reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/193/2013 Rady Gminy Dominowo

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dominowo w 2013 roku”

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dominowo w 2013 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/193/2013
Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 lutego 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Dominowo w 2013 r.

WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Dominowo uchwały w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dominowo" zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w gminie Dominowo.

Gmina Dominowo nie posiada własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, dlatego została podpisana umowa z gminnym schroniskiem zwierząt w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, na wyłapywanie, przyjmowanie i pobyt zwierząt bezdomnych (psów) z terenu naszej Gminy .

W sporadycznych przypadkach przyjmowane są bezdomne koty, gdyż schronisko nie jest w sposób wystarczający przygotowane na ich przyjęcie i pobyt.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki zwierząt,

4) łatwość pozyskiwania zwierząt,

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) braku edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt domowych oraz bezdomnych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia; a ponadto zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko w miejscowości Kijewo, gmin Środa Wielkopolska; prowadzone przez , Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska;

2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dominowo w 2013 roku.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Dominowo przy pomocy Inspektora Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dominowo.

2. Realizatorami Programu są:

1) na poziomie Gminy Dominowo - Wójt Gminy Dominowo przy pomocy Inspektora Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dominowo

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dominowo oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dominowo realizują:

1) Schronisko - poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez Usługi Komunalne Sp. z o.o. Środa Wielkopolska oraz mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Wójt Gminy poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dominowo i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami realizują:

- Usługi Komunalne Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej oraz Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kijewie na podstawie zawartej umowy w tym zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, między innymi poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Dominowo;

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2013 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Jarosława Rodowskiego, które znajduję się w miejscowości Orzeszkowo 31, gmina Dominowo

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;

2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Dominowo.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. Wójt Gminy Dominowo w ramach Programu prowadzi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Dominowo na rok 2013.

Lp.

Jednostka realizująca

Środki finansowe (zł)

Zadania jednostki

1.

Urząd Gminy Dominowo
ul. Centralna 7
63-012 Dominowo

6.000,-

1. zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dominowo;
2. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt
4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku bądź azylu dla zwierząt;
5. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9. edukacja mieszkańców Gminy Dominowo w zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dominowo w 2013 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama