reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/174/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm. ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/258/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/174/13
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 06.02.2013r.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miastai Gminy Czerniejewo dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających
w gospodarstwach domowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych,

b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.);

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemskiej stanowiącą odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;

3) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

4) właścicielach nieruchomości - należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością;

5) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

6) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

7) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

8) odpadach zielonych - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowiska z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

9) odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawyo odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zm.). W odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne będą to: pochodzące z gospodarstw domowych: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki, zużyte opony;

10) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

11) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

12) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalację i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

13) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

14) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

15) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela.

§ 3. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie miasta i gminy Czerniejewo.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego na terenie nieruchomości przez selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia segregacji odpadów z podziałem na:

a) odpady przeznaczone do odzysku (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe)

b) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i inne organiczne),

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Leki i chemikalia, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne oraz odpady budowlane i rozbiórkowe właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Ponadto meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane raz w roku, w systemie "u źródła".

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w przypadku braku kolektora sanitarnego lub w oczyszczalniach przydomowych.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej najpóźniej w dniu zgłoszenia budynku do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych;

3. Gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego powinno następować w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami
i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (np. liści) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

2. Likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozówi opadów śnieżnych powinno następować przy użyciu piasku i środków chemicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960).

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania z dachów, okapówi balkonów sopli i nawisów śnieżnych.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

§ 8. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone wyłącznie w miejscach:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych,

c) mycie pojazdów należy przeprowadzać w sposób nie uciążliwy dla posesji sąsiednich i środowiska .

§ 9. Naprawy pojazdów samochodowych związane z ich bieżącą eksploatacją mogą być prowadzone poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości na utwardzonym podłożu, za zgodą właściciela nieruchomości w przypadku gdy nie powodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy, terenach służących komunikacji publicznej, drogach publicznych i innych, regulują przepisy art. 5 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo zabrania się:

1) wypalania traw;

2) niszczenia rabat kwiatowych;

3) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

4) zrzucania ścieków nie oczyszczonych do rowów, cieków naturalnych, stawów, ziemi oraz do kanalizacji deszczowej;

5) zakopywania odpadów;

6) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych;

7) tworzenie "dzikich wysypisk" - tj. gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, np. na terenach otwartych, w rowach, w lasach;

8) spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne np. plastiku, gumy w instalacjach grzewczych budynków;

9) zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika w miejsca powodujące zakłócenia w ruchu pieszych lub pojazdów.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 12. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się pojemniki, worki, kosze na śmieci.

§ 13. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą worki i znormalizowane pojemniki o pojemności od 120 litrów do 2500 litrów.

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach utwardzonych publicznych służą kosze uliczne.

3. Pojemniki i worki powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności t. j. Dz. U z 2010 r, Nr 138, poz. 935).

4. Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny.

5. Odpady komunalne zebrane selektywnie w systemie:

1) Indywidualnym należy gromadzić w workach 120 l w następującej kolorystyce:

a) bezbarwne worki z przeznaczeniem na szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

b) czarne worki z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji.

2) Zbiorowym w pojemnikach o pojemności od 1500 do 2500 l w następującej kolorystyce:

a) żółte, zielone lub niebieskie pojemniki z przeznaczeniem na szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

b) czarne pojemniki z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji.

6. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów powinny znajdować się w każdym stanowisku śmietnikowym.

7. Pojemniki powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów.

8. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymane w czystości oraz dezynfekowane co najmniej raz na kwartał.

§ 14. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 23 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, odpady segregowane gromadzić w workach o pojemności 120 l;

2) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu 3 l odpowiednio na każde dziecko, na ucznia i na pracownika;

3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

4) dla obiektów użyteczności publicznej 120 l, na każdych 10 pracowników;

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 120 l;

8) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

9) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów 20 l na każde łóżko;

10) dla ogrodów działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 5, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczne, oraz w ust. 1 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.

3. Minimalna objętość pojemników do zbierania odpadów komunalnych powinna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców /osób i średniej ilości odpadów określonej w ust. 1. przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu.

§ 15. Ustala się następujące zasady dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne:

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych określonych w § 12 o pojemności uwzględniającej częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości tak, aby nie następowało gromadzenie odpadów poza tymi pojemnikami.

2. Zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego lub kliku pojemników na odpady komunalne, za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z gminą, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika, wyliczoną według zasady określonej w § 13 ust. 1.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. 1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnieniu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego:

1) W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

a) zabudowa jednorodzinna - raz na dwa tygodnie,

b) zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

2) W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) z budynków użyteczności publicznej - nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) z punktów handlowych usytuowanych poza lokalem (w szczególności targowiska) - nie rzadziej niż raz na tydzień

c) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie odbywa się z następującą częstotliwością:

1) W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

a) zabudowa jednorodzinna - raz na miesiąc,

b) zabudowa wielorodzinna - raz na miesiąc.

2) W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - raz na miesiąc.

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

4. Kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać raz w tygodniu, a w razie zwiększonej ilości odpadów, z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia. Kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach należy opróżniać z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia.

5. Pojemniki na baterie rozmieszczone w obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych na terenie gminy należy opróżniać z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia.

6. Odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne będą zbierane w systemie "u źródła", raz na rok.

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług jednostki wywozowej,
w szczególności przez okazanie ważnej umowy i dowodów opłacania usługi usuwania odpadów komunalnych
i nieczystości płynnych (faktury, rachunki, dowody wpłaty).

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany okazywać na żądanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, Policji i innych osób upoważnionych do kontroli.

§ 18. Warunki rozmieszczenia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych stałych
i gromadzenia nieczystości ciekłych:

1. Pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla użytkowników jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, z zachowaniem warunków określonych w § 22 - 25 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

2. Miejsca lokalizacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinny być lokalizowane przy uwzględnieniu przepisów § 34-38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

3. Zbiorniki na nieczystości ciekłe komunalne i odchody pochodzenia zwierzęcego nie mogą spełniać obu tych funkcji jednocześnie.

§ 19. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo - usługowe, przystanki komunikacji, parki itp. właściciele tych nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej są zobowiązani do wyposażenia tych miejsc w zamocowane na stałe kosze uliczne o pojemności 50 l .

§ 20. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1) zabrania się gromadzenia wpojemnikach żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3) do worków z przeznaczeniem na szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe zabrania się wrzucać m. in. :

- opakowań z zawartością, np. żywności, wapna, cementu;

- kalki technicznej;

- papierów foliowych i lakierowanych;

- ceramiki;

- luster;

- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

- szkła budowlanego;

- szyb samochodowych;

- opakowań i butelek po olejach i smarach, pojemników po farbach i lakierach;

- opakowań po środkach chwasto - i owadobójczych.

§ 21. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości komunalnych ciekłych oraz stałych w czasie ustalonym do ich odbioru w sposób umożliwiający opróżnienie zbiorników.

§ 22. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na ich terenie w taki sposób, by opróżnianie było konieczne bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

§ 23. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie przed ich przelewaniem, stanowiącym zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, na podstawie umowy zawartej z uprawnioną jednostką wywozową.

§ 24. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 25. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, odbieranych od właścicieli nieruchomości przez uprawnionego przedsiębiorcę jest Oczyszczalnia Ścieków w Czerniejewie, os. Działkowe 10.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 26. 1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

2. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zieloneoraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania należy kierować do instalacji regionalnej lub zastępczych wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego zlokalizowanych na obszarze Regionu VII.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 27. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

§ 28. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości ( hałas, odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

§ 29. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.

§ 30. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

1) prowadzenie psa na uwięzi, a dodatkowo psa rasy uznawanej za agresywną lub inne psy mogące stworzyć zagrożenie dla ludzi - w kagańcu,

2) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687 ze zm.),

3) zwolnienie psa z uwięzi ( z wyłączeniem psów ras uznanych za agresywne) dopuszczalne jest wyłączenie w miejscach mało uczęszczanych (poza drogami) w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, a pies jest w kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór,

2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy - przewodników,

3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci i plaż,

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jedniach placach, parkingach, terenach zielonych, itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

5) niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

6) postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nie udomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 31. Psy pozostające bez opieki lub zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców będą wyłapywane i dowożone do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Kawiary 38 w Gnieźnie. Właściciel może odebrać psa ze schroniska, pokrywając koszty związane z wyłapywaniem, transportemi pobytem psa w schronisku.

§ 32. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy regulują odrębne uchwały.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 33. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich z zastrzeżeniem § 34 jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 34. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, strefy przemysłowe oraz w strefie śródmiejskiej.

§ 35. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt, spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

2) wszelka uciążliwość dla środowiska, w tym emisje, będące skutkiem utrzymywania zwierząt zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której są utrzymywane.

§ 36. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, są zobowiązani:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) wytwarzane odpady i nieczystości gromadzić i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak by nie powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla dwa razy do roku wiosną i jesienią,

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 37. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do usuwania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 38. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej 2 razy w ciągu roku, deratyzacji na terenie nieruchomości w terminach:

- do dnia 15 marca,

- do dnia 15 listopada.

2. Miejsca położenia środków deratyzacji powinny być należycie oznakowane.

3. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeb.

§ 39. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 40. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/174/13

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 06 lutego 2013 r.

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku należy do kompetencji rady gminy. Zakres uregulowań regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określony w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi katalog zamknięty.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie do 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu przez sejmik województwa.

Przedmiotowa uchwała Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, została zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w dniu 23.01.2013 r.

Podjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerniejewo ma na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo wprowadza ona nowe zasady gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. Wprowadzenie w życie jego uregulowań stanowi kolejny krok we wdrażaniu nowego systemu gospodarowania odpadamikomunalnymi, który ma funkcjonować najpóźniej od 1 lipca 2013r.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 30 stycznia 2013 r.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama