reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/230/13 Rady Gminy Wilczyn

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyn w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyn w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Juliusz Wiechecki


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/230/13
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 26 lutego 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyn w roku 2013.

1. Gmina Wilczyn w ramach zawartego porozumienia powierza realizację "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyn" Związkowi Gmin Regionu Słupeckiego, zwanego dalej "Związkiem".

2. Celem "Programu" jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyn oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

Zapewnia się opiekę wszystkim bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt zlokalizowanym w m. Ostrowo Kościelne nr 35, gm. Strzałkowo, którego właścicielem jest Związek poprzez udzielenie schronienia, pożywienia i leczenia w razie potrzeby. (Całodobową opiekę weterynaryjną będzie wykonywał lekarz weterynarii, z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę).

4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane w m. Ostrowo Kościelne nr 35, gm. Strzałkowo przy współpracy z Gminą Wilczyn zapewni opiekę nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. W tym dokarmianiu dziko żyjących kotów na terenie ich przebywania, za zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają.

5. Odławianie bezdomnych zwierząt.

1) Odławianie bezdomnych zwierząt pozostawionych bez opieki, zagubionych, porzuconych na terenie gminy będzie miało charakter stały.

2) Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzić będzie pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

3) Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną przetransportowane i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym, gm. Strzałkowo w celu zapewnienia im opieki.

6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

1) Schronisko dla zwierząt w Ostrowie Kościelnym gm. Strzałkowo zapewnia wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji znajdujących się tam zwierząt.

2) Zabiegi kastracji i sterylizacji będzie wykonywał lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę.

3) Zabiegi kastracji i sterylizacji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt, u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.

7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

1) Zasady Adopcji bezdomnych zwierząt zawiera regulamin schroniska przyjęty uchwałą Nr IX/23/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.

2) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest również poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do adopcji oraz poprzez prowadzenie strony internetowej (www.sdbz.ovh.org) , na której umieszczane są zdjęcia zwierząt znajdujących się w schronisku.

8. Usypianie ślepych miotów.

1) Uśpieniu mogą być poddane zwierzęta, które przyszły na świat w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym.

2) Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę.

3) Ocenę kwalifikacji narodzonych zwierząt do uśpienia powierza się lekarzowi weterynarii wykonującego powyższą usługę.

9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

W przypadkach znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi bądź w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierci lub poważnej choroby właściciela) zapewnia się opiekę zwierzętom w gospodarstwie rolnym położonym na terenie gminy Słupca w m. Kąty 4, z którym Związek ma podpisaną umowę.

1) Wybrane gospodarstwo rolne posiada odpowiednie pomieszczenia przystosowane do hodowli zwierząt.

2) W wyznaczonym gospodarstwie umieszczone zostaną zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielowi w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

1) Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych poprzez udzielenie pomocy weterynaryjnej przez lekarza weterynarii i transport poszkodowanego zwierzęcia do schroniska.

2) Całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych sprawuje lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę.

11. Koszty realizacji programu ponosi Związek Gmin Regionu Słupeckiego z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, którego Gmina Wilczyn jest członkiem.

12. Na realizację zadań powierzonych Związkowi Gmina Wilczyn przeznacza w 2013 roku kwotę 30.830,40 zł słownie: trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści złotych 40/100 w ramach składki członkowskiej płaconej na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MDDP Outsourcing

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama