reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5, 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 83), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 83), w wysokości i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § 1 udziela się na wniosek:

1) osób fizycznych, będących w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości , użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo nieruchomości przeznaczonych pod tego rodzaju cele oraz ich następców prawnych,

2) osób fizycznych i prawnych będących w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w pkt 1 właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz ich następców prawnych,

3) spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w pkt 1,

4) osób fizycznych i prawnych, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym, jako prawo związane z własnością lokali mieszkalnych po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w pkt 1.

§ 3. Wysokość bonifikaty,o której mowa w § 1 wynosi:

1) 70% jeżeli spełniony jest jeden z poniżej wymienionych warunków:

a. nieruchomość jest użytkowana powyżej 20 lat lub

b. należność za cały okres użytkowania wieczystego została zapłacona

jednorazowo lub

c. wnioskodawcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa,

2) 50 % dla pozostałych użytkowników wieczystych.

§ 4. Bonifikaty, o której mowa w § 1 nie udziela się, gdy:

1) nie zostały uiszczone opłaty roczne ustalone z tytułu użytkowania wieczystegodanej nieruchomości gruntowej,

2) nie zostały uiszczone inne niż określone w pkt 1 zobowiązania finansowe narzecz Miasta i Gminy Ostrzeszów, związane z daną nieruchomością gruntową.

§ 5. 1. Wyraża się zgodę na zastosowanie innej, niż określona w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty, zgodnie z art. 4 ust. 3 tej ustawy, nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2. Ustala się, że rozłożona na raty, nieuiszczona część opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stałej stopy procentowej w wysokości 10 % w stosunku rocznym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXII/265/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty oraz rozkładania na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrzeszów


mgr Edward Skrzypek


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/189/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 21 lutego 2013 r.

Z uwagi na dokonane przez Sejm nowelizacje ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości koniecznym stało się przeprowadzenie aktualizacji obowiązującej dotychczas uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty oraz rozkładania na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Początkowo ww. ustawa zawierała regulacje, ograniczające czasowo możliwość realizacji roszczenia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012r. Po wejściu w życie w dniu 9 października 2011r. ostatniej nowelizacji ustawy (ogłoszonej w Dz.U. z 2011r. Nr 187, poz. 1110) złożenie wniosku o przekształcenie będzie możliwe w każdym czasie, chyba, że zmianie ulegnie stan prawny w powyższym zakresie. Rozszerzeniu uległ również zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania przepisów ustawy. Zniesiono ograniczenia, co do rodzaju nieruchomości, które mogą być przedmiotem roszczenia o przekształcenie i rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

Omawiana ustawa w obowiązującej wersji zawiera własne regulację dotyczące bonifikat, rozkładania opłaty na raty oraz oprocentowania niespłaconych rat.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 cyt. powyżej ustawy nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, chyba, że Rada wyrazi zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej. Uznano za zasadne zachowanie stałej stopy procentowej w wysokości 10 % w stosunku rocznym.

Zgodnie z zawartymi w art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a zapisami Burmistrz może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie uchwały właściwej rady. W uchwale określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.

Pozostawiono zakres przedmiotowy uchwały, w ten sposób, iż bonifikatę można zastosować tylko w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub przeznaczonych pod taką zabudowę, jak również do lokali mieszkalnych.

Zasadnym jest pozostawienie wyższej bonifikaty dla osób, które posiadają nieruchomość w użytkowaniu wieczystym powyżej 20 lat lub zapłaciły za cały okres użytkowania wieczystego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama