reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Śremu; Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte między: Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego - Przemysława Pacię, zwanym dalej "Wojewodą", a Miastem Śrem, zwanym w treści Porozumienia "Gminą", reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Śrem - Adama Lewandowskiego na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. 1936 r. Nr 85 poz. 595)

§ 1.

1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie wynikające z ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. nr 39, poz. 311 ze zm.) polegające na utrzymaniu grobów wojennych na obszarze Gminy.

2. Porozumieniem objęte są następujące groby i kwatery wojenne:

1) kwatera z I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Śremie;

2) kwatera Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918-1919, znajdująca się na cmentarzu parafialnym w Śremie;

3) kwatera powstańców z 1848 r. na cmentarzu parafialnym w Śremie;

4) mogiła mieszkańców Gminy Śrem, rozstrzelanych w 1939 r., znajdująca się na Cmentarzu Diecezjalnym w Śremie.

3. Do zakresu zadania, o którym mowa w ust. 1, należy:

1) utrzymanie porządku i czystości na grobach i kwaterach wojennych;

2) pielęgnacja i uzupełnianie zieleni na grobach i kwaterach wojennych;

3) bieżąca konserwacja nagrobków i pomników na grobach i kwaterach wojennych;

4) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w związane z nimi święta i rocznice;

5) współpraca z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i kwaterami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków;

6) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisów do imiennej ewidencji pochowanych przy współpracy z Wojewodą.

4. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania wymienionego w ust. 1.

§ 2.

Gmina zobowiązuje się do wykonania zadania wymienionego w § 1 Porozumienia, w ramach przekazanych jej środków finansowych, z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3.

1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Wojewoda w roku 2013 przekaże Gminie dotację w wysokości 11000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych ).

2. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 60 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.

3. Opóźnienie w terminach uruchomienia dotacji przez Wojewodę może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od Wojewody. O przyczynach takiego opóźnienia Gmina zostanie powiadomiona w formie pisemnej.

4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

§ 4.

1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego Porozumieniem.

2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowiązana udzielić Wojewodzie wszystkich informacji dotyczących wykonywania Porozumienia oraz zapewnić przedstawicielowi Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgląd do dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów.

3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowiązany jest powiadomić Gminę, na co najmniej 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem.

4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadania objętego Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo wydawania wytycznych określających kierunki i zasady realizacji zadania powierzonego porozumieniem oraz żądania wyjaśnień i sprawozdań z przebiegu wykonania powierzonego zadania, a także dokonywania okresowych ocen.

§ 5.

1. Termin wykorzystania dotacji oraz termin wykonania zadania strony ustalają na dzień 31 grudnia 2013 roku.

2. Końcowe rozliczenie środków wykorzystanych na zadanie ujęte w § 1 za rok 2013 Gmina przedłoży Wojewodzie do dnia 13 stycznia 2014 roku oraz zwróci niewykorzystane środki w terminie do dnia 15 stycznia 2014 na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: NBP Oddział w Poznaniu Nr 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, określonym w ust. 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

4. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1 Gmina załącza uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów: zlecenia, faktury lub rachunki, umowy, dokumenty przetargowe, kosztorysy, opisy wykonanych prac, protokoły odbioru.

5. Gmina zobowiązuje się przy realizacji zadania do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

6. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina przekaże do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§ 6.

1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 7.

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.).

§ 9.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony.

§ 10.

1. Porozumienie sporządzono w wersji cyfrowej.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski


Przemysław Pacia

Burmistrz


mgr Adam Lewandowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama