reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Kn-I.4131.1.153.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 27 marca 2013r.

orzekające nieważność uchwały Nr XXI/ 224 /13 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 lutego 2013r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubasz

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

orzeka nieważność uchwały Nr XXI/ 224 /13 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 lutego 2013r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubasz, ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr Kn-I.4131.1.153.2013.19
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwałę Nr XXI/ 224 /13 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 lutego 2013r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubasz doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 25 lutego 2013 r. Jako podstawę prawną uchwały powołano przepisy z art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.).Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co następuje:Stosownie do § 1 uchwały Rada Gminy uchwaliła Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubasz stanowiący załącznik do uchwały. W § 4 uchwały zapisano, że uchwała wchodzi w życie 14 po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Zgodnie z art. 4 ust.1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U.z 2011r. Nr.197 poz.1172 ze zm.)

1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

3. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.

infoRgrafika

infoRgrafika

Stosownie do art. 5 ww. ustawy przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Zgodnie z art. 88 ust.1 Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Z cytowanych przepisów prawa wynika, że regułą jest wejście w życie aktu normatywnego po upływie czternastu dni od dnia jego ogłoszenia. Przedmiotowa uchwała jest aktem normatywnym , ponieważ zawiera normy o charakterze abstrakcyjnym i generalnym skierowane do podmiotów zewnętrznych w stosunku do struktur gminnych. Jednocześnie przedmiotowa uchwała nakłada na określone podmioty obowiązki, których niedopełnienie jest zagrożone sankcją wynikającą z ustawy kodeks wykroczeń. Ponadto Rada nie wykazała, że nadanie uchwale mocy wstecznej nie narusza demokratycznego państwa prawa. Jak wskazano wyżej zapisy przedmiotowej uchwały nakładają określone obowiązki na mieszkańców Gminy. Nałożenie tych obowiązków z mocą wsteczną nie da się pogodzić z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem organu nadzoru, § 4 uchwały w sposób istotny narusza art. 2, art. 88 ust.1 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych poprzez zawarcie w nim zapisu, że uchwała wchodzi w życie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2013r.

Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Uregulowanie z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwala na stwierdzenie, że w uchwalanym przez radę regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy mogą znaleźć się tylko takie postanowienia, których przedmiot mieści się w zakresie wyznaczonym przez ten przepis. Wyliczenie zamieszczone w art. 4 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma bowiem charakter wyczerpujący, co oznacza iż w regulaminie nie można zamieszczać postanowień wykraczających poza treść art. 4 ust.2 ww. ustawy. Jednocześnie też wyliczenie przedmiotu do uregulowania regulaminem ma charakter obligatoryjny, co oznacza, iż w treści regulaminu muszą znaleźć się uregulowania odnoszące się do wszystkich ośmiu punktów zawartych w art. 4 ust.2 ww. ustawy. Akty prawa miejscowego nie mogą regulować materii należącej do przepisów wyższego rzędu, nie mogą być z nimi sprzeczne lub je zmieniać. Rada Gminy w § 3 ( za wyjątkiem zapisów z tiret 1,2,6,7,12,25 ), § 4 ust.1,ust.2 lit.a,

§ 5.

, §6 i §7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały zawarła regulacje, które wykraczają poza cytowaną wyżej delegację ustawową z art. 4 ust.2 ww. ustawy. Przykładowo należy wskazać na następujące obowiązki nałożone na właścicieli nieruchomości, które wykraczają poza cytowaną wyżej delegację ustawową, na podstawie której uchwała została podjęta:

- oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu; - utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia kubłów; - uprzątanie i zbieranie odpadów z całej powierzchni nieruchomości; zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów; - uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji , z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

- utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z planami urządzenia; - utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia. Z kolei w § 39 Regulaminu Rada ustaliła, że w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Lubasz określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia. Powyższy zapis nie wykonuje delegacji ustawowej z art. 4 ust.2 pkt 8 ww. ustawy, ponieważ Rada nie wyznaczyła obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzania, lecz bez podstawy prawnej przeniosła tę kompetencję na Wójta Gminy. Rozdział 11 Regulaminu zawierający postanowienia końcowe również został uchwalony z przekroczeniem delegacji ustawowej, w szczególności pkt 2 z tego rozdziału zawierający zagrożenie karą grzywny za nie wykonanie obowiązków określonych Regulaminem. Ponadto oznaczenie jednostek redakcyjnych w § 3 i w Rozdziale 11 Regulaminu nie spełnia wymogów z załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100 poz. 908).

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Stosownie do art. 163 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego zalicza się do organów władzy publicznej, zatem zobowiązane są one do działania na podstawie i w granicach prawa. Ze względu na istotne naruszenia prawa związane w szczególności z regulacją dotyczącą terminu wejścia w życie przedmiotowej uchwały oraz przekroczenie i niepełne wykonanie delegacji ustawowej w zakresach wskazanych wyżej należało orzec o nieważności całości uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama