reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN - I. 4131. 1. 143. 2013.11 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 6 marca 2013r.

orzekające nieważność § 2 ust. 1 lit. b oraz § 28 pkt 2 uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

nieważność § 2 ust. 1 lit. b oraz § 28 pkt 2 uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN – I. 4131. 1. 143. 2013.11
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 6 marca 2013 r.

              Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.).              
Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 7 lutego 2013 r.

              Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje:

              Na sesji w dniu 30 stycznia 2013 r. Rada Gminy Kleszczewo podjęła uchwałę
Nr XXVI/199/2013 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo.

              Na mocy powyższego regulaminu organ stanowiący gminy określa wymagania
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, wyłącznie w zakresie wynikającym z katalogu określonego w art. 4 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który jest katalogiem zamkniętym.

Powyższa uchwałą, Rada Gminy Kleszczewo, powołując się na art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) ustaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo.

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała w części w sposób istotny narusza prawo.

Organ nadzoru pragnie zwrócić uwagę, iż zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach między innymi sprawy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - to gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania.

Upoważnienie rady gminy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawarte zostało w art. 4 ust. 1 powołanej ustawy. Na mocy ustępu 2
ww. przepisu regulaminy określają szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów
z remontów,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

              Organ nadzoru podnosi, iż rada gminy określa wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, lecz wyłącznie w zakresie wynikającym
z katalogu określonego w art. 4 ust. 2 pkt 1-8 ustawy, który jest katalogiem zamkniętym.
To oznacza, iż uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia niniejszego regulaminu nie powinna zawierać postanowień, które wykraczałyby poza zakres upoważnienia zawartego
w wyżej powołanym przepisie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Brak kompetencji do przyjęcia określonej regulacji skutkuje koniecznością jej wyeliminowania z obrotu prawnego.

              Organ nadzoru, badając treść uchwalonego regulaminu uznał, iż Rada Gminy Kleszczewo w niżej wymienionych zapisach § 2 ust. 1 lit. b oraz § 28 pkt 2 uchwały wykroczyła poza upoważnienie wynikające               z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

              W § 2 pkt 1 lit b przedmiotowej uchwały Rada Gminy Kleszczewo wskazała, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:„usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się”.              
              W ocenie organu nadzoru w ramach ww. przepisu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nie mieści się zobowiązanie właścicieli nieruchomości
do niezwłocznego usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów
i gzymsów budynku. Wyżej wymienione obowiązki zawarte zostały w innych ustawach szczegółowych i nie ma podstaw prawnych do powtarzania ich, bowiem powtarzanie
w powyższym regulaminie przepisów umieszczonych w innych aktach prawnych jest niedopuszczalne.

              W § 28 przedmiotowego regulaminu postanowiono, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania korzystania z usług jednostki wywozowej,
w szczególności przez okazywanie ważnej umowy i dowodów opłacania usługi usuwania nieczystości płynnych (faktury, rachunki, dowody wpłaty) oraz, że dokumenty te właściciel nieruchomości zobowiązany jest przechowywać przez okres 2 lat i okazywać na żądanie pracowników Urzędu Gminy i innych osób upoważnionych do kontroli.

              W ocenie organu nadzoru w ramach regulaminu utrzymania czystości i porządku, wydanego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy               o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, brak jest możliwości nakładania dodatkowych obowiązków poza wynikającymi z ustawy, dotyczących wyznaczenia okresu przechowywania dowodów potwierdzających wykonanie tych usług.

             

              Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b obowiązani są jedynie do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.              
              W przypadku natomiast nie zawarcia takiej umowy przez właścicieli nieruchomości, stosownie do postanowień ust. 6 powyższego przepisu gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że Rada Gminy Kleszczewo podejmując przedmiotową uchwałę przekroczyła zakres swoich kompetencji w omawianym zakresie, naruszając tym samym obowiązujące prawo, dlatego należało orzec jak sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Czapska-Małecka

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, mediator w sprawach pracowniczych, trener

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama