reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 131/13 Rady Gminy Osiek Mały

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Mały

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.1) ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się regulamin utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Osiek Mały, w treści nadanej niniejszą uchwałą: "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Mały"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm.);

2) nieruchomości - należy rozumieć zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe;

3) nieruchomości zamieszkałe - należy przez to rozumieć nieruchomości przeznaczone do trwałego przebywania osób w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;

4) nieruchomości niezamieszkałe - należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, a więc w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, cmentarze, oczyszczalnie ścieków, boiska sportowe, ścieżki i szlaki rowerowe oraz turystyczne, posterunki policji i innych służb, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, hotele i hostele, gospodarstwa agroturystyczne, schroniska, pensjonaty, nieobejmujące siedliska części gospodarstw rolnych, lasy, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne itp.;

5) nieruchomość mieszana - należy przez to rozumieć nieruchomości, których część jest zamieszkała, pozostała niezamieszkała a powstają na niej odpady komunalne;

6) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki ustalane uchwałą Rady Gminy w Osieku Małym na podstawie upoważnień ustawowych;

7) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Osiek Mały, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy określający częstotliwość odbioru odpadów, zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy;

8) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - należy przez to rozumieć wyznaczone i urządzone miejsca na terenie gminy, w których są odbierane odpady komunalne według poszczególnych frakcji.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości i częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego poprzez:

1) lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

2) zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów,

3) ustawienie pojemników w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników firmy wywozowej. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie odbioru odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów,

4) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) przekazywanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych lub zmieszanych przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem.

§ 4. Z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, selektywnemu zbieraniu podlegają:

1) odpady surowcowe:

a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),

b) opakowania szklane bezbarwne i kolorowe,

c) opakowania z tworzyw sztucznych,

d) drobny metal,

e) opakowania wielomateriałowe,

2) odpady ulegające biodegradacji,

3) bioodpady i odpady zielone,

4) przeterminowane leki i chemikalia,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,

9) zużyte opony.

§ 5. 1. Papier i tekturę, opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, workach foliowych bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu. W przypadku zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się umieszczanie wyżej wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie osiedli.

2. Zebrane odpady przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady, w terminach określonych w harmonogramie.

§ 6. Przeterminowane leki oraz chemikalia ( np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) należy gromadzić w specjalnych pojemnikach we wskazanych do tego celu miejscach.

§ 7. Zużyte baterie i akumulatory inne niż samochodowe należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie gminy lub punktów ich sprzedaży. Akumulatory należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę.

§ 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 10. Zużyte opony można dostarczyć do punktu serwisowego wymiany opon lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 11. Bioodpady i odpady zielone składować na przydomowym kompostowniku i zagospodarować je we własnym zakresie, a w przypadku braku takiej możliwości gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały w workach foliowych lub pojemnikach przeznaczonych do tego celu, a następnie przekazać do punktu selektywnej zbiórki.

§ 12. Właściciele nieruchomości prowadzący drobne prace budowlane i rozbiórkowe zobowiązani są do gromadzenia odpadów w pojemnikach przeznaczonych do tego celu i dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 13. Właściciele nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, są zobowiązani do gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu, lodu w sposób nieutrudniający ruchu dla pieszych i pojazdów oraz podejmowania działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.

§ 14. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie posesji przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływaniem wody na tereny sąsiednich posesji na tereny publiczne lub do ziemi. Ścieki te nie mogą zawierać substancji ropopochodnych i powinny być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego po przejściu przez osadnik.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane na terenie posesji, pod warunkiem, że naprawa nie wpływa ujemnie na środowisko i nie stwarza uciążliwości dla najbliższego otoczenia, w tym dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 15. 1. Na terenie gminy, w celu zachowania zasad utrzymania czystości i porządku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska, zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, nieczystości ciekłych, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, odpadów z działalności gospodarczej, komunalne przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych. Odpady te należy gromadzić w odrębnych, specjalnie w tym celu przeznaczonych pojemnikach.

2. Na terenie gminy dopuszcza się spalanie w instalacjach grzewczych budynków odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki), a także korek i korę oraz papier i tekturę nie zawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

3. Zasady gromadzenia odpadów w pojemnikach i workach:

1) Do pojemników i worków koloru niebieskiego przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury:

a) wrzucamy:

- gazety, książki, zeszyty,

- katalogi, prospekty, foldery,

- torby i worki papierowe,

- tekturę i kartony oraz opakowanie wykonane z tych surowców;

b) nie wrzucamy: opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, kalki technicznej,

2) Do pojemników i worków koloru białego przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła:

a) wrzucamy:

- opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki oraz inne wolne od zanieczyszczeń;

b) nie wrzucamy:

- ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

- luster,

- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

- szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

- szyb samochodowych;

3) Do pojemników i worków koloru żółtego przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali:

a) wrzucamy:

- butelki typu PET,

- torebki foliowe,

- opakowania po chemii gospodarczej,

- opakowania wielomateriałowe (kartoniki po sokach, napojach),

- odpady opakowaniowe metalowe,

b) nie wrzucamy:

- odpadów pochodzenia medycznego,

- mokrych folii,

- puszek i pojemników po farbach i lakierach,

- opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,

- metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą;

4) Do przydomowych kompostowników, pojemników ani worków koloru brązowego przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji:

a) wrzucamy:

- odpady kuchenne,

- liście,

- trawę,

- kwiaty,

- resztki roślin ciętych i doniczkowych,

- wióry z drewna i słomy,

b) nie wrzucamy odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone np. kamieni, popiołu, żużlu.

§ 16. Miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

§ 17. 1. Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka oczyścić.

2. Zabrania się wyrzucania opakowań z selektywnej zbiórki z zawartością resztek jedzenia, napojów lub innych zanieczyszczeń.

3. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić selekcjonując oddzielnie lub można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.

4. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka lub pojemnika.

5. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 18. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100l, dopuszcza się worki z folii LDPE o pojemności 80 l dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących małą działalność gospodarczą;

2) pojemniki - kontenery o pojemności 5000 l, 7000l;

3) pojemniki siatkowe i z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnego zbieranego o pojemności od 1000l do 2500l;

4) kosze uliczne o pojemności od 10l do 60l;

5) pojemniki, w tym worki z folii LDPE o pojemności 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:

a) papier i tekturę - kolor niebieski,

b) opakowania z tworzyw sztucznych, drobne metale, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty,

c) opakowania ze szkła różnej kolorystyki - kolor biały,

d) bioodpady, odpady zielone - kolor brązowy.

2. Pojemniki na odpady powinny spełniać parametry zgodne z obowiązującymi przepisami, powinny być wykonane z materiału o wytrzymałości odpowiedniej do ich pojemności z ilustrowanym lub słownym oznaczeniem właściwych odpadów do nich trafiających przy czym worki na odpady selektywne powinny być przezroczyste.

§ 19. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, przyjmując miesięczny cykl wywozu odpadów uwzględniając następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych - 40 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;

2) dla budynków użyteczności publicznej poza wymienionymi niżej - 3l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l;

3) dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l;

4) dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l;

5) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l;

6) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;

7) dla hoteli, pensjonatów itp. - 20 litrów na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l;

9) dla cmentarzy - nie mniej niż 3 l na jeden grób, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Wielkanocnych i Bożego Narodzenia nie mniej niż 6 l na jeden grób, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l;

10) dla ogródków działkowych - nie mniej niż 10 l w okresie od 1marca do 31 października, a w pozostałym okresie 3 l, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l.

2. W uzasadnionych przypadkach określonych w ust.1 od pkt 2 do 8 dopuszcza się co najmniej pojemnik na odpady o pojemności 80l.

§ 20. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

1) podmioty prowadzące handlową działalność gospodarczą oraz instytucje publiczne zobowiązani są wystawić kosze na ciągach pieszych przyległych do nieruchomości o pojemności minimum 10 l;

2) miejsca publiczne takie jak ciągi handlowo - usługowe, przystanki komunikacji, parki powinny być przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących te nieruchomości obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne o pojemności minimum 10 l.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 21. 1. Przedsiebiorca odbierający odpady zobowiązany jest do odebrania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości z zachowaniem zasady ich selektywnego zbierania.

2. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych dopuszcza się unieszkodliwianie frakcji, bioodpadów oraz odpadów zielonych poprzez kompostowanie pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia.

§ 22. 1. Ustala się niżej wymienioną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

1) odpady zmieszane co najmniej jeden raz na miesiąc;

2) odpady segregowane typu:

a) opakowania szklane - co najmniej raz na trzy miesiące,

b) opakowania z tworzyw sztucznych, drobny metal, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc,

c) makulatura, tektura - co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Odpady opisane w § 6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 regulaminu dostarczane wg potrzeb przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe winna być dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika. Ustala się, iż częstotliwość opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe wynosi co najmniej dwa razy w roku z zastrzeżeniem, iż zbiorniki bezodpływowe musza być opróżniane z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia. Zabrania się dopuszczenie do gnicia w zbiorniku.

4. Częstotliwość opróżniania oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni przydomowej.

5. Częstotliwość opróżniania pojemników na odpady komunalne z terenów komunalnych przeznaczonych do użytku publicznego ustala się wg. potrzeb, z zastrzeżeniem, iż pojemniki musza być usuwane z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jego przepełnienie lecz co najmniej dwa razy w miesiącu.

6. W przypadku zwiększonej ilości odpadów, ponad ustaloną normę i związanej z tym niewystarczającej pojemności użytkowanych pojemników, dopuszcza się zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów w oznakowanych workach.

§ 23. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w usługowej lub gospodarstwach rolnych następuje zgodnie z zasadami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 24. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

1) używanie toreb wielokrotnego użytku,

2) minimalizowanie używania jednorazowych opakowań z tworzyw nie ulegających biodegradacji,

3) kompostowanie odpadów zielonych na terenie nieruchomości,

4) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed włożeniem do pojemnika w tym worka;

2. Gmina prowadzić będzie działania mające na celu:

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

2) upowszechnianie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego dla Gminy został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region VIII oparty o funkcjonowanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 25. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru.

§ 26. 1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko po wyposażeniu w zabezpieczenia (smycze, kagańce lub inne) uniemożliwiające zachowanie się zwierząt ze szkodą dla ludzi i rzeczy ruchomych lub nieruchomych.

2. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

3. Zakazuje się właścicielom zwierząt domowych hodowli gołębi na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz osiedli domków jednorodzinnych.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 27. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach Gminy wyłączonych z produkcji rolniczej z uwzględnieniem zapisu w pkt 2;

2. Dopuszcza się na terenach gminy w zabudowie jednorodzinnej przydomowy chów drobiu i królików, jeśli nie stwarza to uciążliwości dla najbliższych sąsiadów i istnieją odpowiednio przystosowane pomieszczenia z wydzielonym wybiegiem i zachowane są min. przepisy sanitarne i epizootyczne.

§ 28. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Wskazane jest posiadanie ekranu z zieleni.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 29. 1. W celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie zobowiązuje się właścicieli nieruchomości zajętych pod skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości dwa razy w roku.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 30. 1. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obciążają właścicieli nieruchomości, na których odpady powstają.

2. W przypadku zgłoszenia z firmy odbierającej odpady od właścicieli nieruchomości o braku prowadzenia segregacji, a zaznaczeniu jej w deklaracji właściciel nieruchomości zostanie obciążony jak za odebranie odpadów zmieszanych.

§ 31. Traci moc Uchwała Nr 175/2005 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 30 czerwca 2005r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku na terenie gminy Osiek Mały.

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z póżn. zm.) zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia: 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 3. częstości i sposobu pozbawiania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 6. wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 7. wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Ustawy Rada Gminy jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2012r , poz. 951 oraz w Dz. U z 2013r , poz. 21

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama