reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012 poz. 391) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (Dz. U. z 2012 r., poz. 299), Rada Miejska Ostrzeszów uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 2. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 powinni spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów i bazy transportowej:.

1) Posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z dnia 22 listopada 2002 r. Nr 193, poz. 1617). Pojazdy powinny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualny przegląd techniczny oraz zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.

2) Posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodów. W przypadku braku możliwości mycia czy serwisowania pojazdów na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca powinien dysponować prawem do wykonania obsługi sanitarnej (mycia i dezynfekcji) pojazdów w miejscu należącym do innego podmiotu gospodarczego.

3) Dysponować specjalistycznymi pojazdami w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług.

§ 3. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 powinni spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami.

1) Utrzymać pojazd w czystości i zabezpieczyć przed wydostawaniem się nieczystości podczas transportu. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz.

2) Uporządkować i zdezynfekować miejsca zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3) Prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców

4) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej.

§ 4. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zobowiązany jest do wywożenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Rojowie.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, akty wykonawcze do ustawy oraz inne obowiązujące przepisy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrzeszów


mgr Edward Skrzypek


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/185/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 21 lutego 2013 r.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) nałożyła na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wymagania określają wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe niezbędne do świadczenia usług w podanym wyżej zakresie. Wymagania zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 299).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama