reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, zm. przen.
z 2011r., Nr 152, poz. 897; z 2012r. poz. 951) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

1. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów dotyczy wszystkich rodzajów zabudowy, w tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów, wskazanych w ustawie i w wojewódzkim planie gospodarki odpadami:

1) papieru i tektury;

2) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;

3) tworzyw sztucznych;

4) opakowań wielomateriałowych;

5) metali;

6) odpadów zielonych;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki);

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

11) zużytych opon;

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

3. Odpady określone w ust. 2 pkt 1-5 zgromadzone w urządzeniach, o których mowa w § 8 ust. 1-4, należy przekazywać do odbioru podmiotowi uprawnionemu bądź do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Odpady opakowaniowe przed ich złożeniem do worka lub pojemnika, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy trwale zgnieść.

5. Odpady zielone należy:

1) zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach - zgodnie z ust. 6-9;

2) gromadzić w sposób opisany w § 8 ust. 6 Regulaminu;

3) przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. W przypadku zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, gdy nieruchomość posiada powierzchnię terenów zielonych minimum 100 m2, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika. Dopuszcza się również prowadzenie kompostowników na terenie rodzinnych ogrodów działkowych na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

7. Materiał uzyskany z prowadzonego kompostownika powinien być wykorzystywany dla własnych potrzeb lub przekazywany do podmiotu uprawnionego.

8. W przydomowym kompostowniku nie mogą być kompostowane nierozdrobnione odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew. Odpady takie należy przekazywać do podmiotu uprawnionego.

9. Prowadzenie kompostownika wymaga jego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Biura Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", zwanego dalej Biurem Związku, poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie należy złożyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zagospodarowywania odpadów poprzez kompostowanie.

10. W przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do poinformowania Biura Związku w ciągu miesiąca o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowywania odpadów zielonych.

11. Podmiot uprawniony w ramach zryczałtowanej opłaty odbiera wyłącznie odpady zielone pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m2; odpady niespełniające tego kryterium odbierane są za dodatkową opłatą, określoną w wyniku wygranego przez niego przetargu.

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do:

1) podmiotu uprawnionego zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu;

2) stacjonarnych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

13. Zużyte baterie i akumulatory należy:

1) przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - z zastrzeżeniem ust. 19;

2) gromadzić w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;

3) przekazywać do punktów handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów.

14. Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych należy:

1) gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach;

2) przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - z zastrzeżeniem ust. 19.

15. Odpady niebezpieczne, w tym chemikalia (farby, rozpuszczalniki, opakowania
po środkach ochrony roślin itp.) należy przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - z zastrzeżeniem ust. 19.

16. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu bądź dostarczać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - z zastrzeżeniem ust. 19.

17. Odpady budowlane i rozbiórkowe winny być gromadzone oddzielnie w kontenerach lub specjalnych workach, tzw. Big Bagach, o których mowa w § 8 ust. 8 Regulaminu i przekazywane

1) do podmiotu uprawnionego lub posiadającego zezwolenie na transport odpadów, za dodatkową opłatą, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do Biura Związku;

2) do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - tylko niezanieczyszczone frakcje gruzu.

18. W przypadku zanieczyszczonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, należy poddać je doczyszczeniu na instalacjach, które posiadają wymagane zezwolenia, dla potrzeb przygotowania ich do odzysku. Wykaz takich instalacji znajduje się na stronie internetowej Związku www.goap.poznan.pl.

19. Dopuszcza się przekazywanie odpadów, o których mowa w ust. 13-16 (z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych), do mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o ile na terenie gminy nieuruchomione zostały stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku uruchomienia stacjonarnych punktów na terenie danej gminy, mobilne punkty przyjmują od jej mieszkańców wyłącznie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 2. 1. Zasady usuwania zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

1) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

a) niezwłoczne oczyszczanie chodnika położonego wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu oraz usuwanie z nich błota, chwastów i innych zanieczyszczeń;

b) usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się;

c) usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali oraz budynków (np. gruzu itp.);

d) utrzymywanie ogrodzeń w należytym stanie technicznym;

e) przycinanie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości jeżeli utrudniają przejście chodnikiem, ruch samochodowy bądź utrudniają widoczność.

2) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie w należytej czystości i porządku placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku, dokonywanie corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci.

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika w miejsca powodujące zakłócenia w ruchu pieszych lub pojazdów.

3. Do usuwania śliskości i gołoledzi na chodniku i dojazdach należy stosować środki neutralne dla środowiska.

4. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi.

5. Właściciele terenów, na których są organizowane imprezy masowe, lub organizatorzy tych imprez - w porozumieniu z właścicielem - zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej ilości szaletów przenośnych.

6. Właściciele nieruchomości niezabudowanej zapewniają na jej terenie utrzymanie czystości i porządku poprzez usuwanie na bieżąco zalegających odpadów, koszenia wysokich traw i chwastów.

7. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) porzucania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;

2) zagęszczania (komprymowania) odpadów w pojemnikach;

3) wrzucania odpadów do pojemników dla nich nieprzeznaczonych.

§ 3. 1. Dopuszcza się mycie samochodów z użyciem detergentów poza myjniami
i warsztatami naprawczymi jedynie w miejscu wyznaczonym przez właścicieli nieruchomości, a powstające ścieki muszą być odprowadzone do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej .

2. Zabrania się na terenach przeznaczonych do użytku publicznego napraw pojazdów samochodowych za wyjątkiem napraw awaryjnych oraz prowadzenia poza warsztatami naprawczymi napraw blacharsko-lakierniczych.

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) utrzymywanie urządzeń i miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) utrzymanie terenu nieruchomości w odpowiednim stanie porządkowym, w szczególności poprzez usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i gromadzenie ich w urządzeniach do tego przeznaczonych.

§ 5. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania terenu posesji
w odpowiednim stanie sanitarnym oraz porządkowym przez wykonywanie czynności:

1) zapobiegających nagromadzeniu odpadów komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym,

2) zapobiegających dewastacji urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,

3) zapobiegających rozprzestrzenianiu się przykrych zapachów, odorów i odcieków,

4) zapobiegających powstawaniu źródeł zagrożenia epidemiologicznego.

§ 6. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania:

a) w instalacjach grzewczych obiektów budowlanych odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli oraz odpadów niebezpiecznych), odpadów z działalności gospodarczej (z wyłączeniem surowego drewna, papieru, słomy) oraz odpadów roślinnych;

b) na powierzchni ziemi odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli oraz odpadów niebezpiecznych), odpadów z działalności gospodarczej (z wyłączeniem surowego drewna, papieru, słomy) oraz odpadów roślinnych;

2) stosowania do usunięcia śniegu i lodu środków chemicznych szkodliwych dla środowiska;

3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

4) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewczymi;

5) składowania lub magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;

6) wykorzystania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów itp.;

7) samodzielnego wywożenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

8) odprowadzania gnojowicy i gnojówki do rowów i innych cieków wodnych.

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki bądź kontenery do gromadzenia odpadów lub zamawiają te urządzenia u podmiotu uprawnionego wyłonionego w drodze przetargu za dodatkową opłatą, określoną w odrębnej uchwale.

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, zobowiązani są dostosować do swych indywidualnych potrzeb pojemność pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, uwzględniając przy tym normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 0,002 m3na każdego pracownikaoraz 0,0005 m3na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;

2) dla szkół wszelkiego typu - 0,003 m3na każdego ucznia, studenta i pracownika;

3) dla żłobków i przedszkoli, klubów malucha i innych - 0,003 m3na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych - 0,05 m3na każde 10 m2pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m3na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m3na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na lokal;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na każdy punkt;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 0,12 m3na każdych 10 pracowników;

9) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali itp. - 0,02 m3na jedno łóżko;

10) dla ogródków działkowych 0,02 m3na każdą działkę w okresie sezonu (tj. od 1 marca do 31 października każdego roku) i 0,005 m3na każdą działkę poza tym okresem. Dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek. W przypadku działek zamieszkałych na stałe zastosowanie mają przepisy ust. 5;

11) dla działek rekreacyjnych używanych sezonowo - 0,015 m3na mieszkańca (przy częstotliwości wywozu raz na dwa tygodnie), jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na każdą działkę; w przypadku działek zamieszkałych na stałe zastosowanie mają przepisy ust. 5

12) dla targowisk, hal targowych, giełd - 0,05 m3na każde 10 m2pow. targowej;

13) dla cmentarzy - co najmniej 0,002 m3na jedno miejsce pochówku;

14) dla pozostałych, niewymienionych wcześniej podmiotów - w zależności od potrzeb;

15) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości w obrębie takich punktów, wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika do gromadzenia odpadów do dyspozycji ich klientów.

3. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 2, odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 0,11 m3do 5,0 m3, a także w kontenerach o pojemności od 4,0 do 10,0 m3, bądź pojemnikach podziemnych o pojemności od 0,3 m3do 5,0 m3.

4. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności uwzględniającej normę 0,06 m3na mieszkańca (przy częstotliwości wywozu raz na dwa tygodnie), jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,11 m3na każdą nieruchomość.

5. Odpady komunalne zmieszane powstające w budynkach mieszkalnych należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach o pojemności od 0,11 m3do 5,0 m3. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów w pojemnikach podziemnych o pojemności od 0,3 m3do 5,0 m3.

6. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być opatrzone chipem i naklejką z kodem paskowym, identyfikującym właściciela nieruchomości. Naklejki zapewnia Biuro Związku.

§ 8. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscach gromadzenia, opatrzonych chipem i naklejką z kodem paskowym, identyfikującym właściciela nieruchomości. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do potrzeb i wynosić od 0,11 do 3,5 m3. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach podziemnych o pojemności 0,3 m3do 5,0 m3.

2. Pojemniki, o których mowa powyżej, ze względu na rodzaj zbieranych w nich odpadów, powinny być oznakowane w ujednoliconych kolorach, uwzględniających następujące normy:

1) niebieskich, z przeznaczeniem na papier i tekturę;

2) żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale (puszki po napojach itp.) oraz opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, śmietanie, sokach itp.);

3) zielonych, z przeznaczeniem na szkło kolorowe;

4) białych, z przeznaczeniem na szkło białe.

3. W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się stosowanie:

1) przezroczystych worków foliowych, umożliwiających identyfikację ich zawartości, opatrzonych naklejką z kodem paskowym, dostarczanych przez podmiot uprawniony;

2) jednego pojemnika do selektywnej zbiorki szkła - bez podziału na szkło białe i kolorowe - pozostałe pojemniki bez zmian.

4. Dopuszcza się gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w kontenerach i presokontenerach o poj. większej niż 3,5 m3na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, targowisk, hal targowych i giełd - w zależności od potrzeb i ilości odpadów.

5. Szczegółowy wykaz rodzajów odpadów, jakie należy (i których nie wolno) wrzucać do pojemników, kontenerów i worków do selektywnej zbiórki odpadów zawiera Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

6. Odpady zielone, o których mowa w § 1ust. 2 pkt 6, należy gromadzić w uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym:

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej w pojemnikach o pojemności od 0,11 m3opatrzonych naklejką z kodem paskowym - bądź w porównywalnych co do objętości, przeznaczonych do tego, przezroczystych workach foliowych i Big Bagach;

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej w kontenerach o pojemności od 2,5 do 17,0 m3i Big Bagach.

7. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób opisany w § 1 ust. 6-9.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w § 1ust. 2 pkt 12, z terenu nieruchomości gromadzić należy w tzw. Big Bagach lub kontenerach, dostarczanych przez podmiot uprawniony lub posiadający zezwolenie na transport odpadów.

§ 9. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki i kontenery w stanie czystości, w tym poprzez dokonywanie kompleksowego mycia, odkażania i dezynfekcji pojemników i kontenerów nie rzadziej niż raz na kwartał. Istnieje możliwość zlecenia, w ramach dodatkowej odpłatnej usługi, wykonania takich usług podmiotowi uprawnionemu.

3. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych nie powinny być uszkodzone, w tym pozbawione pokrywy.

4. Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

5. Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utwardzone oraz w miarę możliwości: zadaszone, ogrodzone i zamknięte.

6. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić dostęp dla podmiotu uprawnionego do pojemników i kontenerów poprzez usunięcie zalegającego śniegu.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług podmiotu uprawnionego wybranego w drodze przetargu przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości przekazują odpady komunalne zmieszane i zbierane w sposób selektywny podmiotowi uprawnionemu w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów, ustalonym dla danego sektora i dostarczanym właścicielom nieruchomości raz do roku.

2. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny, w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego na terenie nieruchomości, jej właściciel zgłasza konieczność dodatkowego wywozu do Biura Związku oraz podmiotu uprawnionego

§ 12. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów, tak aby nie dopuszczać do przepełniania worków, pojemników i kontenerów.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych dla nieruchomości zamieszkałych:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - jeden raz na dwa tygodnie;

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie, z uwzględnieniem zapisów ust. 3;

3) z obszaru zabudowy śródmiejskiej - w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w przypadku miasta Poznania.

3. W przypadku braku możliwości technicznych ustawienia na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i śródmiejskiej odpowiedniej liczby pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o niezbędnej pojemności, podmiot uprawniony w porozumieniem z Biurem Związku może podjąć decyzję o zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych powinna odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie, z wyłączeniem niżej wymienionych, gdzie częstotliwość odbioru wynosi odpowiednio:

1) w przypadku targowisk - każdorazowo po zakończeniu dnia targowego;

2) w przypadku nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej - nie rzadziej niż raz na tydzień.

5. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z terenu rodzinnych ogrodów działkowych oraz użytkowanych działek rekreacyjnych odbywa się raz na dwa tygodnie. Dopuszcza się odbiór odpadów z częstotliwością raz na miesiąc w okresie od listopada do kwietnia w przypadku działek niezamieszkałych.

6. Opróżnianie koszy na drobne odpady powinno odbywać się z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia koszy.

7. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 13. 1. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie - z wyłączeniem odpadów zielonych.

2. W okresie wegetacyjnym odpady zielone gromadzone w workach bądź pojemnikach należy przekazywać do odbioru podmiotowi uprawnionemu z częstotliwością odbioru raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem dla danego sektora.

3. Odbiór odpadów określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-5 zbieranych w sposób selektywny w systemie pojemnikowym i kontenerowym, w zależności od rodzaju zabudowy powinien odbywać się z częstotliwością nie rzadziej niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie ogrodów działkowych i użytkowanych działek rekreacyjnych - raz na 4 tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej: śródmiejskiej i na terenie osiedli mieszkaniowych - jeden raz w tygodniu, z wyłączeniem odpadów szklanych, które odbierane są raz na 4 tygodnie;

3) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - jeden raz na 4 tygodnie.

4. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon odbywa się na zasadach "wystawki" w wyznaczonych w tym celu miejscach, raz w roku zgodnie z harmonogramem. Odpady te można również przekazywać podmiotowi uprawnionemu odpłatnie, poza terminami wystawek.

§ 14. 1. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zbierane w sposób selektywny określone w § 1 ust. 2 pkt 1-5 odbierane są przez podmiot uprawniony sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić pojemniki lub worki z odpadami przed wejście na teren posesji. Jeśli wymaga tego specyfika danej miejscowości (czy całego sektora), wymóg wystawiania pojemników przed posesję może dotyczyć również pojemników na odpady komunalne zmieszane, o czym właściciele nieruchomości poinformowani zostaną w Harmonogramie odbioru odpadów.

2. Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zbierane w sposób selektywny określone w § 1 ust. 2 pkt 1-5 na obszarach zabudowy wielorodzinnej odbierane są przez podmiot uprawniony z udostępnionych i przeznaczonych na ten cel miejsc, zlokalizowanych w sposób umożliwiający dojazd pojazdów podmiotu uprawnionego lub z pomieszczeń przeznaczonych na ten cel, bądź ogrodzonych miejsc, do których wejście udostępnia podmiotowi uprawnionemu właściciel nieruchomości, przy uwzględnieniu specyfiki danej miejscowości (czy całego sektora).

§ 15. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonach intensywnego ruchu pieszego oraz na przystankach komunikacyjnych służą kosze uliczne.

2. Za opróżnianie koszy ulicznych i czystość wokół miejsc ich ustawiania odpowiada Zakład Komunalny w Kleszczewie.

3. Za opróżnianie koszy na przystankach komunikacyjnych oraz czystość wokół miejsc ich ustawienia, jak też i terenu przystanku odpowiadają podmioty wykonujące usługi komunikacyjne i użytkujące te przystanki.

§ 16. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenach skanalizowanych jest obowiązkowe.

2. Właściciel nieruchomości podłączony do zbiorczej kanalizacji ściekowej zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych.

§ 17. 1. Na terenach nie skanalizowanych do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych mają służyć zbiorniki bezodpływowe posiadające nieprzepuszczalne dno i ściany, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

2. Zbiorniki na ciekłe odpady komunalne i odchody pochodzenia zwierzęcego nie mogą spełniać obu tych funkcji jednocześnie.

3. Na terenach nieskanalizowanych w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona nieruchomość może być wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 18. 1. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością, gwarantującą zabezpieczenie przed ich przelewaniem, stanowiącym zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, na podstawie umowy z uprawnioną jednostką wywozową.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych w czasie ustalonym do ich odbioru w sposób umożliwiający opróżnienie zbiorników.

§ 19. 1. Organowi gminy przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli szczelności zbiornika na ciekłe odpady komunalne w przypadku wystąpienia znaczących rozbieżności co do poboru wody pitnej i usuniętych ciekłych odpadów komunalnych na podstawie dowodów płacenia jednostkom wywozowym lub administracyjnym.

2. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika, koszty wynikłe z kontroli szczelności obciążają właściciela nieruchomości.

§ 20. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w § 18 gmina organizuje właścicielom nieruchomości opróżnianie zbiorników bezodpływowych na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 21. Za utrzymanie czystości miejsc gromadzenia nieczystości płynnych odpowiedzialny jest właściciel, natomiast w trakcie opróżniania odpowiedzialność przechodzi na pracowników podmiotu uprawnionego, którzy to są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych.

§ 22. Odbieranie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości dopuszczalny jest wyłącznie od poniedziałku do soboty w godz. od 6 do 22.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego

§ 23. 1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzą selektywną zbiórkę odpadów dla osiągnięcia następujących celów, określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami:

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło;

3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych;

4) wydzielenie odpadów rozbiórkowo-budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych;

5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Gospodarowanie odpadami odbywa się na podstawie regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 24. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są obowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie zakłócały spokoju i nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia, a także do:

a) zarejestrowania psa;

b) oznakowania psa;

c) wyposażenia psa w obrożę.

2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów uznawanych za rasy agresywne muszą uzyskać zezwolenie na utrzymywanie Wójta Gminy Kleszczewo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery itp.

§ 25. 1. Właściciele psów zobowiązani są do zachowania stałej i bezpośredniej kontroli nad psem, a w szczególności:

a) prowadzenia psa na smyczy, a psa agresywnego dodatkowo w kagańcu,

b) przestrzegania zakazu wprowadzania psów do: sklepów, lokali gastronomicznych, pomieszczeń biurowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej,

c) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa na terenach publicznych oraz miejscach wspólnego korzystania tj.: klatki schodowej, korytarza itp.

d) uniemożliwienie wstępu psom na tereny przeznaczone do zabaw dzieci i uprawiania sportu.

2. Zabrania się:

a) puszczania psa bez dozoru,

b) pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to jest nie należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie należycie ogrodzonym,

c) szczucia lub doprowadzania psa przez drażnienie albo płoszenie do tego stanu, że staje się on niebezpieczny,

d) wprowadzania psów bez uwięzi na tereny zielone (parki, skwery).

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w wypadku gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. W zakresie epidemiologiczno-sanitarnym do obowiązków posiadacza psa należy:

a) zawiadomienie służb weterynaryjnych o podejrzeniu zachorowania psa na chorobę zakaźną,

b) poddanie obserwacji służbom weterynaryjnym psa, który skaleczył człowieka.

5. Psy bezpańskie i pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Fakt zauważenia bezdomnego psa należy zgłosić do Urzędu Gminy.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 26. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

a) o zabudowie wielorodzinnej (budynek zawierający powyżej czterech mieszkań lub zespół takich budynków), z wyjątkiem nieruchomości, gdzie znajdują się obiekty gospodarskie przeznaczone do tego celu nie kolidujące z przepisami prawa budowlanego,

b) na których znajdują się budynki użyteczności publicznej.

2. Prowadzący hodowlę lub chów zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie powstałych w związku z hodowlą odpadów i nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem i nie powodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Przy hodowli zwierząt gospodarskich prowadzący hodowlę musi przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych oraz dbać o to, aby utrzymywanie zwierzęcia nie powodowało dla innych osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie uciążliwości takich jak hałas, odory itp.

4. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt gospodarskich do kanalizacji sanitarnej.

5. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów: dróg, placów i chodników oraz innych miejsc, na których zanieczyszczenie miało miejsce.

6. Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazywać odpowiednim podmiotom zajmującym się utylizacją zwłok zwierzęcych.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 27. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości co najmniej raz w roku w okresie pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

2. Powszechnej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe itp.)

3. Dokładny termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje do wiadomości Wójt Gminy Kleszczewo poprzez obwieszczenie.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 28. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania korzystania z usług jednostki wywozowej, w szczególności przez okazanie ważnej umowy i dowodów opłacania usługi usuwania nieczystości płynnych (faktury, rachunki, dowody wpłaty).

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest przechowywać przez okres 2 lat i okazywać na żądanie pracowników Urzędu Gminy i innych osób upoważnionych do kontroli.

§ 29. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 30. Traci moc Uchwała Nr XLI/274/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kleszczewo.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem przepisów dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), tj. zryczałtowanej i dodatkowej opłacie za odbiór odpadów, znakowania urządzeń do gromadzenia odpadów, znakowaniu urządzeń do gromadzenia odpadów za pomocą naklejek z kodem paskowym oraz wystawkach odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 13 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo


Henryk Lesiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/199/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 stycznia 2013 r.

.............................................

(miejscowość, data)

.....................................................................

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

......................................................................

(adres zamieszkania)

Biuro Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej"

OŚWIADCZENIE*

Oświadczam, że na terenie nieruchomości położonej w .............................................. przy:

ul................................................................................Nr..................
odpady zielone zagospodarowywane są w przydomowym kompostowniku - zgodnie
z § 1 ust. 6-8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Powierzchnia terenów zielonych ww. nieruchomości wynosi .......... .......m2.

W przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika, poinformuję Biuro Związku o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowania odpadów zielonych.

.............................................................

(czytelny podpis)

*Oświadczenie należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Związku ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/199/2013
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 stycznia 2013 r.


PAPIER
Pojemniki i kontenery w kolorze niebieskim

TAK należy wrzucać:

papier piśmienny,
gazety, czasopisma, gazetki reklamowe,
ulotki, katalogi,
książki,
opakowania tekturowe,
kartony, tekturę falistą.

NIEnależy wrzucać:

papieru samokopiujacego,
kalki,
zatłuszczonego papieru po masłach
lub margarynach,
papieru woskowego,
tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie
kartonów po mleku i napojach,
pieluch jednorazowych i podpasek,
ubrań.


TWORZYWA SZTUCZNE
Pojemniki i kontenery w kolorze żółtym

TAK należy wrzucać:

zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek),
zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek),
plastikowe nakrętki,
aluminiowe puszki po napojach i konserwach,
metale, opakowania z metali
kapsle,
kartoniki po mleku i napojach,
worki, reklamówki,
koszyczki po owocach.

NIE należy wrzucać:

butelek i pojemników z zawartością,
plastikowych zabawek,
opakowań po lekach,
opakowań po wyrobach garmażeryjnych,
opakowań po olejach spożywczych
i silnikowych,
części samochodowych,
mebli i ich części,
jednorazowych naczyń,
sprzętu AGD.


SZKŁO KOLOROWE
Pojemniki i kontenery w kolorze zielonym

TAK należy wrzucać:

butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek),
słoiki ze szkła barwionego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek).

NIE należy wrzucać:

szkła okiennego,
szkła zbrojonego,
szkła żaroodpornego,
fajansu,
porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu,
luster, kineskopów,
szyb samochodowych,
świetlówek, żarówek,
opakowań po lekach,
termometrów.


SZKŁO BIAŁE
Pojemniki i kontenery w kolorze białym

TAK należy wrzucać:

butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek),
słoiki ze szkła bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek).

NIE należy wrzucać:

szkła okiennego,
szkła zbrojonego,
szkła żaroodpornego,
fajansu,
porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu,
luster, kineskopów,
szyb samochodowych,
świetlówek, żarówek,
opakowań po lekach,
termometrów.


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY

RADY GMINY KLESZCZEWO

w sprawie

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. W związku z nowelizacją przedmiotowej ustawy i przebudową dotychczasowego systemu gospodarki odpadami, rada gminy zobowiązana jest do dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku do Wojewódzkiego Planu Gospodarki .

Przygotowany projekt Regulaminu określa obowiązki i wymagania, jakie powinien spełniać właściciel nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz postępowania z odpadami komunalnymi, zawiera również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

W stosunku do Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kleszczewo, przyjętego uchwałą Nr XLI/274/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2010 r., wprowadzono zmiany podyktowane nową ustawą i przejęciem przez gminę "władztwa" nad odpadami, mające na celu uszczelnienie strumienia odpadów komunalnych, a mianowicie:

1) wprowadzono obowiązek znakowania pojemników, kontenerów i worków do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny za pomocą chipa i naklejki z kodem paskowym, jednoznacznie identyfikującym właściciela nieruchomości;

2) dostosowano zasady zbiórki odpadów zbieranych w sposób selektywny do nowego systemu gospodarowania odpadami - wprowadzono między innymi organizowanie "wystawek" odpadów takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe czy zużyte opony, których terminy ustalone zostaną w harmonogramie odbioru odpadów dla danego sektora gminy;

3) wprowadzono obowiązek składania przez właścicieli nieruchomości oświadczeń o prowadzeniu przydomowych kompostowników i uszczegółowiono zasady ich prowadzenia (zał. Nr 1 do Regulaminu) - zmiana podyktowana jest potrzebą uszczelnienia strumienia odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w celu ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

4) w załączniku Nr 2 do Regulaminu zawarto wykaz rodzajów odpadów, jakie należy i których nie wolno wrzucać do poszczególnych pojemników, kontenerów czy worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

W przedmiotowym projekcie zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oparte zostały na zbiórce "u źródła" oraz na stacjonarnych i mobilnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaproponowany system stwarza takie warunki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, aby zbiórka ta była możliwie jak najbardziej efektywna i dostępna dla wszystkich mieszkańców, co przyczyni się do spełnienia wymaganych w przepisach prawa wskaźników odzysku.

Ponadto w projekcie Regulaminu:

- dodano rodzaje i typy pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny - wprowadzono między innymi pojemniki podziemne;

- usunięto zapisy dotyczące zasad znakowania i rejestracji psów - zapisy te zostaną przeniesione do uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi .

Projekt Regulaminu zawiera również dodatkowy załącznik, tzw. "Informator", niepodlegający uchwaleniu. Ideą wprowadzenia takiego załącznika jest ułatwienie mieszkańcom gminy właściwej interpretacji postanowień niniejszej zmiany Regulaminu, poprzez ujęcie w nim szeregu definicji wraz z ich objaśnieniem. Załącznik zawiera również liczne obowiązki nałożone na właścicieli nieruchomości, wynikające z innych przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń, a dotyczące problematyki gospodarowania odpadami i utrzymania należytej czystości na terenie nieruchomości.

W projekcie Regulaminu zawarto sentencję wynikającą z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazanych utworzonemu Związkowi Międzygminnemu "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", wspólną dla wszystkich Gmin Członkowskich.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że zapisy związane z przejęciem przez gminę "władztwa" nad odpadami, wejdą w życie z dniem 1 lipca 2013, kiedy to uruchomiony zostanie, zgodnie z ustawą, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt Regulaminu dostosowany został również do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 , przyjętego uchwałą Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kleszczewo prosi o podjęcie przedmiotowej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama