| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.152.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 27 marca 2013r.

orzekające nieważność uchwały Nr XXVI/264/2013 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Próchnowie

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

orzeka

nieważność uchwały NrXXVI/264/2013 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Próchnowie, ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.152.2013.19
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwałę Nr XXVI/264/2013 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Próchnowie, doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 4 marca 2013 r.

Jako podstawę prawną uchwały powołano art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zm.)

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje:

W § 1 przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, że z dniem 31 sierpnia 2013r. likwiduje się Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Próchnowie.

Stosownie do § 5 przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 59 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty . Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.(ust.1).

Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez inną osobę prawną lub fizyczną - za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie. (ust.2).

W związku z tą uchwałą organ nadzoru rozważał czy zawiera ona w swoich zapisach

uregulowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, adresowane do nieograniczonej liczby podmiotów zewnętrznych w stosunku do struktur organizacyjnych Gminy, które ich adresatom nakazywałaby określone zachowania.

W konsekwencji czy zaistniała konieczność ogłaszania jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z regulacją zawartą w § 5 uchwały.

Zdaniem organu nadzoru w przedmiotowej uchwale nie ma żadnej normy prawnej w znaczeniu przedstawionym powyżej.

Przedmiot uchwały nie dotyka również kwestii ustrojowych gminy, które podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym.

W ocenie organu nadzoru z samego tylko faktu podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie można wywodzić, że mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego.

Z treści art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 ) wynika jednoznacznie, iż jedynie akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dzienniku urzędowym wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Nie ma więc prawnej możliwości dokonania publikacji tej uchwały w Dzienniku Urzędowym. Podobny pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia

21 lutego 2012r. sygn. akt I OSK 2225/11.

Zarzut istotnego naruszenia prawa dotyczy § 5 przedmiotowej uchwały zawierający zapis o trybie i terminie wejścia jej w życie. Jednakże zakwestionowanie zapisu z § 5 ma istotny wpływ na ocenę całości uchwały. Konsekwencją zakwestionowania niniejszym rozstrzygnięciem nadzorczym zapisu z § 5 zawierającym zapis o trybie i terminie wejścia w życie uchwały jest sytuacja w której uchwała nie może wejść w życie, ponieważ brak w niej stosownego zapisu regulującego tę kwestię.

W ocenie organu nadzoru, trybu i terminu wejścia w życie uchwały nie można domniemywać. Z tego względu koniecznym było orzeczenie nieważności całości uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu naruszenia prawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 30 dni od jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

WZ. Wojewody Wielkopolskiego

                                                                                                               

                                                                                                                (-) Przemysław Pacia

                                                                                                                Wicewojewoda Wielkopolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »