reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Lisków

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lisków

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lisków w sprawach, w których ich przeprowadzenie nakazują przepisy prawa lub w innych sprawach ważnych dla gminy, o ile Rada Gminy tak postanowi.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie, której konsultacje dotyczą.

2. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane z inicjatywy Rady
Gminy Lisków, Wójta Gminy Lisków lub co najmniej 20% mieszkańców obszaru objętego konsultacjami.
3. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, organy Gminy nie są związane
wynikami konsultacji, jednak w miarę możliwości powinny brać je pod
uwagę przy podejmowaniu stosownych decyzji.

§ 3. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Lisków posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. Konsultacje są ważne jeżeli w konsultacjach weźmie udział co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców z obszaru, którego konsultacje dotyczą.

3. Ilość mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach ustala się na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym konsultacje zostaną przeprowadzone.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

1) wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

3) wyboru jednego z proponowanych rozwiązań.

2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

a) gminny - dotyczący całego obszaru gminy,

b) lokalny - dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru gminy,

c) środowiskowy - dotyczący określonej grupy społeczno-zawodowej zamieszkałej na obszarze Gminy.

§ 5. 1. O przeprowadzeniu konsultacji każdorazowo decyduje Rada Gminy w formie uchwały.

2. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 Wójt Gminy Lisków zarządza przeprowadzenie konsultacji.

3. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji zawiera w szczególności :

a) wskazanie uchwały Rady Gminy, dla wykonania której wydawane jest zarządzenie,

b) przedmiot konsultacji,

c) uszczegółowienie formy konsultacji,

d) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach,

e) termin i miejsce:

- wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

- udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii.

f) wskazanie konkretnych czynności związanych z przeprowadzaniem konsultacji,

g) wskazanie szczegółowego sposobu postępowania przy przeprowadzaniu konsultacji,
h) wskazanie podmiotów realizujących czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji.

§ 6. 1. Zarządzenie Wójta Gminy Lisków podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie.

2. Termin konsultacji wynosi co najmniej 7 dni, a jego bieg rozpoczyna się najwcześniej po upływie 7 dni od dnia wydania zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji.

3. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisków oraz poprzez rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/171/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 lutego 2013 r.
uzasadnienie.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama