reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/174/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.), Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Pyzdry", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


Załącznik do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 14 lutego 2013 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚĆI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY I MIASTA PYZDRY

Wprowadzenie: Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Pyzdrach uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Pyzdry" zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Rozdział 1.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Pyzdry oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy i Miasta Pyzdry, poprzez umieszczenie ich w schronisku;

2) sprawowanie w miarę możliwości opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną kastrację albo sterylizacją zwierząt przebywających w schroniskach;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 2.
SPOSOBY REALIZACJI CELU PROGRAMU

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizują:

1. Schronisko poprzez

1) odławianie z terenu Gminy i Miasta Pyzdry bezdomnych zwierząt,

2) przyjmowanie zwierząt bezdomnych do schroniska,

3) opieki nad nimi, wyżywienia oraz zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej,

4) przeprowadzenie zabiegu kastracji albo sterylizacji,

5) znalezienie nowych właścicieli zwierzętom przyjętym do schroniska,

6) usypianie ślepych miotów w schronisku.

2. Gmina poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiarzy w Gnieźnie, na podstawie zawartej umowy. Na terenie Gminy i Miasta Pyzdry brak jest schronisk dla bezdomnych zwierząt.

3. W przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w ust.1 zwierzęta powinny być umieszczone czasowo w innych schroniskach na podstawie zawartej przez Gminę umowy z jednostkami je prowadzącymi

§ 3. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez :

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewniania im wody pitnej w miejscach ich przebywania,

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,

4) realizacja opieki nad kotami wolno żyjącymi odbywa się przy pomocy jednostek pomocniczych gminy - sołtysów sołectwa, na terenie którego wystąpił problem kotów wolno żyjących lub młodzieży szkolnej w uzgodnieniu z Pracownikiem Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Pyzdry realizowane jest przez:

1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiarzy w Gnieźnie, na podstawie zawartej umowy z Gminą i Miastem Pyzdry:

1) zasady odławiania i procedury zgłaszania określone zostały w zawartej umowie.

2) odławianie bezdomnych zwierząt ,a w szczególności zwierząt stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, ma charakter interwencyjny.

3) odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

4) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia, którego rodzaje określone zostały w umowie.

5) transport bezdomnych zwierząt odbywał się będzie środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

6) podmiot prowadzący schronisko zobowiązany jest potwierdzić pracownikowi realizującemu Program fakt odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku i poprzez przekazanie e-mailem zdjęcia wraz z informacją na temat daty i miejsca odłowienia

2. Gmina poprzez zawarcie umowy , o której mowa w § 2 ust.2 Programu;

1) zgłaszanie do schroniska informacji umożliwiających identyfikację zwierzęcia oraz szczegółowych danych dotyczących miejsca jego pobytu uzyskanych od mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry, sołtysów, Policji lub innych osób zgłaszających fakt pojawienia się bezpańskiego zwierzęcia.

2) bieżącą współpracę ze schroniskiem w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu oraz podpisanej umowy , o której mowa w § 5 ust.2.

3. W przypadku, gdy bezdomne zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt możliwe jest dokonanie odłowienia zwierzęcia bez zapewnienia mu miejsca w schronisku dla zwierząt i jego umieszczenie w innym niż schronisko miejscu do czasu, gdy będzie możliwe zapewnienie miejsca w schronisku i wykonanie innych czynności, o których mowa w ust.1.

§ 5. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko, z którym ma podpisaną umowę.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym do zapewnienia im opieki i należytych warunków bytowania.

2. Gmina poprzez

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych poprzez umieszczanie zdjęć i informacji o zwierzętach na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach i na stronie internetowej Gminy i Miasta Pyzdry,

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli,

3) rozplakatowanie informacji w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów może być wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

2. Fakt uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Gminę.

3. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia- łagodnie przyjaźnie, by zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, a sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny

4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez uprawniony podmiot i dostarczone do zakładu utylizacji.

§ 8. 1. Gmina wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnia miejsca dla zwierząt i zawiera umowę z właścicielem tego gospodarstwa.

2. Umowa dotyczy zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim lub też indywidualnych przypadków przekazania zwierząt oraz kosztów z tym związanych.

3. Wskazane gospodarstwo rolne posiada miejsce, w którym utrzymywane będzie zwierzę odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb, uwzględniające minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów utrzymania.

4. Przejęte zwierzę będzie miało zapewnione warunki bytowe, wyżywienie i opiekę.

5. Osoba przyjmująca powinna wykazywać przyjazny stosunek dla zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku

§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje:

1) lekarz weterynarii - prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług weterynaryjnych dla zwierząt na terenie Gminy i Miasta Pyzdry,

2) Gmina poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii, w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.

2. Określa się następujące zasady opieki, o której mowa w ust.1:

1) lekarz weterynarii, o którym mowa w ust.1 pkt.1, zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od policji lub straży pożarnej udać się na miejsce przebywania zwierzęcia i udzielić mu pomocy bądź w razie potrzeby zabrać do lecznicy i otoczyć go opieką weterynaryjną,

2) rachunek lub fakturę za swoją usługę na podstawie zawartej umowy lekarz weterynarii wystawi Gminie w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie właściciela (gdy zwierzę nie jest oznakowane) lub właścicielowi zwierzęcia w przypadku jego ustalenia.

Rozdział 3.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 10. Gmina i Miasto Pyzdry w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy (tj. jednostkami oświaty- przedszkola , szkoły , jednostkami kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czopowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. 1. Realizatorami Programu są:

1) Burmistrz Pyzdr,

2) Schronisko,

3) sołtysi sołectw położonych na terenie Gminy,

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą i Miastem Pyzdry.

2. Środki finansowe na realizację niniejszego programu zabezpiecza gmina Pyzdry w kwocie 5.750 zł

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama