| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/162/13 Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Krotoszyńskiego

Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; ze zmianami) Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa w szczególności:

1) ustrój Powiatu Krotoszyńskiego,

2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego, Komisji Rady Powiatu Krotoszyńskiego i Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego,

3) zasady tworzenia Klubów Radnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego,

4) zasady dostępu do dokumentów Rady, jej Komisji i Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego oraz korzystania z nich,

5) gospodarkę finansową powiatu,

6) mienie powiatu.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Krotoszyński,

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Krotoszyńskiego,

3) radnym - należy przez to rozumieć Radnego Powiatu Krotoszyńskiego,

4) komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Powiatu Krotoszyńskiego,

5) komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Krotoszyńskiego,

6) klubach radnych - należy przez to rozumieć Kluby Radnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego,

7) przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego,

8) wiceprzewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego,

9) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego,

10) przewodniczącym zarządu - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego,

11) staroście - należy przez to rozumieć Starostę Krotoszyńskiego,

12) wicestaroście - należy przez to rozumieć Wicestarostę Krotoszyńskiego,

13) członku zarządu - należy przez rozumieć Członka Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego,

14) starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Krotoszynie,

15) statucie - należy przez to rozumieć niniejszy Statut.

Rozdział 2.
Powiat

§ 3. Powiat krotoszyński stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

1) Miasto i Gminę Krotoszyn,

2) Miasto i Gminę Koźmin Wielkopolski,

3) Gminę Zduny,

4) Gminę Kobylin,

5) Miasto Sulmierzyce,

6) Gminę Rozdrażew,

§ 4. 1. Siedzibą władz powiatu jest Krotoszyn.

2. Powiat położony jest w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar o powierzchni 714,23km2.

§ 5. 1. Powiat ma osobowość prawną.

2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 6. 1. Insygniami władz samorządowych są:

1) Herb Powiatu Krotoszyńskiego

2) Flaga Powiatu Krotoszyńskiego

3) Urzędowa pieczęć okrągła Powiatu Krotoszyńskiego

2. Dniem Powiatu jest 5 czerwca

§ 7. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

2. Do zakresu działania powiatu, o którym mowa w ust. 1 należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.

3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

§ 8. 1. W celu wykonywania zadań, powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej, wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze uchwały rady powiatu.

Rozdział 3.
Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywana zadań publicznych i korzystania z nich przez obywateli

§ 9. 1. Obywatelom udostępnia się do korzystania następujące dokumenty:

1) porządek obrad rady,

2) uchwały rady powiatu,

3) apele i stanowiska podjęte przez radę,

4) protokoły z sesji rady,

5) protokoły z posiedzeń komisji,

6) porządek posiedzeń zarządu,

7) uchwały zarządu powiatu,

8) protokoły z posiedzeń zarządu powiatu,

9) inne dokumenty dotyczące wykonywania zadań publicznych.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10. Dokumenty z zakresu działania rady powiatu, zarządu powiatu, komisji rady udostępnia się wyłącznie w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w Biurze Rady, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 11. Uprawnienia określone w § 9 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję lub Zarząd uchwały o wyłączeniu jawności, jeśli wynika to wyłącznie z mocy odrębnych przepisów prawa,

2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 4.
Organy powiatu

§ 12. Organami powiatu są:

1) rada powiatu,

2) zarząd powiatu.

Rada powiatu

§ 13. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady określa odrębna ustawa.

4. W skład rady wchodzi dziewiętnastu radnych.

§ 14. 1. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej.

2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

§ 15. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego rady i do dwóch wiceprzewodniczących rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2. Radny wchodzący w skład zarządu nie może pełnić funkcji, o których mowa w ust. 1.

3. Zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady, jego zadania wykonuje wyznaczony wiceprzewodniczący rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego rady, zadania przewodniczącego rady wykonuje wiceprzewodniczący rady najstarszy wiekiem.

4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, w trybie określonym w ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady, rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

§ 16. 1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w terminie przypadającym w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.

3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

4. Na pisemny wniosek zarządu lub co najmniej 1 ustawowego składu rady, przewodniczący rady zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

5. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać porządek obrad i niezbędne projekty uchwał, będące przedmiotem sesji,

6. Przy zwoływaniu sesji, o której mowa w ust. 4 nie stosuje się przepisów § 19 niniejszego statutu.

7. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 5 nie wymagają przed ich rozpatrzeniem przez radę opinii komisji.

8. Zawiadomienie o zwołanie sesji wraz z projektami uchwał doręcza się radnym niezwłocznie po podjęciu decyzji o jej zwołaniu.

9. Na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 4 lub z własnej inicjatywy, przewodniczący rady powiatu może zwołać sesję uroczystą z okazji ważnych wydarzeń, rocznic lub świąt państwowych.

10. Rada powiatu może odbywać sesje wspólne z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, które organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu.

§ 17. 1. Rada działa zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy.

2. Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

§ 18. 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

2. Rada w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

3. Oprócz uchwał rada powiatu może podejmować:

1) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje zawierające samozobowiązanie się do określonego zachowania,

3) oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4) apele zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

4. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania określony w niniejszym statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 19. 1. Przewodniczący rady przygotowuje i zwołuje sesje rady.

2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać:

1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,

2) porządek obrad.

3. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał zaopiniowane przez właściwe komisje, przekazuje się na 7 dni przed rozpoczęciem sesji.

4. W uzasadnionych przypadkach radni otrzymują materiały na sesję przed posiedzeniem.

5. Zawiadomienie o miejscu i terminie obrad podaje się do wiadomości mieszkańcom Powiatu Krotoszyńskiego na 7 dni przed sesją w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 20. Przewodniczący rady lub wyznaczony wiceprzewodniczący rady oprócz uprawnień przewidzianych w §19 statutu, jest upoważniony do reprezentowania rady na zewnątrz oraz wykonywania innych działań wynikających z odrębnych przepisów prawa, bez możliwości podejmowania decyzji w imieniu rady.

§ 21. 1. Przed każdą sesją przewodniczący rady, po zasięgnięciu opinii starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.

2. W sesjach rady uczestniczą, z głosem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu oraz członek zarządu nie będący radnym.

3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.

4. Starosta jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji rady.

§ 22. 1. Sesje rady są jawne. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Porządek obrad sesji rady powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Przewodniczący rady może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 2, rada może postanowić w szczególności ze względu na brak możliwości wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie podejmowanie uchwał.

4. W protokole z obrad rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 2, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.

§ 23. 1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady, przewodniczący nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.

3. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.

1.

4. Otwarcie sesji rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego formuły: "Otwieram ... sesję Rady Powiatu Krotoszyńskiego."

5. Po otwarciu sesji przewodniczący rady:

1) stwierdza kworum,

2) przedstawia porządek obrad; z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych lub zarząd powiatu,

3) poddaje pod głosowanie wniosek, o którym mowa w pkt 2).

6. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

7. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:

1) ustalenie porządku obrad,

2) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

3) sprawozdanie starosty z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym,

4) interpelacje radnych,

5) wnioski i oświadczenia radnych,

6) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,

7) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

8) zapytania i wolne głosy.

§ 24. 1. Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym charakterze dla powiatu.

2. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego przed sesją lub w trakcie trwania obrad sesji w punkcie interpelacje radnych. Składający interpelację może jej treść przedstawić dodatkowo ustnie. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania oraz podpis radnego.

4. Interpelacja nie spełniająca wymogów formalnych zostaje zwrócona składającemu interpelację bez odpowiedzi przez przewodniczącego.

5. Interpelowany udziela odpowiedzi ustnie na tej samej sesji, co nie zwalnia od odpowiedzi na interpelację w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia interpelacji. Interpelowany może zaproponować radzie jedynie pisemną odpowiedz na interpelację, o ile złożoność sprawy tego wymaga.

6. W razie nieotrzymania odpowiedzi pisemnej w terminie lub w razie uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, składający interpelację może zwrócić się do przewodniczącego rady o zażądanie dodatkowych wyjaśnień.

7. Odpowiedzi na interpelacje przekazuje się wszystkim radnym.

8. Wniosek składa się w formie pisemnej lub ustnej (potwierdzając na piśmie) przewodniczącemu Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje wniosek do realizacji.

9. Odpowiedź na wniosek merytoryczny jest udzielana w formie ustnej na sesji lub pisemnej w terminie 14 dni od daty sesji, na której został przedstawiony przewodniczącemu Rady i radnemu składającemu wniosek. Odpowiedzi udzielają właściwe merytorycznie osoby upoważnione do tego przez Starostę.

10. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, radny wnioskujący może zwrócić się do przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

11. Zapytania składa się w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach powiatu.

12. Zapytania formułowane są ustnie na każdej sesji. Odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danej sesji.

13. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od daty sesji, na której zostało złożone zapytanie.

§ 25. 1. Przewodniczący rady prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.

3. Przewodniczący rady może zabierać głos w każdej chwili obrad rady.

4. Przewodniczący rady udziela głosu na sesji najpierw przedstawicielom komisji i klubów radnych, a następnie pozostałym radnym i zaproszonym gościom według kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem ust.5 i 6.

5. Przewodniczący rady może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym i proceduralnym, w szczególności dotyczących:

1) sprawdzenia kworum,

2) zmiany porządku obrad

3) ograniczenia czasu wystąpień mówców,

4) zakończenia wystąpień,

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

6) zarządzenia przerwy,

7) odesłania projektu uchwały do komisji,

8) przeliczenia głosów.

6. Przewodniczący rady może udzielić głosu również poza kolejnością staroście lub wyznaczonemu przez starostę członkowi zarządu.

§ 26. 1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.

2. W przypadku stwierdzenia, że radny w swym wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący rady może zwrócić mu uwagę, a następnie odebrać głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesję i publiczności.

4. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności i zaproszonych gości, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 27. 1. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej radni głosują jawnie przez podniesienie ręki.

2. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący rady - zostaje to odnotowane w protokole z sesji.

§ 28. 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród zgłoszonych przedstawicieli poszczególnych klubów radnych. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

3. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podpisany przez wszystkich członków komisji, podając wyniki głosowania.

4. Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu z sesji rady.

§ 29. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50 % ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany głos. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

§ 30. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję słowami: "Zamykam .... sesję Rady Powiatu Krotoszyńskiego."

2. Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uznaje się za czas trwania sesji.

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także sesji, które objęły więcej niż jedno posiedzenie.

§ 31. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały z wyłączeniem, o którym mowa w § 73 ust. 1 statutu, może wystąpić:

1) przewodniczący rady,

2) co najmniej pięciu radnych,

3) klub radnych,

4) komisja rady,

5) zarząd,

2. Projekty uchwał przygotowane z inicjatywy podmiotów określonych w ust. 1 pkt. 2 - 5 zgłaszane są przewodniczącemu rady powiatu.

3. Projekty uchwał wymagają zaopiniowania przez zarząd powiatu oraz radcę prawnego.

4. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom do rozpatrzenia.

§ 32. 1. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) treść rozstrzygnięcia,

4) określenie podmiotów zobowiązanych do jego realizacji i nadzoru nad jego realizacją,

5) datę wejścia w życie i w miarę potrzeby datę jego obowiązywania bądź wykonania,

6) klauzulę o ogłoszeniu aktu w przypadku, gdy przepisy prawa przewidują wymóg ogłoszenia.

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.

3. Wnioskodawca projektu uchwały ma prawo do zabrania głosu na zakończenie debaty nad projektem uchwały,

§ 33. 1. Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję.

§ 34. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.

2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady powiatu. Rejestr uchwał prowadzi Biuro Rady.

3. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu wciągu dwóch dni od ich podjęcia.

4. Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 3:

1) uchwałę budżetową,

2) uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu,

3) inne uchwały objęte zakresem działania izby.

§ 35. 1. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także przez ich publikację w środkach masowego przekazu lub w sposób zwyczajowo przyjęty. Przepisy te wchodzą w życie z dniem wskazanym w obwieszczeniu.

2. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

§ 36. Starostwo Powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

§ 37. 1. Z przebiegu sesji rady sporządza się protokół.

2. Przebieg sesji nagrywa się na nośniku rejestrującym, które przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu chyba, że rada postanowi inaczej. Nagrany materiał może być wykorzystany przy sporządzaniu protokołu z przebiegu sesji powiatu i stanowi podstawę do rozstrzygania spraw dotyczących przebiegu sesji.

3. Nagrany materiał nie może być wykorzystany do żadnych innych celów niż określone w ust. 2.

4. Protokół z sesji rady powinien w szczególności zawierać:

1) określenie numeru (cyfrą rzymską - numer sesji oraz rok podjęcia uchwały), daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół,

2) stwierdzenie prawomocności obrad,

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

4) uchwalony porządek obrad,

5) przebieg sesji, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,

6) przebieg głosowania i jego wyniki,

7) podpis przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół.

5. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.

6. Protokół z sesji rady wykłada się do publicznego wglądu w Biurze Rady na 3 dni przed terminem kolejnej sesji oraz w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem sesji.

7. Protokół z poprzedniej sesji rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone na piśmie przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokołu.

Komisja Rewizyjna

§ 38. 1. Rada kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną, liczącą nie mniej niż 5 osób.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego rady oraz radnych będących członkami zarządu.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z pisemnym wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium przewodniczący rady przesyła do zaopiniowania regionalnej izbie obrachunkowej w terminie 7 dni od daty sporządzenia wniosku.

4. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez radę.

5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych komisji powoływanych przez radę.

§ 39. 1. Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.

2. Rada powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji, uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.

3. W razie nieobecności przewodniczącego pracą komisji kieruje wiceprzewodniczący wybrany przez komisję spośród jej członków.

4. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radę.

5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do końca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

6. Za zgodą rady, komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.

§ 40. 1. Przewodniczący, jego zastępca oraz pozostali członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w pracach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji.

3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje komisja.

§ 41. 1. Komisja składa radzie raz na pół roku sprawozdanie ze swej działalności.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) liczbę i przedmiot, miejsca, rodzaj i datę przeprowadzonych kontroli,

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3) wykaz uchwał podjętych przez komisję,

4) wykaz wyłączeń, o których mowa w § 40,

5) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z kontroli.

3. Sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli.

§ 42. 1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.

2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.

3. Komisja rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.

4. Komisja rewizyjna, za zgodą rady, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

§ 43. 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności i terminowości.

2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z 2 do 5 członków komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.

3. Przewodniczący komisji rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

4. Członkowie zespołu kontrolnego przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

§ 44. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.

2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w miarę możliwości w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 45. 1. Zespół kontrolny sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół komisji rewizyjnej.

2. Komisja rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz zarządu wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 10 dni zawiadomić komisję rewizyjną i zarząd powiatu o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do rady. Rozstrzygnięcie rady jest ostateczne.

§ 46. Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnic prawnie chronionych, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

Komisje Stałe

§ 47. 1. Rada, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. Komisje podlegają radzie w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

3. Pracą komisji kieruje przewodniczący wybierany i odwoływany przez radę. W razie jego nieobecności - wiceprzewodniczący, wybierany i odwoływany przez komisję.

4. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej.

5. Skład osobowy komisji stałych, liczbę członków, uchwala rada.

6. Zmian osobowych w komisji dokonuje się w trybie określonym w ust. 5.

§ 48. 1. Do zadań komisji stałych należy:

1) opiniowanie projektów uchwał rady,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady,

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje,

5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności rady, zarządu powiatu , starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych powiatu.

2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy uchwalonym przez komisję i przedłożonym radzie, przy czym rada może dokonywać zamian w przedłożonym planie.

3. Komisja stała jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności do dnia 30 stycznia każdego roku, za rok ubiegły.

4. Skargi o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 5 analizuje komisja stała rady, do której zakresu działania należą sprawy będące przedmiotem skargi. W przypadku, gdy skarga dotyczy spraw należących do zakresu działania kilku komisji, komisję właściwą do badania skargi wyznacza przewodniczący rady.

5. Analizując skargę komisja :

1) umożliwia organowi lub osobie, których działalności dotyczy skarga, złożenie pisemnych wyjaśnień,

2) dokonuje ustaleń faktycznych i prawnych, dotyczących zarzutów podniesionych w skardze,

3) opracowuje wnioski i projekt odpowiedzi na skargę.

6. Na sesji rady powiatu przewodniczący komisji zwięźle przedstawia zarzuty skargi, a ponadto ustalenia dokonane przez komisję oraz wnioski komisji wraz z projektem odpowiedzi na skargę.

7. Rada powiatu po rozpatrzeniu skargi przyjmuje wnioski komisji i projekt odpowiedzi na skargę lub kieruje skargę do ponownej analizy, udzielając komisji wskazówek, co do dalszego postępowania przy badaniu skargi.

§ 49. 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.

2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu.

3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 50. 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) reprezentuje komisję na zewnątrz,

2) ustala terminy i porządek posiedzeń,

3) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,

4) zwołuje posiedzenia komisji,

5) kieruje obradami komisji.

2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub przewodniczącego rady.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący.

4. Materiały członkom komisji mogą być przekazywane w trybie określonym w §19 ust. 4.

§ 51. 1. Komisja podejmuje wnioski, wyraża opinie oraz podejmuje inne decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał rady.

3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

§ 52. 1. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa rada w uchwale o powołaniu komisji.

2. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej, z uwzględnieniem ust. 1.

Radni

§ 53. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub może utworzyć co najmniej trzech radnych.

3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.

4. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

§ 54. 1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.

2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,

2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,

3) nazwę klubu - jeżeli klub ją posiada.

3. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu powiatu.

4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze statutem powiatu.

5. Przewodniczący klubu radnych jest zobowiązany do przedłożenia przewodniczącemu rady regulaminu klubu w terminie 14 dni od jego uchwalenia.

6. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady.

§ 55. Obsługę rady i jej komisji zapewnia Starosta.

Zarząd Powiatu

§ 56. 1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2. W skład zarządu wchodzą: starosta jako przewodniczący zarządu, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech osób.

3. Członkowie zarządu mogą być wybrani również spoza składu rady.

§ 57. Stosunek pracy na podstawie wyboru nawiązuje się ze starostą i wicestarostą .

§ 58. 1. Zarząd wykonuje uchwały rady i zadania powiatu określone przepisami prawa.

2. Do zadań zarządu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady,

2) wykonywanie uchwał rady,

3) gospodarowanie mieniem powiatu,

4) wykonywanie budżetu powiatu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

3. W realizacji zadań zarząd podlega wyłącznie radzie powiatu.

4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

§ 59. 1. Starosta organizuje pracę zarządu i starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych, które stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.

4. Starosta jest kierownikiem starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej lub upoważnia do ich wydawania wicestarostę, członków zarządu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

§ 60. Do zadań starosty jako przewodniczącego zarządu w zakresie organizowania pracy zarządu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń zarządu, nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia i przygotowanie porządku obrad zarządu,

2) określenie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,

3) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał pod obrady rady,

4) zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.

§ 61. 1. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.

2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. W razie potrzeby, starosta może zwołać zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.

4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zarządu, w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

§ 62. 1. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im starosta, a w razie jego nieobecności wicestarosta.

2. W posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu z głosem stanowiącym, a sekretarz i skarbnik powiatu z głosem doradczym.

3. Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta może zobowiązać pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.

4. W posiedzeniach zarządu może uczestniczyć przewodniczący rady lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji stałych.

5. Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostać zaproszeni radni oraz inne osoby.

§ 63. 1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.

3. Uchwały zarządu podpisuje przewodniczący zarządu lub upoważniony przez niego członek zarządu.

4. Decyzje zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.

5. Do podejmowanych uchwał przez zarząd stosuje się odpowiednio § 14 ust. 1 statutu.

§ 64. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.

2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał rady, chyba że rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.

§ 65. 1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

2. W protokole podaje się w szczególności: imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.

3. Protokół z posiedzenia zarządu powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a w szczególności zawierać rozstrzygnięcia podejmowane przez zarząd.

4. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu.

5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.

6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga zarząd.

7. Zarząd udostępnia protokoły ze swoich posiedzeń do publicznego wglądu, o ile nie narusza to przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych albo ochronie danych osobowych.

8. Organy kontrolujące działalność zarządu mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał zarządu.

§ 66. 1. Starosta składa radzie na każdej sesji sprawozdanie z pracy zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z pracy zarządu może także składać członek zarządu, wyznaczony przez starostę.

Rozdział 5.
Skarbnik i sekretarz

§ 67. 1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.

2. Zadania skarbnika powiatu, jako głównego księgowego budżetu powiatu, określają odrębne przepisy.

3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3, skarbnik może upoważnić inną osobę.

4. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady i regionalnej izby obrachunkowej.

§ 68. 1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.

2. Ponadto sekretarz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd i starostę.

§ 69. Sekretarz i skarbnik powiatu uczestniczą w pracach zarządu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady i jej komisji z głosem doradczym.

Rozdział 6.
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże

§ 70. 1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy się w celu wykonywania zadań powiatu.

2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 należą:

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie,

2) I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim,

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie,

6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,

7) Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie,

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach,

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,

10) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp.,

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie,

12) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie,

13) Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie,

14) Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie,

15) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,

16) Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie,

17) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.

3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek rada.

4. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają statuty uchwalane przez radę i regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu określają odrębne przepisy.

6. Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu zamieszcza się i aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 71. 1. Zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli realizowane są poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:

1) Komendą Powiatową Policji w Krotoszynie,

2) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie,

3) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krotoszynie,

4) Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Krotoszynie,

5) Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie.

2. Starosta, sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży wykonuje zadania określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa powiatu

§ 72. 1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu, stanowiącego plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki powiatu.

2. Budżet powiatu jest uchwalany przez radę na rok kalendarzowy zwany dalej "rokiem budżetowym".

§ 73. 1. Do wyłącznej kompetencji zarządu należy:

1) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, o prowizorium budżetowym i o zmianie uchwały budżetowej,

2) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany.

2. Zarząd sporządza i przedkłada radzie i regionalnej izbie obrachunkowej, projekt uchwały budżetowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Bez zgody zarządu, rada nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu powiatu.

§ 74. Uchwała rady określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, w szczególności:

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu powiatu,

2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu,

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży radzie wraz z projektem uchwały budżetowej.

§ 75. 1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

2. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej w terminie wymienionym w ust. 1, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt uchwały budżetowej przedłożony radzie.

3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet powiatu do końca lutego roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, rada może uchwalić na wniosek zarządu uchwałę o prowizorium budżetowym na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.

5. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust. 4, starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

§ 76. 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd.

2. Zarządowi przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę,

3) dokonywania wydatków budżetowych,

4) inicjatywy propozycji zmian w budżecie powiatu,

5) inicjatywy zmian wieloletniej prognozy finansowej,

6) dysponowania rezerwą budżetu powiatu,

7) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą

3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna a wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:

1) jawność debaty budżetowej,

2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,

3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu,

4) ujawnienie sprawozdania z prac zarządu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Bankową obsługę budżetu powiatu wykonuje bank wybrany przez radę w trybie określonym w ustawie o zamówieniach publicznych.

Rozdział 8.
Mienie powiatu

§ 77. 1. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, są inne samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status, a także te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie ustaw wyłącznie przez powiat.

3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych.

§ 78. 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd w drodze uchwały.

2. Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 79. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.

§ 80. 1. Zarząd mieniem powiatu i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością.

2. Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarząd, a także kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 81. Zmiany statutu dokonuje rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 82. Tracą moc:

1. Uchwała nr XXXIV/177/01 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Krotoszyńskiego,

2. Uchwała nr VII/51/03 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/177/01 w sprawie Statutu Powiatu Krotoszyńskiego,

3. Uchwała nr XIX/131/04 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/177/01 w sprawie Statutu Powiatu Krotoszyńskiego.

§ 83. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Krotoszyńskiego.

§ 84. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego


Stanisław Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »