reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/165/2013 Rady Gminy Siedlec

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567, Dz. U. z 2013 r. poz. 153 ) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm. Dz. U. 2007 r. Nr 147 poz.1033, Dz. U. 2009 Nr 18 poz. 97, Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1578, Dz. U. 2012 poz. 951) Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Siedlec w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: - "ustawa" - ustawę z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.); - "odbiorca" - odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy; - "przedsiębiorstwo" - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy; - "umowa" - umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art.6 ustawy; - "wodomierz główny" - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy; - "urządzenie pomiarowe" - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy; - "okres obrachunkowy" - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców

§ 3. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych oraz posiadanych przyłączy, do realizacji dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem, nie mniejszym jednak niż 0,2 MPa w ilościach określonych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającej jakościowo wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz. U. 2007, Nr 61, poz. 417 z późn. zm., dostępne na stronie internetowej Przedsiębiorstwa (www.zeuk.pl) lub w siedzibie Przedsiębiorstwa;

3) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

4) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;

5) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego.

§ 4. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji ustaleń określonych w umowie i warunkach technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczących przyłączy.

§ 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;

4) niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie lub powodujące oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych;

6) utrzymywania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa;

7) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

§ 6. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Odbiorcy powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami.

§ 7. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8. 1. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Umowa określa miejsce (adres) wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 10. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.

§ 11. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa skutkującej zmianą Odbiorcy Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 12. W przypadku, gdy Przedsiębiorstwo świadczy usługi mimo braku zawarcia z Odbiorcą pisemnej Umowy Przedsiębiorstwo może wyznaczyć Odbiorcy termin do zawarcia takiej Umowy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń z uwzględnieniem cen i stawek opłat ustalonych w taryfach

§ 13. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

2. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej nalicza się według zasad określonych w taryfie.

§ 14. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 15. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

§ 16. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właściciela budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, do końca okresu obrachunkowego.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 17. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy ;

2) adres do korespondencji;

3) określenie rodzaju instalacji do odbioru usług;

4) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki;

5) w przypadku osób prawnych odpis właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;

6) określenie przewidywanej ilości poboru wody lub odprowadzanych ścieków.

§ 18. Do wniosku, o którym mowa w § 17, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć mapę sytuacyjną a także dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek.

§ 19. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo, w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 17, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać, co najmniej:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia nie krótszy niż 1 rok;

3) wskazywać parametry techniczne przyłącza.

§ 20. Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 21. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli istnieją warunki techniczne umożliwiające świadczenie usług, a w szczególności gdy nieruchomość przyszłego Odbiorcy znajduje się na obszarze objętym siecią wodociągowo-kanalizacyjną.

2. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 22. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej" oraz z projektem przyłącza.

2. Określone w "Warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej" próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

§ 23. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni robocze po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 22 ust. 2, są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

3. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać , co najmniej:

1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza;

2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę;

3) inne warunki odbioru np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

4. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

2) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;

3) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza;

4) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział 8.
Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców;

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem tych terminów informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację, i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 25. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji.

§ 26. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

§ 27. W siedzibie Przedsiębiorstwa powinny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Siedlec taryfy cen i stawek opłat;

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego na terenie Gminy Siedlec;

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz, jakości wody;

4) tekst Ustawy.

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 48-godzinnym, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 29. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi niezależnymi od Przedsiębiorstwa, których wystąpienia nie można wcześniej przewidzieć.

Rozdział 9.
Warunki dostaw wody na cele przeciwpożarowe

§ 30. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki ochrony przeciwpożarowej.

§ 31. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o potrzebie poboru, ilości wody pobranej, oraz zakończeniu akcji gaśniczej.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 32. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr VIII/62/07 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 czerwca 2007 r. oraz Uchwała nr XXXIII/221/09 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama