reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/165/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.


Załącznik do Uchwały Nr XX/165/2013
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 14 lutego 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PYZDRY

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

4) nieruchomość niezamieszkała - taka nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, np.: sklep, hurtownie, firmy produkcyjno-usługowe, itp. oraz działki przeznaczone pod zabudowę w okresie od dnia w którym właściciele tych działek uzyskali ostateczną decyzję pozwolenia na budowę do dnia zamieszkania.

5) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

6) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, pozostałości po segregacji z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji;

7) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

8) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

9) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

10) zwierzętach gospodarczych - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich w tym: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe;

11) bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego a także podobne ze względu na swój charakter i skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność,

12) odpadach zielonych - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zielni oraz targowisk z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów.

3. Odpady komunalne będą odbierane od właściciela nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe ,

5) metal,

6) szkło,

7) papier,

8) meble i odpady wielkogabarytowe,

9) odpady elektryczne i elektroniczne,

10) baterie i akumulatory ,

11) chemikalia,

12) przeterminowane leki,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) zużyte opony,

15) odpady zielone ( z ogródków).

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ I NIEZAMIESZKAŁEJ

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

2. Powstające na terenie tych nieruchomości odpady komunalne należy poddać segregacji i oddzielić odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, z budów i remontów, zielone oraz odpady nadające się do odzysku.

3. Właściciele nieruchomości oraz administratorzy budynków w zabudowie wielorodzinnej powinni prowadzić segregację odpadów z podziałem na:

1) odpady przeznaczone do odzysku (szkło, papier, tworzywa sztuczne),

2) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i inne organiczne),

3) pozostałe odpady.

4. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania (makulatura, odpady plastikowe, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, złom) należy przekazywać przedsiębiorstwu odbierającemu odpady.

5. Zabrania się umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do segregacji odpadów innych niż ich rodzaj opisany na pojemniku.

6. Odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew i krzewów) w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, powinny być składowane jako odpady mieszane.

7. Zabrania się wypalania traw, spalania śmieci, gałęzi oraz innych odpadów komunalnych.

8. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej najpóźniej w dniu zgłoszenia budynku do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

9. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

10. Przyłączenie nieruchomości zamieszkałej do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej musi zostać wykonane w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji.

11. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi.

12. Utrzymanie czystości i porządku na terenach leśnych należy do właścicieli lasu.

13. Utrzymanie czystości i porządku na placu budowy należy do wykonawcy.

14. W przypadku prowadzenia na terenie nieruchomości działalności gospodarczej w wyniku której powstają odpady inne niż odpady komunalne, należy stosować przepisy ustawy o odpadach.

15. Utrzymanie czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w § 2 i § 3 należy do gminy

16. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązują się do indywidualnego zawierania umów na wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Fakt zawarcia stosownej umowy (ksero-kopie) należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach celem ujęcia tego faktu w ewidencji . Zakład odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zobowiązany jest do przedkładania w tutejszym Urzędzie sprawozdań kwartalnych z zakresu odbioru odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości ze śniegu i lodu poprzez odgarnięcie śniegu w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Wymaganą szorstkość chodników należy osiągnąć przez zastosowanie piasku

3. Zakazuje się zgarniania odpadów lub innych zanieczyszczeń z chodnika na drogę i zieleń przyuliczną.

4. Właściciele nieruchomości wymienieni w ust. 1 zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, a w szczególności dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów.

5. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania z dachów, okapów i balkonów sopli i nawisów śnieżnych.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych powinno odbywać się w miejscach do tego celu wyznaczonych.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie nieruchomości pod warunkiem, iż powstające ścieki będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Ścieki powstające podczas mycia pojazdów samochodowych nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gleby.

3. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

4. Zakazuje się mycia poza myjniami samochodowymi silników, podwozi i innych podzespołów samochodowych w wyniku których następuje usuwanie substancji olejowych i innych substancji ropopochodnych.

Rozdział 3.
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH URZĄDZEŃ I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 5. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się pojemniki, worki, kosze na śmieci oraz punkty selektywnej zbiórki odpadów.

§ 6. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą worki i znormalizowane pojemniki o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów oraz kontenery typu KP-7 o pojemności 7 m 3.

2. Pojemniki oraz worki przeznaczone do segregacji wyselekcjonowanych odpadów muszą być odpowiednio oznakowane.

3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach utwardzonych publicznych służą kosze uliczne.

4. Do gromadzenia psich odchodów służą kosze uliczne oraz pojemniki na odpady zmieszane.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości.

2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 24 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l,

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika,

3) dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,

4) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 120 l,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,

9) Ochotnicza Straż Pożarna co najmniej jeden pojemnik 120 l na miesiąc.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 4 i 5, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna oraz w ust. 2 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.

4. Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny.

5. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają odpady:

1) ulegające biodegradacji,

2) makulatura,

3) tworzywa sztuczne,

4) tekstylia,

5) szkło,

6) metale,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlane,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych.

6. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

2) zielonym z przeznaczeniem na szkło. Worki i pojemniki powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

7. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach.

8. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Ich odbiór będzie się odbywał 2 razy do roku w terminach podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia do firmy odbierającej odpady.

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Ich odbiór będzie się odbywał 2 razy do roku w terminach podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia odpadów zużytego sprzętu do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

10. Osoby fizyczne mogą prowadzić kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

11. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, uniemożliwiających pylenie.

12. Z odpadami zawierającymi azbest należy postępować zgodnie z ustawą.

13. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

14. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 5 l.

15. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienie dostatecznej liczby pojemników do gromadzenia odpadów a także szaletów przenośnych.

16. Gmina stworzy punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu ogólnodostępnym i nieuciążliwym dla mieszkańców

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO.

§ 8. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) będą odbierane z terenu nieruchomości 2 razy w miesiącu.

2. Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów będą odbierane: tworzywa sztuczne - raz na dwa miesiące: w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień po dwa worki w pozostałych miesiącach jeden worek. Natomiast szkło raz na dwa miesiące jeden worek.

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy na koszt organizatora.

§ 9. Właściciel nieruchomości nie skanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

§ 10. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków wskazanych w § 10. W tym celu okazują, na żądanie przedstawiciela Gminy w Pyzdrach legitymującego się upoważnieniem Burmistrza Pyzdr dowody płacenia za te usługi (faktury, rachunki).

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów wymienionych w § 11 ust.1 przez okres 3 lat.

Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU.

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) dbania o to by zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia;

2) wyprowadzania psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu;

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. (obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników lub psów - opiekunów);

4) zabezpieczenia przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku gdy nieruchomość lub budynek jest pilnowany przez psa oraz oznakowania takiego obiektu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o pilnowaniu terenu (obiektu) przez zwierzę.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się w szczególności:

1) pozostawiania zwierzęcia w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby nieletniej lub niezdolnej do panowania nad zwierzęciem;

2) wprowadzania psa i innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności (obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników lub psów - opiekunów);

3) wprowadzania psów i innych zwierząt na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, na tereny placówek oświatowych, boiska, na teren cmentarza;

4) pozostawiania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych,

5) pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniach niezamkniętych lub należycie ogrodzonych;

6) trzymania nieoswojonych zwierząt, uprzednio dziko żyjących jako zwierzęta domowe;

7) wyprowadzania zwierząt, których choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi i zwierząt) oraz wyprowadzania zwierząt egzotycznych.

3. Przewożenie psów i kotów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy pies znajduje się na smyczy i kagańcu a kot w transporterze.

4. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem z pomieszczeń na zewnątrz.

Rozdział 6.
WYMAGANIA UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości w szczególności zapachowych (odór) dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.

3. Zabrania się prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich w budynkach zbiorowego zamieszkania.

4. Padłe zwierzęta należy dostarczyć podmiotom zajmującym się zbieraniem lub przetwarzaniem padłych zwierząt. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu padłego zwierzęcia, a jeśli nie można ustalić właściciela padłego zwierzęcia - na jednostce organizacyjnej upoważnionej przez gminę.

Rozdział 7.
OBSZARY OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA.

§ 14. 1. Właściciele (zarządcy, administratorzy) zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji (odszczurzania) dwa razy w roku.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia

2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.

3. Właściciele zabudowy jednorodzinnej zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji według potrzeb.

4. Koszty przeprowadzania deratyzacji obciążają właścicieli (zarządców, administratorów) nieruchomości.

5. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz Pyzdr w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi zarządzeniem obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

Rozdział 8.
PRZEPISY KARNE

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlegają karze grzywny.

2. Karze określonej w § 15 ust. 1 podlega także ten kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie.

3. Postępowanie w sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 i 2 toczyć się będzie wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ma obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w formie regulaminu, który jest aktem prawa miejscowego. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Elżbieta Kłossowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama