| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2003 Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na rok 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie


mgr Zdzisław Hinz


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/233/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2013


Uzasadnienie

do Uchwały

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Rogoźno

Podstawą prawną przyjęcia przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwały w sprawie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Rogoźno jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomoności tych zwierząt jest największa. w Schronisku dla zwierząt AZOREK w Obornikach przebywało na dzień 31.12.2011 roku 39 psów dostarczonych z terenu gminy Rogoźno.

Najkrócej ujętą przyczyną tej ogromnej liczby to bezmyślność, bezduszność i okrucieństwo ludzi, nadal traktujący zwierzęta jak rzeczy.

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom schronienia i opieki. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy.

Rada Miejska w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca ma obowiązek uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujący
w szczególności:

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

4. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;

5. usypianie ślepych miotów

6. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Koszty realizacji Programu ponosi Gmina.

Program został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Obornikach, dzierżawom i zarządcom obwodów łowieckich działającymi na obszarze gminy.

Z uwagi na spełnienie wszystkich wymogów ustawowych, proponuję przyjąć przedstawiony projekt uchwały.

Burmistrz Rogoźna


inż. Bogusław Janus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »