reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.146.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 14 marca 2013r.

orzekające nieważność uchwały Nr XXXIV/ 188 / 2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 lutego 2013r.w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko” w części dotyczącej § 4 ust. 2, ust.3, ust.4, ust.5 załącznika Nr 1 do uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

orzeka

nieważność uchwały Nr XXXIV/ 188 / 2013 Rady Gminy Drawsko z dnia

13 lutego 2013r.w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko” w części dotyczącej § 4 ust. 2, ust.3, ust.4, ust.5 załącznika Nr 1 do uchwały, ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.146.2013.19
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 14 marca 2013 r.

Uchwałę Nr XXXIV/ 188 / 2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 lutego 2013r.w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko” doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 20 lutego 2013 r.

Jako podstawę prawną uchwały powołano przepisy z art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.).

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały – organ nadzoru stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1)               wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów,

b)               uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c)               mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2)               rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a)               średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b)               liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3)               częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)               maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5)               innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;

6)               obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7)               wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8)               wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rada Gminy w § 4 ust. 2-5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko stanowiącego załącznik Nr 1 do przedmiotowej uchwały zawarła następujące regulacje :

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznaczenia nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbany o ich estetyczny i czytelny wygląd.

3. Na terenie Gminy Drawsko, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:

a) wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych,

b) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska podczas usuwania śniegu i lodu,

c) zakopywania padłych zwierząt,

d) pozostawiania wraków samochodowych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Wrak samochodu pozostawiony bez tablic rejestracyjnych, którego stan wskazuje na to że nie jest używany, może zostać usunięty przez odpowiednie służby porządkowe na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu,

e) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń,

f) niszczenia roślinności ozdobnej w miejscach publicznych,

g) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,

h) indywidualnego wywożenia odpadów komunalnych i wyrobów zawierających azbest,

i) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych lub pojemników innych właścicieli oraz umieszczania odpadów w innych miejscach na ten cel nie przeznaczonych.

4. Nieruchomości niezabudowane, nie będące: nieruchomościami rolnymi, obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub obszarami leśnymi bądź gruntami pod wodami czy też obszarami, na których wydobywane są kopaliny, właściciel ma obowiązek utrzymywać w stanie wolnym od zachwaszczeń oraz z wykoszoną trawą.

5. Właściciele nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg, zjazdów) zobowiązani są do ich utrzymania w stanie nieutrudniającym bezpieczne korzystanie z pasa drogowego.

Uregulowanie z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwala na stwierdzenie, że w uchwalanym przez radę regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy mogą znaleźć się tylko takie postanowienia, których przedmiot mieści się w zakresie wyznaczonym przez ten przepis.

Wyliczenie zamieszczone w art. 4 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma bowiem charakter wyczerpujący, co oznacza iż w regulaminie nie można zamieszczać postanowień wykraczających poza treść art. 4 ust.2 ww. ustawy. Jednocześnie też wyliczenie przedmiotu do uregulowania regulaminem ma charakter obligatoryjny, co oznacza, iż w treści regulaminu muszą znaleźć się uregulowania odnoszące się do wszystkich ośmiu punktów zawartych w art. 4 ust.2 ww. ustawy.

Akty prawa miejscowego nie mogą regulować materii należącej do przepisów wyższego rzędu, nie mogą być z nimi sprzeczne lub je zmieniać.

Wprowadzenie w Regulaminie zapisu zawartego w cytowanym wyżej § 4 ust.2 stanowi powtórzenie art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010r.Nr 193 poz.1287 ze zm.), co stanowi naruszenie

§ 137.

w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z

20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100 poz. 908) stosownie, do którego w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń. Jednocześnie przepis z § 4 ust.2 Regulaminu stanowi przekroczenie zakresu delegacji ustawowej z art. 4 ust.2 ww. ustawy.

Również przepisy z cytowanych wyżej § 4 ust.3, ust. 4 i ust.5 Regulaminu zostały wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej z art. 4 ust.2 ww. ustawy i w konsekwencji bez podstawy prawnej.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Stosownie do art. 163 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego zalicza się do organów władzy publicznej, zatem zobowiązane są one do działania na podstawie i w granicach prawa.

Z tych względów wskazane wyżej jednostki redakcyjne Regulaminu w sposób istotny naruszają cytowane wyżej przepisy prawa, bowiem delegacja ustawowa z art. 4 ust. 2 ww. ustawy została przez Radę w tym zakresie przekroczona.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

                                                                                                                Wojewoda Wielkopolski

                                                                                                 

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama