reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.148.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 8 marca 2013r.

orzekające nieważność § 18 ust. 8 i ust. 11 i § 9 ust. 1 uchwały Nr XXX/229/12 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

orzekam

nieważność § 18 ust. 8 i ust. 11 i § 9 ust. 1 uchwały Nr XXX/229/12 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej - ze względu na istotne naruszenia prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.148.2013.5
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 8 marca 2013 r.

W dniu 20 grudnia 2012 roku Rada Miejska Śmigla podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej.

Uchwała wraz z całością dokumentacji planistycznej została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 8 lutego 2013 roku.

Przedmiotową uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r., poz. 647) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Śmigla Nr XXIII/265/08
z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w obrębie miasta Śmigiel rejon ulicy Dudycza i Krętej, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/322/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 17 maja 2001 roku.

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje.

W § 18 ust. 8 uchwały, dla terenów usług i komunikacji, parkingu, oznaczonych symbolami " 12U/K", ,,17U/K" i ,,20U/K", ustalono zakaz podziału terenu. Natomiast w § 9 ust. 1 uchwały, wprowadzono zakaz dokonywania podziałów nieruchomości niezgodnych
z zasadami podziałów ustalonymi w Rozdziale III uchwały dla poszczególnych terenów.

Ponadto w § 18 ust. 11 uchwały, dla terenów oznaczonych symbolami ,,12U/K", ,,17U/K"
i ,,20U/K" ustalono scalenie terenu i zakaz podziału nieruchomości.

Należy podkreślić, że podziału nieruchomości dokonuje się, w myśl i na zasadach określonych w' art. 92 i dalszych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (D. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572). Natomiast postępowanie scaleniowe przeprowadza się na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (Dz. U. z .2003 r. Nr 178 poz. 1749 ze zm.). Uchwała w sprawie planu została podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego, jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym na obszarze gminy i stąd też powinna odpowiadać wymogom, jakie stawiane są przepisom powszechnie obowiązującym. Nie może ona pozostawać w sprzeczności z aktami prawnymi wyższego rzędu. Przepisy gminne nie mogą także zawierać powtórzeń ustawowych, ani też ich modyfikować lub uzupełniać, gdyż jest to niezgodne z zasadami legislacji (wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 1996 r., sygn. akt SA./Wr 2761/95).

Określone w przepisach art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy, kompetencje rady gminy nie przyznają jej uprawnienia do tego, aby w formie uchwały określać zasady i warunki podziału geodezyjnego nieruchomości, a także scalania gruntów oraz wprowadzać w tym względzie zakazy i nakazy. W skazać należy, że o dopuszczalności podziału rozstrzyga wójt, burmistrz albo prezydent miasta w decyzji administracyjnej (art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Podział kompetencji pomiędzy organ uchwałodawczy i wykonawczy gminy oznacza w szczególności, że rada nie jest uprawniona do udzielania w swych uchwałach wytycznych wiążących wójta, burmistrza albo prezydenta miasta przy wykonywaniu ich ustawowych kompetencji, chyba że inaczej stanowi przepis szczególny. Do organu wykonawczego gminy należy zbadanie, czy podział jest zgodny z przepisami prawa i planem miejscowym, jednak w planie nie można wprowadzać zasad podziału ewidencyjnego nieruchomości, o którym mowa wart. 93 i art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bowiem brak w tym zakresie kompetencji rady gminy (por. wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 2235/10 oraz wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 02 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 189/12). Należy również zauważyć, iż zgodnie z art. 3 ust. l i art. 7 ust. 1 ustawy o scaleniu i wymianie gruntów, postępowanie scaleniowe wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej, a jego wszczęcie następuje w drodze postanowienia starosty. W rezultacie należy stwierdzić, że wprowadzając w uchwale ww. regulacje Rada Miejska wykroczyła poza przyznany jej zakres delegacji ustawowej i wkraczając w materię regulowaną przepisem rangi ustawowej, naruszyła zasadę działania w granicach i na podstawie prawa.

Organ nadzoru wskazuje, iż linia zabudowy dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem ,,2MN", została wyznaczona niejednoznacznie (odmienne oznaczenie graficzne niż zamieszczone w objaśnieniach do rysunku planu). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że jej odległość ustalono w § 11 pkt. 4 uchwały, oraz odpowiednio zwymiarowano ją na rysunku planu należy przyjąć, iż uchybienie to nie utrudnia interpretacji planu w tym zakresie.

Ponadto należy wskazać na niejasne zapisy § 10 ust. 12, § 21 ust. 10 i § 29 ust. 10 uchwały, dotyczące ograniczenia funkcji usługowej do 50% powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i usługowych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem wprowadzania funkcji usługowej, oznaczonych symbolami "lMN/U", ,,16MN/U", ,,34MN/U", ,,35MN/U" i ,,36MN/U". Ograniczenie funkcji usługowej w budynkach usługowych jest bezzasadne.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski


Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama