miasta i Gminy zobowiązana jest do przyjęcia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Przygotowany projekt Regulaminu określa obowiązki i wymagania, jakie powinien spełniać właściciel nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz postępowania z odpadami komunalnymi, zawiera również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

W projekcie Regulaminu zawarto sentencję wynikającą z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazanych utworzonemu Związkowi Międzygminnemu "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", wspólną dla wszystkich Gmin Członkowskich.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że zapisy związane z przejęciem przez gminę "władztwa" nad odpadami, wejdą w życie z dniem 1 lipca 2013, kiedy to uruchomiony zostanie, zgodnie z ustawą, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt Regulaminu dostosowany został również do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017, przyjętego uchwałą Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.

W związku z powyższym zasadne jest podjecie niniejszej uchwały

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama