reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/177/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.4. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku zobowiązani są do:

1) utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości, w tym również nieruchomości niezabudowanych, pielęgnowania zieleni i usuwania chwastów porastających na tych nieruchomościach, utrzymywania w estetycznym wyglądzie budynków i ich otoczenia,

2) wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w rozdziale 3 pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku możliwości technicznego dokonania takiego przyłączenia, wewnętrzną kanalizację sanitarną budynku należy podłączyć do szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych,

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający do odebrania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) szkła;

2) opakowań wielomateriałowych;

3) tworzywa sztucznego;

4) metali;

5) papier;

2. Wydzielenia następującej frakcji odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych:

1) przeterminowane leki;

2) chemikalia;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe;

7) zużyte opony;

8) odpady zielone;

3. Odpady o których mowa w ust. 1 i 2 właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić od chwili ich powstania,

4. Odpady określone w ust. 1 i 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 3 Regulaminu.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz warunki ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zamknięte pojemniki metalowe lub plastikowe, spełniające wymagania polskich norm i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów zwanych dalej pojemnikami, przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki lub worki do zbiórki odpadów selektywnych,

2. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 1, musi zapewniać gromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych,

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów;

4) pojemniki o pojemności od 5 do 10 m3;

5) pojemniki z tworzywa sztucznego lub worki oznaczone odpowiednimi kolorami w zależności od każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o rozmiarach 60, 90, 120, 1100 i 1500 litrów;

6) inne kontenery i pojemniki;

§ 4. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości:

1) 120 litrów w zabudowie jednorodzinnej;

2) 1100 litrów w zabudowie wielorodzinnej;

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5,

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o minimalnej pojemności 240 litrów, przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5,

3. Frakcje odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-5 należy gromadzić w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) szkło w workach z tworzywa sztucznego koloru zielonego;

b) papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe w workach z tworzywa sztucznego koloru żółtego;

2) w zabudowie wielolokalowej:

a) szkło w pojemnikach koloru zielonego;

b) papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe w pojemnikach z tworzywa sztucznego koloru żółtego;

§ 6. 1. Odpady komunalne powstające w miejscach publicznych (np.: chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe), należy gromadzić w koszach ulicznych,

2. Minimalna pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wynosi 20 litrów.

§ 7. 1. Dopuszcza się ustawienie w miejscach publicznych pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2, ust. 1 pkt. 1-5 powstających w miejscach publicznych (np.: chodniki, place, park, zieleńce, przystanki autobusowe),

2. Minimalna pojemność pojemników o których mowa w ust. 1 wynosi 240 litrów.

§ 8. Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest właściciel nieruchomości.

§ 9. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się wyznaczenie wspólnego miejsca, w którym zlokalizowane będą pojemniki o których mowa w § 3 ust. 3 dla kilku nieruchomości, pod warunkiem, że pojemność pojemników umożliwi zgromadzenie wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie wszystkich nieruchomości korzystających ze wspólnego miejsca do gromadzenia odpadów.

§ 10. 1. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości, na chodnikach albo innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu który dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych,

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

§ 11. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach.

Rozdział 3.
Częstotliwość, zasady i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów,

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie ich przez odbierającego odpady operatora,

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia podmiotowi odbierającemu odpady do swobodnego dostępu do pojemników, a w przypadku gdy zapewnienie takiego dostępu nie jest możliwe, do wystawienia pojemników przed wejście na teren nieruchomości w dniu odbioru odpadów, zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru. Nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów,

4. Nieodebrane odpady, z przyczyn określonych w ust. 3, właściciel przechowuje na terenie swojej posesji lub jeżeli dotyczy to odpadów zbieranych selektywnie może je we własnym zakresie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, których adresy dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) co najmniej dwa razy w miesiącu w przypadku zabudowy jednorodzinnej;

2) co najmniej dwa razy w miesiącu w przypadku zabudowy wielolokalowej;

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 1-5 co najmniej raz w miesiącu.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) pozbywania się selektywnie zebranych przeterminowanych leków, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do aptek,

2) pozbywania się selektywnie zebranych chemikaliów poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) pozbywania się selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przekazanie do wybranych placówek oświatowych i budynków użyteczności publicznej, których adresy są zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków lub przekazywanie do punktów, w których prowadzona jest sprzedaż baterii i akumulatorów,

4) pozbywania się selektywnie zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez jego dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzących z gospodarstw domowych lub przekazanie do punktów w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadku zakupu nowego sprzętu,

5) pozbywania się selektywnie zebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawienie podczas zbiórki zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot odbierający odpady,

6) pozbywania się selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, poprzez dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) pozbywania się selektywnie zebranych zużytych opon, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

8) pozbywania się selektywnie zebranych odpadów zielonych poprzez dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zagospodarowanie we własnym zakresie w kompostowniku zlokalizowanym na terenie nieruchomości,

2. Odpady o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1)-5) i pkt. 7)-8) dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą bezpłatnie,

3. Odpady o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 6) dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą bezpłatnie w ilości do 1 m3rocznie od gospodarstwa domowego,

4. Zasady zagospodarowania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 6) w ilości większej niż określona w ust. 3 zostaną określone w uchwale w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 15. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego gromadzone w sposób zgodny z postanowieniami § 6 i § 7 odbierane będą z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w miesiącu.

§ 16. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków a posiadający zbiornik bezodpływowy bez możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnianie,

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem podmiotów posiadających decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów dla osiągnięcia celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,

2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny,

3. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w przypadku braku takich instalacji do instalacji zastępczych właściwych dla Regionu IX określonego w Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.

Rozdział 5.
Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 19. 1. Właściciel nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym oraz pojazdów, a także podjęcie działań mających na celu usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń,

2. Uprzątniecie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków jednostek użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników służących do gromadzenia odpadów i systematycznego ich opróżniania, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia,

4. Obowiązki określone w ust. 1 i 3 dotyczą także zarządzającego drogą publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

§ 20. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy mycie nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska i odbywa się na terenie własnej posesji, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływem zużytej wody na tereny sąsiednich posesji lub na tereny publiczne,

2. Dokonywanie doraźnych napraw i regulacji samochodów oraz maszyn i urządzeń rolniczych poza warsztatami naprawczymi dopuszczone są jedynie w przypadku, wykonania ich w obrębie własnej posesji oraz gdy nie wpłynie to ujemnie na środowisko i nie będzie stwarzało zagrożenia uciążliwości dla najbliższego otoczenia.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących psy i inne zwierzęta domowe

§ 21. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są obowiązane do opieki nad nimi i zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt,

2. W szczególności do osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) prowadzanie psów rasy agresywnej na uwięzi z założonym kagańcem;

2) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych i niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów-przewodników;

4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta z obiektów i terenów użyteczności publicznej. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów-przewodników;

3. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń w ust. 2, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Wysocku Wielkim, z którym gmina podpisała stosowne porozumienie,

4. Psy i inne zwierzęta domowe można utrzymywać bez uwięzi i dozoru wyłącznie na terenie należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego opuszczenie przez zwierzę,

5. Za zachowanie się psów lub innych zwierząt oraz powstałe w ich wyniku szkody odpowiadają w pełni właściciele lub osoby opiekujące się nimi, czy też zobowiązane do opieki nad nimi,

6. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia,

7. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

§ 22. Zakazuje się szczucia lub doprowadzania zwierzęcia domowego do stanu, w którym może stać się agresywne i niebezpieczne dla człowieka lub innego zwierzęcia.

§ 23. Właściciele psów zobowiązani są do obowiązkowego poddawania ich szczepieniom przeciwko wściekliźnie.

§ 24. Przepisy tego rozdziału dotyczą także zwierząt nieudomowionych oraz innych trzymanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 25. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy i Miasta w Raszkowie w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków".

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 26. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz w zwartej zabudowie jednorodzinnej mającej charakter zabudowy osiedlowej.

§ 27. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zakazuje się produkcji towarowej na zasadzie działalności zarobkowej zwierząt gospodarskich,

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się prowadzenie małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich (na własny użytek). Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich działek, w szczególności w zakresie hałasu i przykrych zapachów,

3. Zwierzęta gospodarskie należy utrzymywać wyłącznie w obiektach inwentarskich,

4. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami niniejszego regulaminu, nie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych oraz usuwanie z terenów służących do użytku publicznego zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta;

2) nie powodowanie przy prowadzeniu hodowli, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy inne;

3) obornik składować i przechowywać w gnojownikach a gnojownicę w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Miejsca składowania obornika należy zabezpieczyć przed wypłukiwaniem i rozwiewaniem;

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

5) pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w taki sposób aby wylatujące i przylatujące do uli owady nie zakłócały możliwości korzystania z nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących.

§ 28. Hodowla zwierząt futerkowych może być prowadzona, jeżeli będzie spełniała warunki określone w przepisach sanitarnych.

§ 29. Wprowadza się obowiązek przekazywania padłych zwierząt do utylizacji.

Rozdział 8.
W sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji

§ 30. 1. Właściciele zabudowanych nieruchomości, a także urządzeń kanalizacyjnych, mają obowiązek stałego tępienia szczurów i myszy w obrębie nieruchomości,

2. Na terenach nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Raszków powinna być co najmniej raz w roku w miesiącu kwiecień przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja,

3. W przypadku masowego pojawienia się gryzoni Burmistrz Gminy i Miasta Raszków po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym może wydać zarządzenie określające termin, zakres i obszar na którym obowiązkowo należy przeprowadzić deratyzację. O terminie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości przez obwieszczenie.

Rozdział 9.
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 31. 1. Na terenie Gminy i Miasta Raszków mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) wypalania roślinności na terenie całej gminy;

2) spalania odpadów w kontenerach i pojemnikach oraz na powierzchni ziemi jak również w instalacjach grzewczych budynków;

3) wywożenia i gromadzenia odpadów na tzw. "dzikich wysypiskach" to jest w miejscach innych niż do tego celu wyznaczonych;

4) składowania materiałów budowlanych, ziemi, gruzu itp. w pasie drogowym bez zgody zarządcy tej drogi;

5) wrzucania do rzek i innych cieków wodnych i rowów jakichkolwiek odpadów, oraz odprowadzania gnojowicy a także innych nieczystości ciekłych (ścieki);

6) niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych podobnych obiektów stanowiących własność prywatną i komunalną przez naklejanie plakatów, reklam i pisanie haseł bądź wykonywanie rysunków bez zgody właściciela oraz zarządzającego obiektem. Plakaty, reklamy, ogłoszenia, nekrologi itp. powinny być umieszczane na odpowiednich tablicach, słupach ogłoszeniowych albo w gablotach;

7) wywozu śniegu z terenów zanieczyszczonych, na tereny w bezpośredniej bliskości cieków wodnych;

8) mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad ich brzegami;

9) pobierania z wód powierzchniowych wody bezpośrednio do opryskiwaczy rolniczych oraz mycia ich w tych wodach;

10) wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej;

11) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

12) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

13) umieszczania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych gastronomicznych i usługowych w koszach ulicznych oraz w innych miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;

14) niszczenia roślinności ozdobnej w miejscach publicznych;

15) gromadzenia odpadów poprodukcyjnych w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne.

§ 32. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości oraz innych podmiotów wymienionych w niniejszym Regulaminie sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Raszków przez upoważnionych pracowników oraz przez powołane jednostki,

2. Właściciele nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Raszków mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1,

3. Osoby fizyczne i prawne, które nie wykonują obowiązków określonych w Regulaminie podlegają karze grzywny w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia.

4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 33. Uchyla się Uchwałę nr XXI/169/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków".

§ 34. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIII/182/2005 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z wyjątkiem:

1) § 2 ust. 2 pkt. 2, 5, 6, 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 01.07.2013 roku;

2) § 12 pkt. 4, który wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 roku;

3) § 14 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 w zakresie pozbywania się selektywnie zebranych odpadów poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które wchodzą w życie z dniem 01.07.2013 roku;

4) §14 ust. 1 pkt. 4, który wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 roku.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/177/2013
Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków".

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje rady gmin do dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie do zapisów Planu Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego. Obowiązująca Uchwała Nr XXIII/182/2005 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 marca 2005 roku w wyniku wprowadzenia zmian w ustawie nie spełnia wymogów, dlatego niezbędne było podjęcie nowej uchwały.

Regulamin stanowi aktualizacje przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w tym unormowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy i Miasta Raszków.

W podjętej uchwale nr XXI/169/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków" w Rozdziale 1 §1, pkt. 3 został wskazany termin podłączenia się do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Po stworzeniu warunków podłączenia się do sieci kanalizacyjnej na właścicielu nieruchomości zaczyna ciążyć obowiązek przewidziany w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po stworzeniu warunków podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i niewykonania tego obowiązku zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz, prezydent miastawydaje decyzję administracyjną w której wyznacza wiążący termin jego wykonania.

Z uwagi na powyższe oraz ze względu na zwrócenie uwagi ze strony Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o zamieszczeniu w podjętej uchwale wskazanego terminu za zasadne uznaje sie podjęcie niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria BSJP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama