reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz.567, z 2013r. poz.153), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 roku Nr 106, poz. 1002 z 2004 roku Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz. 959, z 2005 roku Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 roku Nr 249, poz. 1830, z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z 2009 roku Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 roku Nr 47, poz. 278, z 2011 roku Nr 230, poz. 1373, z 2012 roku, poz. 908, poz.985) Rada Gminy Ryczywół uchwala , co następuje:

§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/191/2013
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 20 marca 2013 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2013

§ 1. Celem programu jest:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;

2) zapobieganie bezdomności zwierząt;

§ 2. Odpowiedzialnymi za realizację programu są:

1) Wójt Gminy Ryczywół

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach,

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt, gmina realizuje w formie porozumienia zawartego w dniu 28.01.2013 roku pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Ryczywół na korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach.

§ 4. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana będzie poprzez:

1) ustalenie miejsc przebywania,

2) dokarmianie,

3) zapewnienie w miarę możliwości i potrzeby miejsca schronienia,

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt nastąpi po zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Gminy tel. (67) 2837002 wew. 23:

1) odławiane będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, a w szczególności chore oraz zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców;

2) czynności odławiania będzie wykonywać Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "AZOREK" w Obornikach ul. Łopatyńskiego 1- na zlecenie Gminy;

3) transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt.

§ 6. Kastrację lub sterylizację powierza się Schronisku "AZOREK" w Obornikach.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez informowanie mieszkańców, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 8. Usypianie ślepych miotów odbywać się będzie w schronisku lub na zlecenie tej usługi lekarzowi prowadzącemu prywatną praktykę weterynaryjną.

§ 9. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich nastąpi na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem gospodarstwa.

§ 10. W wypadkach drogowych z udziałem zwierząt opieka weterynaryjna zostanie zabezpieczona umową zawartą z lekarzem weterynarii świadczącym usługi w ramach prywatnej praktyki.

§ 11. Koszty realizacji zadań określonych w programie na kwotę 35 500,- zł ponosi Gmina Ryczywół.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu został przesłany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz zarządcom obwodów łowieckich działajacych na obszarze gminy.

W przedłożonym obecnie programie uwzględniono uwagi zgłoszone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama