reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.201.2013.22 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 16 kwietnia 2013r.

orzekające nieważność Uchwały Nr XXIII/158/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

orzekam

nieważność UchwałyNr XXIII/158/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat- ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.201.2013.22
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Rada Miejska w Mikstacie uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat podjęła na sesji w dniu 18 marca 2013r.

Uchwałę doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 25 marca 2013r.

Jako podstawę prawną uchwały powołano art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

Dokonując oceny legalności przedłożonej do oceny uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje:

Zgodnie z treścią powołanego w podstawie prawnej uchwały art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, rada gminy, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust.1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten, zgodnie z zapisami art. 11a ust. 2 ustawy, obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń losowych z udziałem zwierząt.

Katalog obligatoryjnych komponentów składających się na treść programu zamyka art. 11a ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym: „Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.” Jedynym fakultatywnym elementem programu dopuszczonym przez ustawodawcę jest plan znakowania zwierząt w gminie (art. 11a ust. 3 ustawy).

Użycie w art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zwrotu "obejmuje" oraz w ust. 5 „zawiera” oznacza, iż w uchwale podejmowanej na podstawie tychże przepisów muszą znaleźć się postanowienia odnoszące się do wszystkich punktów art. 11a cyt. wyżej ustawy. Jeśli bowiem ustawodawca zastrzegł, że w akcie prawa miejscowego powinny znaleźć się określone regulacje, to ich brak oznacza niewypełnienie przez przedmiotową uchwałę zakresu regulacji określonej w upoważnieniu ustawowym, co skutkuje istotnym naruszeniem prawa.

Odnosząc powyższe do postanowień ocenianego Programu należy stwierdzić, iż nie zawiera on wszystkich obligatoryjnych elementów, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1, 3 i 7 oraz w art. 11a ust. 5 wskazanej ustawy, czym rażąco narusza prawo. W Programie nie wskazano bowiem schroniska, które zapewni miejsce bezdomnym zwierzętom po ich odłowieniu, oraz gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich. Rada Miejska w Mikstacie nie wskazała też wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ani sposobu ich wydatkowania.

W ocenie organu nadzoru wskazanie w Programie, stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały (w jednostce redakcyjnej oznaczonej kolejno cyframi: „II”, „1”, „1)”), iż „zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt wszystkim zwierzętom zagubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zebranych z terenu MiG Mikstat” jest niewystarczające dla kompletnego wypełnienia normy wynikającej z przepisu art. 11a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. Aby w pełni zrealizować upoważnienie ustawowe rada gminy winna wskazać adres schroniska, w którym umieszczane są odłowione, bezdomne zwierzęta. Obowiązek podania przez organ gminy adresu schroniska, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt po wyłapaniu, wynika wprost z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116, poz. 753). Zważywszy na zapis art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, iż „odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a”, a także zapis § 4 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, obejmują również przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku, adres schroniska, w ocenie organu nadzoru, winna wskazać rada gminy w przedmiotowej uchwale.

W ocenie organu nadzoru nie jest również wypełnieniem delegacji ustawowej postanowienie Rady Miejskiej w Mikstacie (w jednostce redakcyjnej oznaczonej cyframi: „II”, „1”, „5)” załącznika do badanej uchwały), iż „Sołtysi wspomagają realizację programu poprzez nawiązanie kontaktu z gospodarstwami rolnymi, które wyrażają chęć zapewnienia opieki nad zwierzętami gospodarskimi”. Z art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt wprost wynika, że wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich jest jednym z obligatoryjnych elementów programu. Gospodarstwo winna więc wskazać rada gminy w przedmiotowej uchwale, czego jednak Rada Miejska w Mikstacie nie uczyniła.

Stosownie do postanowień art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt, program musi także zawierać „wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.” Dokonane przez Radę odesłanie do uchwały budżetowej (w jednostce redakcyjnej Programu oznaczonej rzymską cyfrą „III”), w ocenie organu nadzoru, nie stanowi wypełnienia tego obowiązku i tym samym nie wyczerpuje zakresu upoważnienia ustawowego.

Wyżej wymienione uchybienia są, w ocenie organu nadzoru, uchybieniami istotnymi i uzasadniającymi konieczność stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości. W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama